Název problematiky :

Seznam zpracovaných problematik BEPR
V rejstříku problematik ............................. :
Vytvořených termínových povinností ...... :
Vytvořených tiskopisů .............................. :
Sbírek zákonů ........................................... :
Příloh PDF ke sbírkám zákonů .................... :
Vytvořených opatření k eliminaci rizik ..... :
683
1105
208
1165
223
137
Vytvořených OOPP k problematikám ........ :
Vytvořených profesí ................................. :
850
893
Aceton a technický benzín
Acetylénové stanice a sklady karbidu
Agenturní zaměstnávání
Alkoholismus a jiné toxikománie
Betonářské práce a práce souvisejicí
Bezpečnostní listy chemických látek
Bezpečnostní opatření ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
Bezpečnostní požadavky na průmyslové šicí stroje
Bezpečnostní předpisy
Bezpečnostní sbory - dovolená
Bezpečnostní sbory - lékařské prohlídky
Bezpečnostní sbory - osobní ochranné pracovní prostředky
Bezpečnostní sbory - osobnostní způsobilost
Bezpečnostní sbory - služba přesčas
Bezpečnostní sbory - služební úraz a nemoci z povolání
Bezpečnostní sbory - školení bezpečnosti práce
Bezpečnostní sbory - těhotné příslušnice
Bezpečnostní sbory - základní práva a povinnosti
Bezpečnostní sbory - zdravotní způsobilost
Bourání a rekonstrukce všeobecně
Břemena - ruční manipulace
Čerpací stanice kapalných pohonných hmot
Čerpací stanice LPG pro motorová vozidla
Čerpadla - všeobecně
Čistírny městské - biologické čištění
Čistírny městské - splaškové vody - dezinfekce a kalové hospodářství
Čistírny městské - splaškové vody - měření, bezpečnost a hygiena práce
Čistírny městské - splaškové vody - provoz
Čistírny městské - splaškové vody - staveb.část, strojní a el. zařízení
Čistírny městské - splaškové vody všeobecně
Čistírny městské - splaškové vody, předčištění a usazování
Čistírny odpadních vod - provozní řád
Členění provozovaných čin. podle požárního nebezpečí
Dezinsekce - deratizace - dezinfekce (DDD)
Doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o PO
Dokumentace o činnosti jednotky požární ochrany podniku
Dokumentace o ochraně před výbuchem
Dokumentace zdolávání požárů
Dozorce výtahu
Drtičky stavební suti - legislativní povinnosti
Druhy obalů
Dřevařství - manipulace a skladování dříví
Dřevařství - odvozní prostředek na dříví
Dřevařství - soustřeďování dříví
Dřevařství - těžba dříví
Dřevoobráběcí stroje
Dřevoobráběcí stroje - brusky
Dřevoobráběcí stroje - dlabačky, čepovačky a čelní tvarovačky
Dřevoobráběcí stroje - frézky
Dřevoobráběcí stroje - kotoučové a válcové pily
Dřevoobráběcí stroje - pásové pily
Dřevoobráběcí stroje - svislé rámove pily
Dřevoobráběcí stroje - vrtačky a vrtací dlabačky
Dřevozpracující stroje -zařízení a práce v dřevozpracujícím průmyslu
Ekologická újma - všeobecně
Elektrická požární signalizace (EPS)
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
Elektrická zdrojová soustrojí se spalovacími motory
Elektrické motory
Elektro, odbor. způs. zaměstnanců - osoba poučená §4

