Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Jednodenní kurzy v učebně

Měření rizikových faktorů s ohledem na kategorizaci práce a bezpečnostní přestávky
Práce ve výškách a na žebříku
OOPP
Lékařské prohlídky
Místní provozní bezpečnostní předpisy
Ekologická problematika používání barev a laků
Kategorizace prací
Požárně bezpečnostní řešení stavby
Odpadové hospodářství firem po změně legislativy
Chemické látky ve firmě
Podnik jako znečišťovatel ovzduší
Pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou - pohyb na konstrukcích a budovách - povinnosti pracovníků
Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOZP a PO a WORKSHOP BOZP a PO ve výrobních / nevýrobních společnostech
BOZP a PO pro administrativní podpory

Název kurzu Měření rizikových faktorů s ohledem na kategorizaci práce a bezpečnostní přestávky
Popis kurzu Měření, s tím související LP a bezpečnostní přestávky – požadavky KHS na měření.
Příklady akreditovaných firem.
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Práce ve výškách a na žebříku
Popis kurzu V zaměření na údržbáře a úklidové pracovníky, kdy školit výšky a kdy stačí žebříky a schůdky, různé typy žebříků, plošin, pojízdných lešení a schůdků se smí používat zábradlí dle normy.
Kdy práce na rovné střeše není práce ve výškách, …
Pády do prohlubně – do sil atd. – předpisy pro osamocené pracoviště.
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu OOPP
Popis kurzu OOPP tabulky riziky, přidělování, nákup, evidence s ohledem na kontrolní orgány.
Propojení se školením a kategorizací prací + náplní práce.
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Lékařské prohlídky
Popis kurzu Lékařské prohlídky.
PLS.
Dohled na pracovišti.
Lékárničky a jejich vybavení dle druhu provozu.
Poskytování první pomoci – školení první pomoci.
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Místní provozní bezpečnostní předpisy
Popis kurzu MPBP tvorba, obsah, jak a kdy je nutné ho zpracovat – odpovědnosti, školení, ...
Když chybí návody – postup.
Když chce firma CE na dodělanou část strojního zařízení.
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Ekologická problematika používání barev a laků
Popis kurzu Přehled legislativních aspektů, které jsou spojeny s používáním barev a rozpouštědel:
- chemické látky – požadavky na klasifikaci, balení, označování, skladování, zabránění expozice pracovníků a jejich proškolení, informování zákazníků o případných SVHC látkách,
- ovzduší – spotřeba organických rozpouštědel a od ní odvislá kategorizace zdroje znečišťování ovzduší, povinnosti provozovatele zdroje,
- havarijní plánování – barvy a rozpouštědla jako hořlavé látky a výpočet protokolu o nezařazení objektu,
- nebezpečné odpady z používání barev a rozpouštědel – zabezpečení, označování, vedení evidence a ohlašování.
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz


Název kurzu Kategorizace prací
Popis kurzu Vysvětlení pojmů a pravidel tvorby Návrhu kategorizace prací.
Měření rizikových faktorů.
Časové snímky sestavené OZO a kvalifikovaný odhad.
Jednání s KHS.
Místní šetření.
Návaznosti na provedenou kategorizaci prací.
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Odpadové hospodářství firem po změně legislativy
Popis kurzu Základní požadavky legislativy ČR v odpadovém hospodářství.
Tvorba požadované dokumentace, elektronická ohlašování.
Odpady jako závadné látky pro vodu.
Souvislosti s havarijním plánováním a ekologickou újmou.
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Chemické látky ve firmě
Popis kurzu Základy chemické legislativy – nařízení ( ES ) REACH, CLP.
Bezpečnostní list – jaké informace obsahuje.
Povinnosti uživatelů chemických látek.
Látky v předmětech.
Související legislativa chemických látek - odpady, závadné látky pro vody, zdroje znečišťování ovzduší, havarijní plánování a ekologická újma.
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Podnik jako znečišťovatel ovzduší
Popis kurzu Legislativa ochrany ovzduší.
Kdo je znečišťovatel?
Bilanční výpočty emisí.
Vedení provozní evidence a elektronická ohlašování.
Související legislativa – ekologická újma a havarijní plánování.
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Základní legislativní povinnosti firem v oblasti ekologie
Popis kurzu Přehledné a ucelené představení základních legislativních povinností, které se týkají každé firmy. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí v těchto oblastech:
- Odpadové hospodářství
- Vodní hospodářství
- Ochrana ovzduší
- Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP
- Nakládání s obalyv - Nakládání s chemickými látkami
- Prevence závažných havárií
- Ekologická újma
Datum kurzu xx. xxxxx 2021
Délka kurzu 09:00 - 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou - pohyb na konstrukcích a budovách - povinnosti pracovníků
Popis kurzu Zaměření na problematiku zabezpečení místa práce a zajištění pracovníků proti pádu lanovou technikou (OOPP).
Seznámení s platnou legislativou a návody nejběžněji používaných OOPP pro práce ve výškách.
Vedení dokumentace, která je požadovaná pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Praktický výcvik v rozsahu použití základních technik zpřístupnění místa práce se zajištěním pracovníků proti pádu.
V ceně kurzu je zapůjčení horolezecké výstroje.
Datum kurzu 5. května 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Teorie a praxe (místo konání je v Praze Motole)
Cena kurzu 3.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků
Popis kurzu Informování o legislativních požadavcích na pracovníky ve výškách.
Tvorba a vedení potřebné dokumentace.
Vysvětlení problematiky používaných pracovních postupů.
Seznámení s návody k používání základních OOPP pro práce ve výškách.
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOZP a PO a WORKSHOP BOZP a PO ve výrobních / nevýrobních společnostech
Popis kurzu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
- Zákoník práce
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele
- Systém řízení BOZP, dokumentace BOZP
- Vzdělávání zaměstnanců
- Identifikace a hodnocení rizik
- Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
- Hygiena práce, pracovní prostředí, ergonomie pracoviště
- Pracovně lékařská služba
- Státní odborné dozory
- Stroje a technická zařízení, vyhrazená technická zařízení
- Manipulace s břemeny, skladování
- Nebezpečné chemické látky
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele v praxi
- Systém řízení BOZP
- Identifikace a hodnocení rizik
- Pracovní úrazy, příklady a řešení
- Hygiena práce, PLS
- Stroje a technická zařízení
- Skladování, logistika

Požární ochrana (PO)
- Základní předpisy PO
- Optimalizace požární ochrany v organizaci
- Dokumentace PO
- Požární nebezpečí na pracovišti organizace a zásady prevence
- Požární taktika
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu BOZP a PO pro administrativní podpory
Popis kurzu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
- Zákoník práce
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele
- Financování BOZP ve společnosti
- ISO 45001
- Systém řízení BOZP, dokumentace BOZP
- Vzdělávání zaměstnanců
- Motivační programy pro zaměstnance
- Elearning
- Možnosti identifikace a hodnocení rizik
- Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
- Pracovní úrazy
- Kategorizace prací
- Hygiena práce, pracovní prostředí, ergonomie pracoviště
- Pracovně lékařská služba
- Zdraví zaměstnanců
- Státní odborné dozory

Požární ochrana (PO)
- Základní předpisy PO
- Optimalizace požární ochrany v organizaci
- Dokumentace PO
Datum kurzu xx. xxxxx 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz