Název problematiky :

Seznam zpracovaných problematik BEPR
V rejstříku problematik ............................. :
Vytvořených termínových povinností ...... :
Sbírek zákonů ........................................... :
Příloh PDF ke sbírkám zákonů .................... :
Vytvořených opatření k eliminaci rizik ..... :
649
1102
191
1128
105
Vytvořených OOPP k problematikám ........ :
Vytvořených profesí ................................. :
850
333
Aceton a technický benzín
Acetylénové stanice a sklady karbidu
Agenturní zaměstnávání
Alkoholismus a jiné toxikománie
Betonářské práce a práce souvisejicí
Bezpečnostní požadavky na průmyslové šicí stroje
Bezpečnostní předpisy
Bezpečnostní sbory - dovolená
Bezpečnostní sbory - lékařské prohlídky
Bezpečnostní sbory - osobní ochranné pracovní prostředky
Bezpečnostní sbory - osobnostní způsobilost
Bezpečnostní sbory - služba přesčas
Bezpečnostní sbory - služební úraz a nemoci z povolání
Bezpečnostní sbory - školení bezpečnosti práce
Bezpečnostní sbory - těhotné příslušnice
Bezpečnostní sbory - základní práva a povinnosti
Bezpečnostní sbory - zdravotní způsobilost
Bourání a rekonstrukce všeobecně
Břemena - ruční manipulace
Čerpací stanice kapalných pohonných hmot
Čerpací stanice LPG pro motorová vozidla
Čerpadla - všeobecně
Čistírny městské - biologické čištění
Čistírny městské - splaškové vody - dezinfekce a kalové hospodářství
Čistírny městské - splaškové vody - měření, bezpečnost a hygiena práce
Čistírny městské - splaškové vody - provoz
Čistírny městské - splaškové vody - staveb.část, strojní a el.zařízení
Čistírny městské - splaškové vody všeobecně
Čistírny městské - splaškové vody, předčištění a usazování
Čistírny odpadních vod - provozní řád
Členění provozovaných čin.podle požárního nebezpečí
Dezinsekce - deratizace - dezinfekce (DDD)
Doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o PO
Dokumentace o činnosti jednotky požární ochrany podniku
Dokumentace o ochraně před výbuchem
Dokumentace zdolávání požárů
Dozorce výtahu
Dřevařství - manipulace a skladování dříví
Dřevařství - odvozní prostředek na dříví
Dřevařství - soustřeďování dříví
Dřevařství - těžba dříví
Dřevoobráběcí stroje
Dřevoobráběcí stroje - brusky
Dřevoobráběcí stroje - dlabačky, čepovačky a čelní tvarovačky
Dřevoobráběcí stroje - frézky
Dřevoobráběcí stroje - kotoučové a válcové pily
Dřevoobráběcí stroje - pásové pily
Dřevoobráběcí stroje - svislé rámove pily
Dřevoobráběcí stroje - vrtačky a vrtací dlabačky
Dřevozpracující stroje -zařízení a práce v dřevozpracujícím průmyslu
Elektrická požární signalizace (EPS)
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
Elektrická zdrojová soustrojí se spalovacími motory
Elektrické motory
Elektro,odbor.způs.zaměst.- obsluhovatel el.zař.prac.seznámený §3
Elektro,odbor.způs.zaměstnanců - kvalif.pro práci ve zvl.př. §11
Elektro,odbor.způs.zaměstnanců - obsluhovatel el.zař.prac.poučený §4
Elektro,odbor.způs.zaměstnanců - prac. pro samostat.činnost §6
Elektro,odbor.způs.zaměstnanců - prac.pro říz.čin.dodavat.způs. §8
Elektro,odbor.způs.zaměstnanců - prac.znalý s vyšší kvalifikací §7