BEPR - Seznam problematik Strana 1

Název problematiky :
Elektro,odbor.způs.zaměstnanců - pracovník s odbor. kval. elektrotechnika §6
Elektro,odbor.způs.zaměstnanců - vedoucí elektrotechnik.§8
Energetika - licence k podn.v oboru elektroen., plynárenství, teplárenství
Energetika - ochranná pásma elektrizační soustavy
Energetika - podnikání v oboru výroba a rozvod plynu
Energetika - podnikání ve výrobě a rozvodu tepla
Energetika - podnikání ve výrobě, rozvodu a přeměně elektřiny
Epidemiologicky závažné činnosti - způsobilost k jejich provádění
Expanzní přístroje pro vstřelování
Galvanovny
Garáže
Harmonizovaná klasifikace látek
Havarijní plán vod
Havarijní zajištění požární bezpečnosti hořlavých kapalin
Hluk - ochrana zdraví před jeho nepříznivými účinky
Hnojiva
Hodnocení rizik ekologické újmy
Hořčíkové slitiny
Hydranty vnější
Hydranty vnitřní
Hygiena a zdravotnictví - nejpoužívanější předpisy
Hygienické požad.na manipulaci se stravou ve zdravotnických zařízeních
Hygienické požadavky na prodej potravin
Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení
Hygienické požadavky na přípravu a prodej zmrzlin
Hygienické požadavky pro zacház. s prádlem vč. praní ve zdravot. zařízení
Chemické karcinogeny - ochrana zdraví při práci s azbestem
Chemické karcinogeny, kontrolovaná pásma
Chemické karcinogeny, povinnosti organizací
Chemické látky - základní pojmy
Chladicí zařízení - všeobecně, bezpečnostní požadavky
Chladící zařízení pro silniční přepravu a malá stabilní chlad. zařízení
Chov zvířat - drůbež
Chov zvířat - koně
Chov zvířat - prasata, ovce, kozy
Chov zvířat - ryby
Chov zvířat - skot
Chov zvířat, odb. způs. zam.- pracovník chovu pokusných zvířat
Infekční onemocnění s povinnou izolací nemocného
Infekční rizika - izolace a karanténa nemocných přenosnými nemocemi
Infekční rizika - očkování proti přenosným nemocem
Infekční rizika - opatření proti přenosným nemocem
Inspekce práce
Jednotky požární ochrany
Jeřábník
Jeřáby - demoliční práce
Jeřáby - sledování stavu
Jeřáby - zvláštní provoz
Jeřáby všeobecně
Jevištní technologické zařízení
Kabely a kabelová vedení
Kanalizace veřejná
Kanalizace vnitřní
Kategorizace - fyzická zátěž
Kategorizace - pracovní poloha
Kategorizace prací - biologické látky
Kategorizace prací - hluk
Kategorizace prací - chemické látky a směsi
Kategorizace prací - neionizující záření a elektromagnetická pole
Kategorizace prací - práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
Kategorizace prací - prašnost
Kategorizace prací - psychická zátěž
Kategorizace prací - vibrace
Kategorizace prací všeobecně
Kategorizace rizik - zátěž chladem/teplem
Klasifikace prostředí s nebezpečím výbuchu
Kolektivní smlouva
Komíny a kouřovody
Kompresorové stanice, odbor. způs. zaměstnanců - obsluhovatel

BEPR - Seznam problematik Strana 2

Název problematiky :
Kompresory a kompresorové stanice
Komunikace - pozemní komunikace všeobecně
Komunikace - účelové komunikace pro vozidla
Komunikace pro pěší
Konstrukce ocelové a dřevěné
Kontrola technického stavu kotlů
Kontrolní technik STK
Kontroly strojů a technických zařízení
Koordinátor stavby
Kosmetické provozovny - péče o pleť
Koupaliště - požad.jakost a kontrola vody u koupališť ve vol.přírodě
Koupaliště - úprava a požadavky na jakost vody pro umělá koupaliště
Koupaliště umělá
Koupaliště ve volné přírodě - vybavení a provoz
Kouření
Kovoobráb.stroje - stavebnicové obráb.stroje, automatické obráb. stroje
Kovoobráběcí stroje - brusky
Kovoobráběcí stroje - elektroerozivní, elektrochem.a ultrazvukové
Kovoobráběcí stroje - frézky
Kovoobráběcí stroje - hoblovky
Kovoobráběcí stroje - hrotový soustruh
Kovoobráběcí stroje - obrážečky
Kovoobráběcí stroje - poloautomatické a automatické soustruhy
Kovoobráběcí stroje - revolverové soustruhy
Kovoobráběcí stroje - souřadnicové vyvrtávačky, souřadnicové vrtačky
Kovoobráběcí stroje - svislé soustruhy
Kovoobráběcí stroje - vodorovné vyvrtávačky
Kovoobráběcí stroje - vrtačky
Kovoobráběcí stroje na dělení materiálu
Kovoobráběcí stroje na ozubení
Kovoobráběcí stroje všeobecně
Kvalifikace všeobecně
Laboratoře - všeobecně
Laboratoře chemické
Lakování a nanášení barev na povrch materiálů
Lanové doprav.zař.pro těžbu dřeva
Lanové dráhy nákladní
Lanové dráhy osobní
Lékárny - požadavky na vybavení
Lékařské prohl. pro způsobilost k práci při volbě povolání
Lékařské prohl. pro způsobilost k řízení motorových vozidel
Lékařské prohl. při změně nebo ukončení práce
Lékařské prohl.pro způsobilost k práci všeobecné
Lékařské prohl.pro způsobilost při nástupu do práce
Lékařské prohlídky - organizace a provádění mimořádných lékařských prohlídek
Lékařské prohlídky -posudek o způs. k řízení motorových vozidel
Lékařské prohlídky mimořádné
Lékařské prohlídky na rizikových pracov.se zvýšenou hladinou hluku
Lékařské prohlídky na rizikových pracovištích všeobecně
Lékařské prohlídky pro způsobilost v souvislosti s výkonem prace
Lešení - pojízdná a volně stojící lešení
Lešení - všeobecně
Lešení, odbor. způs. zaměstnanců - lešenář
Lokální plynové spotřebiče na propan-butan
Lokální spotřebiče elektrotepelné
Lokální spotřebiče na kapalná paliva
Lokální spotřebiče na plynná paliva
Lokální spotřebiče na tuhá paliva
Lokální topeniště
Lyžařské vleky
Majitel/provozovatel výtahu
Mechanické stojanové zvedáky - sledování stavu
Mechanické stojanové zvedáky - uživatel
Mechanik stanice měření emisí
Městská hromadná doprava kolejová
Městská hromadná doprava- metro
Metalizace
Míchačky
Mimopracovní úrazovost všeobecně

BEPR - Seznam problematik Strana 3

Název problematiky :
Mladiství - péče o BOZP
Mladiství - zakázané práce
Množství práce a pracovní tempo
Montáž, údržba a opravy jeřábů
Montážní práce stavební
Montážní pracovník plynových zařízení
Mosty - údržba, opravy a rekonstrukce
Mosty - výstavba
Motorové a elektrické nůžky na živé ploty
Motorové vozíky s vlastním pohonem - VZV
Motorový vozík s vlastním pohonem (VZV) - řidič
Nakládání s obaly - obecně
Natavovací zařízení na propan-butan
Návod k použití strojního zařízení
Návykové látky a přípravky
Návykové látky a přípravky - ohlašovací povinnosti a evidence
Nebezpečné chemické látky a směsi - bezpečnostní list
Nebezpečné chemické látky a směsi - prevence závažných havárií
Nebezpečné chemické látky a směsi - všeobecně
Nebezpečné chemické látky a směsi - způsobilost k nakládání s nimi
Nebezpečné látky - všeobecně
Nebezpečné odpady
Nemoci z povolání
Nerosty - zařízení pro úpravu a zušlechťování nerostů
Nerosty, zušlecht. a úprava - zařízení na přípravu uhelného prášku
Nerosty, zušlechť. a úprava, odb. způs. zam.- obsluha zařízení
Neutralizační stanice - názvosloví, všeobecně
Neutralizační stanice - postupy zneškodňování odpadních vod
Neutralizační stanice - provoz, bezpečnost a ochrana zdraví
Neutralizační stanice - technické řešení
Neutralizační stanice - způsoby zneškodnění odpadních vod, kaly
Noční práce
Nouzové osvětlení
Obsluha elektrických zařízení a práce na nich
Obsluha kladkostrojů a zvedáků s ručním pohonem
Obsluhovatel a uživatel pohyblivé plošiny
Obsluhovatel nízkotlakých kotlů
Obsluhovatel přenosné řetězové pily
Obsluhovatel TNS
Obsluhovatel zdvihacích zařízení
Obuvnická disperzní lepidla - práce s nimi
Obuvnická halogenace podešví
Obuvnická rozpouštědlová lepidla - práce s nimi
Obuvnické drásací stroje - obsluha
Obuvnické kosící stroje - obsluha
Obuvnické kroužkovací a tlačkovací stroje - obsluha
Obuvnické lisovací stroje - obsluha
Obuvnické napínací stroje lepením - obsluha
Obuvnické napínací stroje lepením nebo hřebíčky - obsluha
Obuvnické nýtovací stroje - obsluha
Obuvnické průmyslové šicí stroje - obsluha
Obuvnické stroje, odb. způs. zam - obsluha a údržba všeobecně
Obuvnické vysekávací stroje - obsluha
Obytné budovy
Odběrná plynová zařízení na zemní plyn v budovách
Odborná příprava zaměstnanců zařazených do prevent. požárních hlídek
Odborná způsobilost organizace k výrobě, montáži a opravám kotlů
Odborná způsobilost organizace k výrobě,montáži a opravám TNS
Odborná způsobilost organizací - obor elektro
Odborná způsobilost organizací - vyhrazená plynová zařízení
Odborná způsobilost organizací - zdvihací zařízení
Odborná způsobilost v prevenci rizik BOZP
Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany
Odbory
Odpadní asfaltové směsi
Odpady - obecně
Odpady - skládky
Odpady - skládky, monitorování
Odpady - skládky, odvodnění a nakládání s průsakovými vodami