BEPR - Seznam problematik Strana 1

Název problematiky :
Elektro,odbor.způs.zaměstnanců - pracovník znalý §5
Elektro,odbor.způs.zaměstnanců- prac.pro projekt.a říz.projekce §10
Energetika - ochranná pásma elektrizační soustavy
Energetika-licence k podn.v oboru elektroen.,plynárenství,teplárenství
Energetika-podnikání v oboru výroba a rozvod plynu
Energetika-podnikání ve výrobě a rozvodu tepla
Energetika-podnikání ve výrobě, rozvodu a přeměně elektřiny
Epidemiologicky závažné činnosti -způsobilost k jejich provádění
Expanzní přístroje pro vstřelování
Galvanovny
Garáže
Havarijní zajištění požární bezpečnosti hořlavých kapalin
Hluk - ochrana zdraví před jeho nepříznivými účinky
Hnojiva
Hořčíkové slitiny
Hydranty vnější
Hydranty vnitřní
Hygiena a zdravotnictví - nejpoužívanější předpisy
Hygienické požad.na manipulaci se stravou ve zdravotnických zařízeních
Hygienické požadavky na prodej potravin
Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení
Hygienické požadavky na přípravu a prodej zmrzlin
Hygienické požadavky pro zacház.s prádlem vč.praní ve zdravot.zařízení
Chemické karcinogeny - ochrana zdraví při práci s azbestem
Chemické karcinogeny,kontrolovaná pásma
Chemické karcinogeny,povinnosti organizací
Chladicí zařízení - všeobecně, bezpečnostní požadavky
Chladící zařízení pro silniční přepravu a malá stabilní chlad.zařízení
Chov zvířat - koně
Chov zvířat - prasata, ovce, kozy
Chov zvířat - ryby
Chov zvířat - skot
Chov zvířat,odb.způs.zam.- pracovník chovu pokusných zvířat
Infekční odpad
Infekční onemocnění s povinnou izolací nemocného
Infekční rizika - izolace a karanténa nemocných přenosnými nemocemi
Infekční rizika - očkování proti přenosným nemocem
Infekční rizika - opatření proti přenosným nemocem
Jednotky požární ochrany
Jeřábník
Jeřáby - demoliční práce
Jeřáby - sledování stavu
Jeřáby - zvláštní provoz
Jeřáby všeobecně
Jevištní technologické zařízení
Kabely a kabelová vedení
Kanalizace veřejná
Kanalizace vnitřní
Kategorizace - fyzická zátěž
Kategorizace - pracovní poloha
Kategorizace prací - práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
Kategorizace prací - biologické látky
Kategorizace prací - hluk
Kategorizace prací - chemické látky a směsi
Kategorizace prací - neionizující záření a elektromagnetická pole
Kategorizace prací - prašnost
Kategorizace prací - psychická zátěž
Kategorizace prací - vibrace
Kategorizace prací všeobecně
Kategorizace rizik - zátěž chladem/teplem
Klasifikace prostředí s nebezpečím výbuchu
Kolektivní smlouva
Komíny a kouřovody
Kompresorové stanice,odbor.způs.zaměstnanců- obsluhovatel
Kompresory a kompresorové stanice
Komunikace - pozemní komunikace všeobecně
Komunikace - účelové komunikace pro vozidla
Komunikace pro pěší
Konstrukce ocelové a dřevěné