BEPR - Seznam problematik Strana 4

Název problematiky :
Odpady - skládky, těsnění
Odpady - skládky, uzavírání a rekultivace
Odpady - skládky, vybavení
Odpady z veterinární péče
Odpady ze zdravotní péče
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Ohlašování vodních děl
Ohlašovna požáru,řád ohlašovny požáru a určení ohlašoven požáru
Ohňostroje, odb. způs. zaměstnanců - odpalovač ohňostrojů
Ohřívače vzduchu na pevná, kapalná a plynná paliva
Ochrana před nebezpečím výbuchu
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochrana vody před ropnými látkami
Ochrana zdraví před nepříznivými účinky benzenu
Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských a plynových zařízení
Ochranná pásma vodních zdrojů, podzemní vody
Ochranná pásma vodních zdrojů, povrchové vody
Ochranná pásma z hlediska zemních prací a stavební činnosti
Ochranná pásma železnice
Ochranné nápoje, podmínky poskytování
Olovo a jeho iontové sloučeniny
Omezování prašnosti ze stavební činnosti
Oprávněná organizace ke zkouškám tlakových nádob na plyny
Oprávnění organizace k výrobě, montáži a opravám tlak. nádob na plyny
Oprávnění pro převzetí odpadů
Organizace a rozsah pracovnělékařských služeb a jejich dokumentace
Orgány ochrany veřejného zdraví
Osoba pověřená k řízení provozu jeřábu
Osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky
Ostatní elektrická zdvihací zařízení všeobecně
Ovzduší - ohlašovací povinnosti
Ovzduší - povinnosti zemědělských zdrojů
Ovzduší - všeobecné povinnosti
Ozařování potravin
Označování nebezpečných chemických látek
Parní a horkovodní kotle
Pitvy mrtvých
Plán bezpečnosti práce staveniště
Plán ozdravných opatření
Plán pro případ zdolávání mimořádných událostí
Plynové kotelny
Plynové spotřebiče v budovách
Pneumatické nářadí - všeobecně
Podnikání v oboru rostlinolékařské péče
Podzemní objekty
Pohřební služby - hrobník
Pohřební služby - všeobecně
Pohyblivé pracovní plošiny
Pohyblivé přívody a šňůrová vedení
Pohyblivé schody a chodníky
Posouzení požárního nebezpečí při činnosti s vysokým požárním nebezpečím
Potraviny - stanovení kritických bodů v technologii výroby
Potrubí, tepelné sítě
Povinnosti fyzických osob v PO
Povinnosti obcí v PO
Povinnosti podle zákona o prevenci závažných havárií
Povinnosti právnických osob a podnikajích.fyzických osob v PO
Povinnosti provozovatelů vyhrazených plynových zařízení
Povinnosti výrobců předmětů
Požárně technické charakteristiky látek a materiálů
Požární evakuační plán
Požární klapka
Požární kniha
Požární poplachové směrnice
Požární řád - archív
Požární řád - čerpací stanice pohonných hmot
Požární řád - dílna pro opravy motorových vozidel
Požární řád - kotelna na LTO a úložiště LTO
Požární řád - kotelna na tuhá paliva

BEPR - Seznam problematik Strana 5

Název problematiky :
Požární řád - lakovna
Požární řád - neuzavřený příruč.sklad hořl.kapalin
Požární řád - plynová kotelna
Požární řád - sklad a prodejna tlakových nádob s LPG
Požární řád - sklad barev
Požární řád - sklad obilovin
Požární řád - sklad potravin
Požární řád - sklad tuhých průmyslových hnojiv
Požární řád - strojovna náhrad.zdroje (dieselagregát)
Požární řád pracoviště - sklad sena a slámy, stodola
Požární řád pracoviště - údržbářská dílna
Požární řád pracoviště obecně
Požární stanice a požární zbrojnice
Požární uzávěr otvoru
Práce přesčas
Práce se živicemi
Práce ve výškách - bezpečnostní postroje
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou- všeobecně
Pracovně právní vztahy - práce v zahraničí
Pracovněprávní vztahy - pracovní poměr
Pracovněprávní vztahy - rovné zacházení, zákaz diskriminace
Pracovněprávní vztahy - skončení pracovního poměru
Pracovněprávní vztahy - účastníci
Pracovněprávní vztahy - všeobecně
Pracovněprávní vztahy - základní zásady
Pracovní doba posádek plavidel
Pracovní doba řidiče nákl.motor.vozidla a autobusu
Pracovní doba zaměstnance údržby pozemních komunikací
Pracovní doba zaměstnanců městské hromadné dopravy
Pracovní ochrana všeobecně
Pracovní prostředí - hyg.požad. na umístění a úpravu výrobních zařízení
Pracovní prostředí - hygienické požad.na nejvyšší koncentraci škodlivin
Pracovní prostředí - hygienické požadavky na větrání a klimatizaci
Pracovní prostředí - malování a úklid
Pracovní prostředí - základní hygienické požadavky
Pracovník kontroly plynových zařízení
Pracovník obsluhy plynových zařízení
Pracovník odpovědný za provoz TNS
Prádelny a chemické čistírny
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku bezpečnosti práce
Prevence rizik BOZP
Preventista požární ochrany
Preventivní požární hlídka
Prodejna potravin
Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen všeobecně
Provozní a výrobní budovy
Provozování zařízení
Provozovatel a uživatel tlakových nádob na plyny
Provozovatel TNS
Provozovny bez denního světla - hygienické požadavky
Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva
Průmyslové plynové pece
První pomoc, vybavení lékárniček
Předmět podle nařízení REACH
Přehled činnosti se zvýš. či vysokým požárním nebezp.u práv.a fyz. osob
Přehled o požární technice, věcných prostřed.PO a požár. bezpeč. zař.
Přenosné hasící přístroje
Přenosné přístroje na benzin k ohřevu, ožehu a pájení
Přeprava a doprava odpadů
Přeprava výbušnin v silniční dopravě
Přestávky v práci a odpočinek mezi směnami
Příkazy, pokyny k zabezpečení úkolů na úseku PO
Přirážky k pojistnému
Regálové zakladače
Regulační stanice plynu
Regulované látky a F - plyny
Revize a kontroly el. spotř. během používání - skupina A, D a E
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání - skupina A, B a C
Revize a údržba nevýbušného elektrického zařízení (jiné než důlní)