BEPR - Seznam problematik Strana 2

Název problematiky :
Kontrolní technik STK
Kontroly strojů a technických zařízení
Koordinátor stavby
Kosmetické provozovny - péče o pleť
Koupaliště - požad.jakost a kontrola vody u koupališť ve vol.přírodě
Koupaliště - úprava a požadavky na jakost vody pro umělá koupaliště
Koupaliště umělá
Koupaliště ve volné přírodě - vybavení a provoz
Kouření
Kovoobráb.stroje - stavebnicové obráb.stroje, automatické obráb.stroje
Kovoobráběcí stroje - brusky
Kovoobráběcí stroje - elektroerozivní, elektrochem.a ultrazvukové
Kovoobráběcí stroje - frézky
Kovoobráběcí stroje - hoblovky
Kovoobráběcí stroje - hrotový soustruh
Kovoobráběcí stroje - obrážečky
Kovoobráběcí stroje - poloautomatické a automatické soustruhy
Kovoobráběcí stroje - revolverové soustruhy
Kovoobráběcí stroje - souřadnicové vyvrtávačky, souřadnicové vrtačky
Kovoobráběcí stroje - svislé soustruhy
Kovoobráběcí stroje - vodorovné vyvrtávačky
Kovoobráběcí stroje - vrtačky
Kovoobráběcí stroje na dělení materiálu
Kovoobráběcí stroje na ozubení
Kovoobráběcí stroje všeobecně
Kvalifikace všeobecně
Laboratoře - všeobecně
Laboratoře chemické
Lakování a nanášení barev na povrch materiálů
Lanové doprav.zař.pro těžbu dřeva
Lanové dráhy nákladní
Lanové dráhy osobní
Lékárny - požadavky na vybavení
Lékařské prohl. pro způsobilost k práci při volbě povolání
Lékařské prohl. pro způsobilost k řízení motorových vozidel
Lékařské prohl. při změně nebo ukončení práce
Lékařské prohl.pro způsobilost k práci všeobecné
Lékařské prohl.pro způsobilost při nástupu do práce
Lékařské prohlídky -organizace a provádění mimořád.lékař.prohl.
Lékařské prohlídky -posudek o způs.k řízení motorových vozidel
Lékařské prohlídky mimořádné
Lékařské prohlídky na rizikových pracov.se zvýšenou hladinou hluku
Lékařské prohlídky na rizikových pracovištích všeobecně
Lékařské prohlídky pro způsobilost v souvislosti s výkonem prace
Lešení - pojízdná a volně stojící lešení
Lešení - všeobecně
Lešení,odbor.způs.zaměstnanců - lešenář
Lokální plynové spotřebiče na propan-butan
Lokální spotřebiče elektrotepelné
Lokální spotřebiče na kapalná paliva
Lokální spotřebiče na plynná paliva
Lokální spotřebiče na tuhá paliva
Lyžařské vleky
Majitel/provozovatel výtahu
Mechanické stojanové zvedáky - sledování stavu
Mechanické stojanové zvedáky - uživatel
Mechanik stanice měření emisí
Městská hromadná doprava kolejová
Městská hromadná doprava- metro
Metalizace
Míchačky
Mimopracovní úrazovost všeobecně
Mladiství - péče o BOZP
Mladiství - zakázané práce
Množství práce a pracovní tempo
Montáž, údržba a opravy jeřábů
Montážní práce stavební
Montážní pracovník plynových zařízení
Mosty- údržba, opravy a rekonstrukce