BEPR - Seznam problematik Strana 6

Název problematiky :
Revize elektrických zařízení a hromosvodů
Revize malých (domovních) ČOV
Revize, inspekce a kontroly jeřábů
Revize/revizní technik všeobecně
Revizní technik elektrických zařízení
Revizní technik kotlů
Revizní technik plynových zařízení
Revizní technik TNS
Revizní technik zdvihacích zařízení
Rotační žací stroje ručně vedené
Rozbory prevence a plnění opatření na úseku PO
Rozmrazovací transformátory
Rozvržení pracovní doby
Rtuť technická
Ruční brusky
Řetězové pily ruční
Řidič motorového vozidla
Řidič v mezinárodní dopravě
Řidič výtahu
Řízení péče o BOZP u zaměstnavatele
Sanitární a pomocná zařízení - hygienické požadavky
Sanitní doprava
Sauny - hyg.požadavky na konstrukční a prostorové vybavení
Sauny - hygienické požadavky na provoz
Servisní a odborný servisní pracovník výtahů
Servisy a opravny motorových vozidel
Shromažďování a soustřeďování odpadů
Silniční a zvláštní vozidla
Silniční doprava - dopravce
Silniční doprava nebezpečných věcí
Silniční motorová vozidla - měření emisí
Silniční ochranná pásma
Silniční vozidla - doplňková výstroj a vybavení silničních vozidel
Silniční vozidla - technické prohlídky
Sklad organických peroxidů
Skladování - kontejnery
Skladování - nádrže a kontejnery na hořlavé kapaliny
Skladování - palety a nástavby
Skladování - regály
Skladování a doprava potravin
Skladování a manipulace s hořlavými kapalinami
Skladování hnojiv
Skladování hořlavých kapalin ve velkoobjemových nádržích
Skladování nátěrových hmot
Skladování přípravků na ochranu rostlin
Skladování tlakových nádob na plyny
Skladování tuhých paliv
Skladování výbušnin
Skladování, prodej a doprava tlakových nádob s LPG
Sklady - stohování
Sklady a skladování - všeobecně
Sklady dřeva
Sledování stavu, prohlídky a údržba jeřábových ocelových lan
Směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek
Směšovací zařízení vozidel na LPG nebo CNG
Stabilní / polostabilní hasící zařízení
Stabilní zásobníky sypkých hmot
Stabilní zásobníky sypkých hmot - provozovatel
Stanice měření emisí silničních vozidel
Stanice technické kontroly silničních vozidel
Stánkový prodej potravin
Státní požární dozor
Státní požární dozor - preventivní kontroly
Stavby - technická zařízení objektu z hlediska PO
Stavby garáží - vybavení z hlediska PO
Stavby památkově chráněné - vybavení z hlediska PO
Stavby pro chov hospodářských zvířat
Stavby pro obchod - vybavení z hlediska PO
Stavby pro rostlinnou výrobu

BEPR - Seznam problematik Strana 7

Název problematiky :
Stavby pro shromažďování většího počtu osob - vybavení z hlediska PO
Stavby pro výrobu, skladování a další manipulaci s konzumním lihem
Stavby servisů a opraven motorových vozidel - vybavení z hlediska PO
Stavby užívané k čin. škol a školských zař. - vybavení z hlediska PO
Stavby zdravotnického zař. a sociální péče - vybavení z hlediska PO
Stavby, prostory a ostatní zařízení pro chov pokusných zvířat
Stavby, prostory a zařízízení pro nanášení hořlavých kapalných nátěrových hmot
Stavební a demoliční odpady
Stavební a demoliční odpady - plasty
Stavební a demoliční odpady s obsahem azbestu
Stavební odpady - výkopové zeminy
Stavební stroje - všeobecně
Stavební/zemní stroje - přeprava
Sterilizace,vyšší stupeň dezinfekce,dezinfekce a jejich kontrola
Sterilizátory parní a horkovzdušné
Stoky - objekty ve stokách
Stoky - obsluha a údržba
Stožárové šplhací pracovní plošiny
Stravovací služby, zřizování a provoz
Strojník jednotky požární ochrany
Strojník stavebních strojů
Střelmistr
Studny individuálního zásobování vodou, podmínky
Studny individuálního zásobování vodou, provedení
Svařování - elektrická pájedla
Svařování - instruktor svařování
Svařování - řezač kyslíkem, obloukem, plazmou
Svařování - stanovení ochranných pásem při svařování kovů
Svařování - svářecí technolog organizace
Svařování - svářecí technolog svářecí školy
Svařování - svářeč elektrickým obloukem
Svařování - svářeč plamenem
Svařování - svářeč/seřizovač elektrickým odporem
Svařování - svářečský dělník
Svařování - výuka a zkoušky svařování žáků stř. škol a zvl. odb. učilišť
Svařování - zajištění požární bezpečnosti při svařování všeobecně
Svařování - zařízení pro svařování kovů elektrickým obloukem
Svařování - zařízení pro svařování kovů plamenem
Svařování aluminotermické
Svařování kovů všeobecně
Svařování nekovových materiálů
Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obecně
Školení PO zaměst. a ved. zaměst.- zvýšené a vysoké požární nebezpečí
Školení PO zaměstnanců - bez zvýš. pož. nebezpečí
Školení.zam.o PO a odbor.přípravě pož.hl.a preventistů PO
Školy - BOZ při některých školních činnostech
Školy - BOZ žáků při lyžařském výcviku
Školy - BOZ žáků při sportovních, výcvikových kurzech a mimoškolní činnosti
Školy - BOZ žáků při výjezdu základních a středních škol do zahraničí
Školy - BOZ žáků při zájmovém vzdělávání
Školy - BOZ žáků středních škol
Školy - BOZ žáků v mateřských školách
Školy - hyg.požad.na provoz a prostory pro výchovu dětí předškol. věku
Školy - hyg.požad.na provoz a prostory základních a středních škol
Školy - péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků škol všeobecně
Školy - péče o hygienu při zotavovací akci pro děti
Školy - školní úrazy
Školy - školská ubytovací zařízení
Školy - zotavovací akce pro děti
Školy v přírodě
Technická dokumentace strojních zařízení
Technické předpisy a normy
Technik požární ochrany
Technik speciálních služeb v jednotce požární ochrany
Těkavé organické látky - hmotnostní bilance
Těkavé organické látky - kategorie a označování
Tepelné zpracování a moření kovů všeobecně
Teplovodní a nízkotlaké parní kotelny
Tlaková zařízení

BEPR - Seznam problematik Strana 8

Název problematiky :
Tlakové nádoby na plyny
Tlakové nádoby na plyny - doprava
Tlakové nádoby speciální druhy
Tlakové nádoby stabilní (TNS)
Topič kotle zařazeného do tříd
Transportní zařízení obecně
Traumatologický plán
Trhací práce malého rozsahu
Turbosoustrojí/turbogenerátor
Tvářecí stroje - buchary
Tvářecí stroje - hydraulické lisy na kovy a další hmoty
Tvářecí stroje - hydraulické lisy na zpracování hmot teplem netvrditelné
Tvářecí stroje - hydraulické lisy paketovací
Tvářecí stroje - hydraulické lisy výtlačné
Tvářecí stroje - hydraulické lisy zápustkové
Tvářecí stroje - hydraulický lis etážový
Tvářecí stroje - hydraulický lis na volné kování
Tvářecí stroje - jednonožové řezací stroje na papír, lepenku a fólie
Tvářecí stroje - mechanické ohraňovací lisy na kovy
Tvářecí stroje - mechanické tažné lisy
Tvářecí stroje - nůžky na kovové plechy
Tvářecí stroje - příklopové tiskařské, ohybací a drážkovací lisy
Tvářecí stroje - rotační bubnové vulkanizační lisy
Tvářecí stroje - rovnačky kovových materiálů
Tvářecí stroje - tříválcové a čtyřválcové zakružovačky kov.plechů
Tvářecí stroje - tvářecí automaty
Tvářecí stroje - vřetenové lisy
Tvářecí stroje - vstřikovací stroje na umělé hmoty
Tvářecí stroje - všeobecně
Tvářecí stroje - vulkanizační lis na pneumatiky
Tvářecí stroje - výstředníkové a klikové lisy
Ubytovací zařízení - provedení hromadných ubytoven
Ubytovací zařízení - zřizování a provoz hromadných ubytoven
Ubytovací zařízení pro veřejnost - vybavení z hlediska PO.
Ubytovací zařízení pro veřejnost - vybavení z hygienického hlediska
Učitel autoškoly
Údaje o požárech, příčinách jejich vzniku
UFI kódy
Umělé osvětlení vnitřních prostorů
Úrazové pojištění zaměstnavatele
Úrazy a nemoci z povolání - povinnosti při jejich vzniku
Vazač břemen, signalista
Vedení evidence odpadů
Velitel jednotky požární ochrany
Venkovní pracoviště obecně
Vibrace - ochrana zdraví před jejich nepříznivými účinky
Vlastní klasifikace látek a směsí
Vlastní kontroly PO
Vlastní prověrky BOZP zaměstnavatele
Vodní doprava - plavidla vnitrozemské plavby
Vodní doprava - posádka plavidla
Vodní doprava - provozovatel vodní dopravy
Vodní doprava - vnitrozemské vodní cesty
Vodní doprava - vnitrozemské vodní přístavy
Vozidla zdravotní záchranné služby
Vrátky stavební
Vstřelovač
Vstupní školení a úvodní instruktáž na pracovišti
Výčepní zařízení
Vyhrazená tech. zař. - zákl. povinnosti právnických a podn. fyzických osob
Vyhrazená technická zařízení všeobecně
Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu z hled PO
Výpočet sil a prostředků nutných pro hašení požáru hořlavých kapalin
Vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Výroba a zpracování hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů
Výroba potravin - základní povinnosti
Výrobky - povinnosti při uvádění na trh
Výrobky dovážené
Výtahy - servisní firma