BEPR - Seznam problematik Strana 3

Název problematiky :
Mosty- výstavba
Motorové a elektrické nůžky na živé ploty
Motorové vozíky s vlastním pohonem - VZV
Motorový vozík s vlastním pohonem (VZV) - řidič
Natavovací zařízení na propan-butan
Návod k použití strojního zařízení
Návykové látky a přípravky
Návykové látky a přípravky - ohlašovací povinnosti a evidence
Nebezp.chem.látky a směsi - způsobilost k nakládání s nimi
Nebezpečné chemické látky a směsi - bezpečnostní list
Nebezpečné chemické látky a směsi - prevence závažných havárií
Nebezpečné chemické látky a směsi - všeobecně
Nebezpečné látky - všeobecně
Nebezpečné odpady
Nemoci z povolání
Nerosty - zařízení pro úpravu a zušlechťování nerostů
Nerosty,zušlechť.a úprava ,odb.způs.zam.- obsluha zařízení
Nerosty,zušlecht.a úprava - zařízení na přípravu uhelného prášku
Neutralizační stanice - názvosloví, všeobecně
Neutralizační stanice - postupy zneškodňování odpadních vod
Neutralizační stanice - provoz, bezpečnost a ochrana zdraví
Neutralizační stanice - technické řešení
Neutralizační stanice - způsoby zneškodnění odpadních vod, kaly
Noční práce
Nouzové osvětlení
Obsluha elektrických zařízení a práce na nich
Obsluha kladkostrojů a zvedáků s ručním pohonem
Obsluhovatel a uživatel pohyblivé plošiny
Obsluhovatel nízkotlakých kotlů
Obsluhovatel přenosné řetězové pily
Obsluhovatel TNS
Obsluhovatel zdvihacích zařízení
Obuvnická disperzní lepidla - práce s nimi
Obuvnická halogenace podešví
Obuvnická rozpouštědlová lepidla - práce s nimi
Obuvnické drásací stroje - obsluha
Obuvnické kosící stroje - obsluha
Obuvnické kroužkovací a tlačkovací stroje - obsluha
Obuvnické lisovací stroje - obsluha
Obuvnické napínací stroje lepením - obsluha
Obuvnické napínací stroje lepením nebo hřebíčky - obsluha
Obuvnické nýtovací stroje - obsluha
Obuvnické průmyslové šicí stroje - obsluha
Obuvnické stroje,odb.způs.zam - obsluha a údržba všeobecně
Obuvnické vysekávací stroje - obsluha
Obytné budovy
Odběrná plynová zařízení na zemní plyn v budovách
Odborná příprava zaměstnanců zařazených do prevent.požárních hlídek
Odborná způsobilost organizace k výrobě, montáži a opravám kotlů
Odborná způsobilost organizace k výrobě,montáži a opravám TNS
Odborná způsobilost organizací - obor elektro
Odborná způsobilost organizací - zdvihací zařízení
Odborná způsobilost organizací- vyhrazená plynová zařízení
Odborná způsobilost v prevenci rizik BOZP
Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany
Odbory
Odpady - obecně
Odpady - skládky
Odpady - skládky, monitorování
Odpady - skládky, odvodnění a nakládání s průsakovými vodami
Odpady - skládky, těsnění
Odpady - skládky, uzavírání a rekultivace
Odpady - skládky, vybavení
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Ohlašovna požáru,řád ohlašovny požáru a určení ohlašoven požáru
Ohňostroje,odb.způs.zaměstnanců - odpalovač ohňostrojů
Ohřívače vzduchu na pevná, kapalná a plynná paliva
Ochrana před nebezpečím výbuchu
Ochrana před úrazem elektrickým proudem

BEPR - Seznam problematik Strana 4

Název problematiky :
Ochrana vody před ropnými látkami
Ochrana zdraví před nepříznivými účinky benzenu
Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských a plynových zařízení
Ochranná pásma vodních zdrojů,podzemní vody
Ochranná pásma vodních zdrojů,povrchové vody
Ochranná pásma z hlediska zemních prací a stavební činnosti
Ochranná pásma železnice
Ochranné nápoje, podmínky poskytování
Olovo a jeho iontové sloučeniny
Oprávněná organizace ke zkouškám tlakových nádob na plyny
Oprávnění organizace k výrobě, montáži a opravám tlak.nádob na plyny
Oprávnění pro převzetí odpadů
Organizace a rozsah pracovnělékařských služeb a jejich dokumentace
Orgány ochrany veřejného zdraví
Osoba pověřená k řízení provozu jeřábu
Osobní ochranné pracovní prostředky a mycí,čistící a dezinf.prostředky
Ostatní elektrická zdvihací zařízení všeobecně
Ozařování potravin
Parní a horkovodní kotle
Pitvy mrtvých
Plán bezpečnosti práce staveniště
Plán ozdravných opatření
Plán pro případ zdolávání mimořádných událostí
Plynové kotelny
Plynové spotřebiče v budovách
Pneumatické nářadí - všeobecně
Podnikání v oboru rostlinolékařské péče
Podzemní objekty
Pohřební služby - hrobník
Pohřební služby - všeobecně
Pohyblivé pracovní plošiny
Pohyblivé přívody a šňůrová vedení
Pohyblivé schody a chodníky
Posouzení požárního nebezpečí při činnosti s vysokým požár.nebezpečím
Potraviny - stanovení kritických bodů v technologii výroby
Potrubí, tepelné sítě
Povinnosti fyzických osob v PO
Povinnosti obcí v PO
Povinnosti právnických osob a podnikajích.fyzických osob v PO
Povinnosti provozovatelů vyhrazených plynových zařízení
Požárně technické charakteristiky látek a materiálů
Požární evakuační plán
Požární klapka
Požární kniha
Požární poplachové směrnice
Požární řád - archív
Požární řád - čerpací stanice pohonných hmot
Požární řád - dílna pro opravy motorových vozidel
Požární řád - kotelna na LTO a úložiště LTO
Požární řád - kotelna na tuhá paliva
Požární řád - lakovna
Požární řád - neuzavřený příruč.sklad hořl.kapalin
Požární řád - plynová kotelna
Požární řád - sklad a prodejna tlakových nádob s LPG
Požární řád - sklad barev
Požární řád - sklad obilovin
Požární řád - sklad potravin
Požární řád - sklad tuhých průmyslových hnojiv
Požární řád - strojovna náhrad.zdroje (dieselagregát)
Požární řád pracoviště - sklad sena a slámy, stodola
Požární řád pracoviště - údržbářská dílna
Požární řád pracoviště obecně
Požární stanice a požární zbrojnice
Požární uzávěr otvoru
Práce přesčas
Práce se živicemi
Práce ve výškách - bezpečnostní postroje
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou- všeobecně
Pracovně právní vztahy - práce v zahraničí

BEPR - Seznam problematik Strana 5

Název problematiky :
Pracovně právní vztahy - všeobecně
Pracovněprávní vztahy - základní zásady
Pracovněprávní vztahy - skončení pracovního poměru
Pracovněprávní vztahy - pracovní poměr
Pracovněprávní vztahy - účastníci
Pracovněprávnívztahy . rovné zacházení, zákaz diskriminace
Pracovní doba posádek plavidel
Pracovní doba řidiče nákl.motor.vozidla a autobusu
Pracovní doba zaměstnance údržby pozemních komunikací
Pracovní doba zaměstnanců městské hromadné dopravy
Pracovní ochrana všeobecně
Pracovní prostředí - malování a úklid
Pracovní prostředí - základní hygienické požadavky
Pracovní prostředí- hyg.požad. na umístění a úpravu výrobních zařízení
Pracovní prostředí-hygienické požad.na nejvyšší koncentraci škodlivin
Pracovní prostředí-hygienické požadavky na větrání a klimatizaci
Pracovník kontroly plynových zařízení
Pracovník obsluhy plynových zařízení
Pracovník odpovědný za provoz TNS
Prádelny a chemické čistírny
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku bezpečnosti práce
Prevence rizik BOZP
Preventista požární ochrany
Preventivní požární hlídka
Prodejna potravin
Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen všeobecně
Provozní a výrobní budovy
Provozování zařízení
Provozovatel a uživatel tlakových nádob na plyny
Provozovatel TNS
Provozovny bez denního světla - hygienické požadavky
Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva
Průmyslové plynové pece
První pomoc, vybavení lékárniček
Přehled činnosti se zvýš.či vysokým požárním nebezp.u práv.a fyz.osob
Přehled o požární technice,věcných prostřed.PO a požár.bezpeč.zař.
Přenosné hasící přístroje
Přenosné přístroje na benzin k ohřevu, ožehu a pájení
Přeprava a doprava odpadů
Přeprava výbušnin v silniční dopravě
Přestávky v práci a odpočinek mezi směnami
Příkazy, pokyny k zabezpečení úkolů na úseku PO
Přirážky k pojistnému
Regálové zakladače
Regulační stanice plynu
Revize a kontroly el.spotř.během používání - skupina A,D a E
Revize a kontroly elektrických spotř.během používání - skupina A,B a C
Revize a údržba nevýbušného elektrického zařízení (jiné než důlní)
Revize elektrických zařízení a hromosvodů
Revize, inspekce a kontroly jeřábů
Revize/revizní technik všeobecně
Revizní technik elektrických zařízení
Revizní technik kotlů
Revizní technik plynových zařízení
Revizní technik TNS
Revizní technik zdvihacích zařízení
Rotační žací stroje ručně vedené
Rozbory prevence a plnění opatření na úseku PO
Rozmrazovací transformátory
Rozvržení pracovní doby
Rtuť technická
Ruční brusky
Řetězové pily ruční
Řidič motorového vozidla
Řidič v mezinárodní dopravě
Řidič výtahu
Řízení péče o BOZP u zaměstnavatele
Sanitární a pomocná zařízení - hygienické požadavky
Sanitní doprava