BEPR - Seznam problematik Strana 9

Název problematiky :
Výtahy všeobecně
Vzduchotechnika - odsávací zařízení
Vzduchotechnika - ventilátory
Zabezpečovací zařízení pro tepelné soustavy v budovách
Zajištění BOZP na stavbách - všeobecně
Zajištění PO při zvýšeném požárním nebezpečí
Zakázané práce ženám, těhotným ženám
Základní popis a písemné informace o odpadu
Zaměstnanci určení k zabezpečení PO v mimopracovní době
Zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách státního požárního dozoru
Zařazování odpadů
Záření - hygienické zásady pro práce s lasery
Záření - lékařské rentgeny
Záření - ochrana před ionizujícím zářením
Záření - pracoviště s radioaktivními látkami
Záření - radiační pracovníci
Záření - radiodiagnostická a radioterapeutická pracoviště
Záření - technická rentgenová pracoviště
Záření - zařízení se zobrazovací jednotkou
Záření - zdroje elektromagnetického záření
Zařízení biologického zpracování bioodpadů
Zařízení na propan-butan
Zařízení pro úpravu vody
Zásobníkové ohřívače vody
Závadné látky - obecně
Závadné látky - všeobecně
Zbraně - držitel zbrojní licence
Zbraně - střelné zbraně a střelivo
Zbraně, odb. způsobilost zaměstnanců - držitel zbrojního průkazu
Zdravotnická záchranná služba - vybavení pracovišť
Zdravotnická zařízení - příprava cytostatik
Zdravotnická zařízení - technické a věcné požadavky na vybavení
Zdravotnická zařízení ambulantní péče - požadavky na vybavení
Zdravotnictví - mikrobiologická laboratoř
Zdravotnictví - zdravotnické prostředky
Zdroje vody pro hašení požárů
Zednické práce všeobecně
Zemědělské stroje - doprava, nakládání a další práce
Zemědělské stroje - mechanizační prostředky na ochranu rostlin
Zemědělské stroje - rostlinná výroba
Zemědělské stroje - rotační žací stroje samojízdné
Zemědělské stroje - ručně vedené malotraktory s neseným nářadím
Zemědělské stroje - živočišná výroba
Zemní a silniční stroje
Zemní práce všeobecně
Zkušební orgán tlakových nádob na plyny
Zkušební technik výtahu
Značení obalů
Značky, tabulky a signály BOZP
Zpětný odběr některých výrobků, zpětný odběr elektrozařízení
Ztížené pracovní podmínky
Zvedáky vozidel - sledování stavu
Zvedáky vozidel ruční
Žebříky - všeobecně
Žebříky ocelové - požární
Žebříky ocelové - provozní
Žebříky ocelové - únikové
Žebříky přívěsné
Žebříky vysunovací
Železniční doprava - hnací a tažená drážní vozidla
Železniční doprava - nakládka a vykládka
Železniční doprava - posun
Železniční doprava - urč. tech. zař. doprav. a kontejnery a výměn. nástavby
Železniční doprava - určená technická zařízení elektrická
Železniční doprava - určená technická zařízení plynová
Železniční doprava - určená technická zařízení tlaková
Železniční doprava - určená technická zařízení všeobecně
Železniční doprava - určená technická zařízení zdvihací
Železniční doprava - vlečky

BEPR - Seznam problematik Strana 10

Název problematiky :
Železniční doprava - vnitrozávodní úzkokolejová doprava
Železniční doprava - všeobecně

BEPR - Seznam problematik Strana 11