BEPR - Seznam problematik Strana 6

Název problematiky :
Sauny - hyg.požadavky na konstrukční a prostorové vybavení
Sauny - hygienické požadavky na provoz
Servisní a odborný servisní pracovník výtahů
Servisy a opravny motorových vozidel
Shromažďovací místa odpadů
Silniční a zvláštní vozidla
Silniční doprava - dopravce
Silniční doprava nebezpečných věcí
Silniční motorová vozidla - měření emisí
Silniční ochranná pásma
Silniční vozidla - technické prohlídky
Silniční vozidla-doplňková výstroj a vybavení silnič.vozidel
Sklad organických peroxidů
Skladování - kontejnery
Skladování - nádrže a kontejnery na hořlavé kapaliny
Skladování - palety a nástavby
Skladování - regály
Skladování a doprava potravin
Skladování a manipulace s hořlavými kapalinami
Skladování hnojiv
Skladování hořlavých kapalin ve velkoobjemových nádržích
Skladování nátěrových hmot
Skladování přípravků na ochranu rostlin
Skladování tlakových nádob na plyny
Skladování tuhých paliv
Skladování výbušnin
Skladování, prodej a doprava tlakových nádob s LPG
Sklady - stohování
Sklady a skladování- všeobecně
Sklady dřeva
Sledování stavu, prohlídky a údržba jeřábových ocelových lan
Směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek
Směšovací zařízení vozidel na LPG nebo CNG
Stabilní / polostabilní hasící zařízení
Stabilní zásobníky sypkých hmot
Stabilní zásobníky sypkých hmot - provozovatel
Stanice měření emisí silničních vozidel
Stanice technické kontroly silničních vozidel
Stánkový prodej potravin
Státní odborný dozor bezpečnosti práce
Státní požární dozor
Státní požární dozor - preventivní kontroly
Stavby - technická zařízení objektu z hlediska PO
Stavby garáží - vybavení z hlediska PO
Stavby památkově chráněné - vybavení z hlediska PO
Stavby pro chov hospodářských zvířat
Stavby pro obchod - vybavení z hlediska PO
Stavby pro rostlinnou výrobu
Stavby pro shromažďování většího počtu osob - vybavení z hlediska PO
Stavby pro výrobu,skladování a další manipulaci s konzumním lihem
Stavby servisů a opraven motorových vozidel - vybavení z hlediska PO
Stavby užívané k čin.škol a školských zař. - vybavení z hlediska PO
Stavby zdravotnického zař. a sociální péče - vybavení z hlediska PO
Stavby, prostory a zaříz.pro nanášení hořlavých kapal.nátěrových hmot
Stavby,prostory a ostatní zařízení pro chov pokusných zvířat
Stavební stroje - všeobecně
Stavební/zemní stroje - přeprava
Sterilizace,vyšší stupeň dezinfekce,dezinfekce a jejich kontrola
Sterilizátory parní a horkovzdušné
Stoky - obsluha a údržba
Stoky - objekty ve stokách
Stožárové šplhací pracovní plošiny
Stravovací služby, zřizování a provoz
Strojník jednotky požární ochrany
Strojník stavebních strojů
Střelmistr
Studny individuálního zásobování vodou,podmínky
Studny individuálního zásobování vodou,provedení
Svařování - elektrická pájedla

BEPR - Seznam problematik Strana 7

Název problematiky :
Svařování - instruktor svařování
Svařování - řezač kyslíkem, obloukem, plazmou
Svařování - stanovení ochranných pásem při svařování kovů
Svařování - svářecí technolog organizace
Svařování - svářecí technolog svářecí školy
Svařování - svářeč / seřizovač elektrickým odporem
Svařování - svářeč elektrickým obloukem
Svařování - svářeč plamenem
Svařování - svářečský dělník
Svařování - výuka a zkoušky svařování žáků stř.škol a zvl.odb.učilišť
Svařování - zajištění požární bezpečnosti při svařování všeobecně
Svařování - zařízení pro svařování kovů elektrickým obloukem
Svařování - zařízení pro svařování kovů plamenem
Svařování aluminotermické
Svařování kovů všeobecně
Svařování nekovových materiálů
Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obecně
Školení PO zaměst.a ved.zaměst.- zvýšené a vysoké pož.nebezp.
Školení PO zaměstnanců - bez zvýš. pož. nebezpečí
Školení.zam.o PO a odbor.přípravě pož.hl.a preventistů PO
Školy - BOZ žáků při lyžařském výcviku
Školy - BOZ při některých školních činnostech
Školy - BOZ žáků při zájmovém vzdělávání
Školy - BOZ žáků středních škol
Školy - BOZ žáků v mateřských školách
Školy - hyg.požad.na provoz a prostory pro výchovu dětí předškol.věku
Školy - hyg.požad.na provoz a prostory základních a středních škol
Školy - péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků škol všeobecně
Školy - péče o hygienu při zotavovací akci pro děti
Školy - školní úrazy
Školy - školská ubytovací zařízení
Školy - zotavovací akce pro děti
Školy v přírodě
Školy-BOZ žáků při sportovních,výcvikových kurzech a mimoškol.činnosti
Školy-BOZ žáků při výjezdu základních a středních škol do zahraničí
Technická dokumentace strojních zařízení
Technické předpisy a normy
Technik požární ochrany
Technik speciálních služeb v jednotce požární ochrany
Tepelné zpracování a moření kovů všeobecně
Teplovodní a nízkotlaké parní kotelny
Tlaková zařízení
Tlakové nádoby na plyny
Tlakové nádoby na plyny - doprava
Tlakové nádoby speciální druhy
Tlakové nádoby stabilní (TNS)
Topič kotle zařazeného do tříd
Transportní zařízení obecně
Traumatologický plán
Trhací práce malého rozsahu
Turbosoustrojí/turbogenerátor
Tvářecí stroje - buchary
Tvářecí stroje - hydraulické lisy na kovy a další hmoty
Tvářecí stroje - hydraulické lisy na zprac.hmot teplem netvrditelné
Tvářecí stroje - hydraulické lisy paketovací
Tvářecí stroje - hydraulické lisy výtlačné
Tvářecí stroje - hydraulické lisy zápustkové
Tvářecí stroje - hydraulický lis etážový
Tvářecí stroje - hydraulický lis na volné kování
Tvářecí stroje - jednonožové řezací stroje na papír, lepenku a fólie
Tvářecí stroje - mechanické ohraňovací lisy na kovy
Tvářecí stroje - mechanické tažné lisy
Tvářecí stroje - nůžky na kovové plechy
Tvářecí stroje - příklopové tiskařské, ohybací a drážkovací lisy
Tvářecí stroje - rotační bubnové vulkanizační lisy
Tvářecí stroje - rovnačky kovových materiálů
Tvářecí stroje - tříválcové a čtyřválcové zakružovačky kov.plechů
Tvářecí stroje - tvářecí automaty
Tvářecí stroje - vřetenové lisy

BEPR - Seznam problematik Strana 8

Název problematiky :
Tvářecí stroje - vstřikovací stroje na umělé hmoty
Tvářecí stroje - všeobecně
Tvářecí stroje - vulkanizační lis na pneumatiky
Tvářecí stroje - výstředníkové a klikové lisy
Ubytovací zařízení - provedení hromadných ubytoven
Ubytovací zařízení - zřizování a provoz hromadných ubytoven
Ubytovací zařízení pro veřejnost - vybavení z hlediska PO.
Ubytovací zařízení pro veřejnost - vybavení z hygienického hlediska
Učitel autoškoly
Údaje o požárech, příčinách jejich vzniku
Umělé osvětlení vnitřních prostorů
Úrazové pojištění zaměstnavatele
Úrazy a nemoci z povolání - povinnosti při jejich vzniku
Vazač břemen, signalista
Vedení evidence odpadů
Velitel jednotky požární ochrany
Venkovní pracoviště obecně
Vibrace - ochrana zdraví před jejich nepříznivými účinky
Vlastní kontroly PO
Vlastní prověrky BOZP zaměstnavatele
Vodní doprava - plavidla vnitrozemské plavby
Vodní doprava - posádka plavidla
Vodní doprava - provozovatel vodní dopravy
Vodní doprava - vnitrozemské vodní cesty
Vodní doprava - vnitrozemské vodní přístavy
Vozidla zdravotní záchranné služby
Vrátky stavební
Vstřelovač
Vstupní školení a úvodní instruktáž na pracovišti
Výčepní zařízení
Vyhrazená technická zařízení všeobecně
Vyhrazená.tech.zař.-zákl.povinnosti.právnických a podn.fyz.osob
Vyloučení věci z užívání,zákaz činnosti a zastavení provozu z hled.PO
Výpočet sil a prostředků nutných pro hašení požáru hořlavých kapalin
Výroba a zpracování hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů
Výroba potravin - základní povinnosti
Výrobky - povinnosti při uvádění na trh
Výrobky dovážené
Výtahy - servisní firma
Výtahy všeobecně
Vzduchotechnika - odsávací zařízení
Vzduchotechnika - ventilátory
Zabezpečovací zařízení pro tepelné soustavy v budovách
Zajištění BOZP na stavbách - všeobecně
Zajištění PO při zvýšeném požárním nebezpečí
Zakázané práce ženám, těhotným ženám
Zaměstnanci určení k zabezpečení PO v mimopracovní době
Zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách státního požárního dozoru
Zařazování odpadů
Záření - hygienické zásady pro práce s lasery
Záření - lékařské rentgeny
Záření - ochrana před ionizujícím zářením
Záření - pracoviště s radioaktivními látkami
Záření - radiační pracovníci
Záření - radiodiagnostická a radioterapeutická pracoviště
Záření - technická rentgenová pracoviště
Záření - zařízení se zobrazovací jednotkou
Záření - zdroje elektromagnetického záření
Zařízení na propan- butan
Zařízení pro úpravu vody
Zásobníkové ohřívače vody
Závadné látky - všeobecně
Zbraně - držitel zbrojní licence
Zbraně - střelné zbraně a střelivo
Zbraně,odb.způsobilost zaměstnanců - držitel zbrojního průkazu
Zdravotnická záchranná služba - vybavení pracovišť
Zdravotnická zařízení - příprava cytostatik
Zdravotnická zařízení - technické a věcné požadavky na vybavení
Zdravotnická zařízení ambulantní péče - požadavky na vybavení

BEPR - Seznam problematik Strana 9

Název problematiky :
Zdravotnictví - mikrobiologická laboratoř
Zdravotnictví - zdravotnické prostředky
Zdroje vody pro hašení požárů
Zednické práce všeobecně
Zemědělské stroje - rostlinná výroba
Zemědělské stroje - doprava, nakládání a další práce
Zemědělské stroje - mechanizační prostředky na ochranu rostlin
Zemědělské stroje - rotační žací stroje samojízdné
Zemědělské stroje - ručně vedené malotraktory s neseným nářadím
Zemědělské stroje - živočišná výroba
Zemní a silniční stroje
Zemní práce všeobecně
Zkušební orgán tlakových nádob na plyny
Zkušební technik výtahu
Značky, tabulky a signály BOZP
Zpětný odběr některých výrobků, zpětný odběr elektrozařízení
Ztížené pracovní podmínky
Zvedáky vozidel - sledování stavu
Zvedáky vozidel ruční
Žebříky ocelové - požární
Žebříky ocelové - provozní
Žebříky ocelové - únikové
Žebříky přívěsné
Žebříky vysunovací
Žebříky- všeobecně
Žel.doprava- urč.tech.zař.doprav.a kontejnery a výměn.nástavby
Železniční doprava - určená technická zařízení elektrická
Železniční doprava - určená technická zařízení plynová
Železniční doprava - určená technická zařízení tlaková
Železniční doprava - určená technická zařízení zdvihací
Železniční doprava - vnitrozávodní úzkokolejová doprava
Železniční doprava- hnací a tažená drážní vozidla
Železniční doprava- nakládka a vykládka
Železniční doprava- posun
Železniční doprava- určená technická zařízení všeobecně
Železniční doprava- vlečky
Železniční doprava- všeobecně

BEPR - Seznam problematik Strana 10