Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Jednodenní kurzy

Kategorizace prací

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Základní legislativní povinnosti firem v oblasti ekologie

Odpady ve firmě

Pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou - pohyb na konstrukcích a budovách - povinnosti pracovníků

Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOZP a PO a WORKSHOP BOZP a PO ve výrobních / nevýrobních společnostech

BOZP a PO pro administrativní podpory

Název kurzu Kategorizace prací
Popis kurzu Vysvětlení pojmů a pravidel tvorby Návrhu kategorizace prací.
Měření rizikových faktorů.
Časové snímky sestavené OZO a kvalifikovaný odhad.
Jednání s KHS.
Místní šetření.
Návaznosti na provedenou kategorizaci prací.
Datum kurzu 21. července 2020
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Petra Kubšová, tel.: 724 802 678, e-mail: petra@bepr.cz

Název kurzu Požárně bezpečnostní řešení stavby
Popis kurzu Vysvětlení pojmů.
Seznámení se základními ČSN 73 08XX.
Projektovaný vs. skutečně užívaný stav budov.
Požárně bezpečnostní zařízení jako součást stavby.
Datum kurzu 11. srpna 2020
Délka kurzu 09:00 – 15:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Petra Kubšová, tel.: 724 802 678, e-mail: petra@bepr.cz

Název kurzu Základní legislativní povinnosti firem v oblasti ekologie
Popis kurzu Přehledné a ucelené představení základních legislativních povinností, které se týkají každé firmy. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí v těchto oblastech:
- Odpadové hospodářství
- Vodní hospodářství
- Ochrana ovzduší
- Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP
- Nakládání s obalyv - Nakládání s chemickými látkami
- Prevence závažných havárií
- Ekologická újma
Konání kurzu 21. září 2020
Délka kurzu 09:00 - 15:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Petra Kubšová, tel.: 724 802 678, e-mail: petra@bepr.cz

Název kurzu Odpady ve firmě
Popis kurzu Základní povinnosti firem - původců odpadů
Vedení průběžné evidence odpadů
Systém ISPOP:
- Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
- Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
Registrem zařízení v Informačním systému odpadového hospodářství – ISOH
Konání kurzu 22. září 2020
Délka kurzu 09:00 - 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Petra Kubšová, tel.: 724 802 678, e-mail: petra@bepr.cz

Název kurzu Pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou - pohyb na konstrukcích a budovách - povinnosti pracovníků
Popis kurzu Zaměření na problematiku zabezpečení místa práce a zajištění pracovníků proti pádu lanovou technikou (OOPP).
Seznámení s platnou legislativou a návody nejběžněji používaných OOPP pro práce ve výškách.
Vedení dokumentace, která je požadovaná pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Praktický výcvik v rozsahu použití základních technik zpřístupnění místa práce se zajištěním pracovníků proti pádu.
V ceně kurzu je zapůjčení horolezecké výstroje.
Datum kurzu Bude naplánováno
Délka kurzu 09:00 – 15:00
Místo kurzu Teorie a praxe (místo konání je v Praze Motole)
Cena kurzu 3.000 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Petra Kubšová, tel.: 724 802 678, e-mail: petra@bepr.cz

Název kurzu Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků
Popis kurzu Informování o legislativních požadavcích na pracovníky ve výškách.
Tvorba a vedení potřebné dokumentace.
Vysvětlení problematiky používaných pracovních postupů.
Seznámení s návody k používání základních OOPP pro práce ve výškách.
Datum kurzu Bude naplánováno
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Petra Kubšová, tel.: 724 802 678, e-mail: petra@bepr.cz

Název kurzu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOZP a PO a WORKSHOP BOZP a PO ve výrobních / nevýrobních společnostech
Popis kurzu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
- Zákoník práce
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele
- OHSAS 18001:2008
- Systém řízení BOZP, dokumentace BOZP
- Vzdělávání zaměstnanců
- Identifikace a hodnocení rizik
- Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
- Hygiena práce, pracovní prostředí, ergonomie pracoviště
- Pracovně lékařská služba
- Státní odborné dozory
- Stroje a technická zařízení, vyhrazená technická zařízení
- Manipulace s břemeny, skladování
- Nebezpečné chemické látky
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele v praxi
- Systém řízení BOZP
- Identifikace a hodnocení rizik
- Pracovní úrazy, příklady a řešení
- Hygiena práce, PLS
- Stroje a technická zařízení
- Skladování, logistika

Požární ochrana (PO)
- Základní předpisy PO
- Optimalizace požární ochrany v organizaci
- Dokumentace PO
- Požární nebezpečí na pracovišti organizace a zásady prevence
- Požární taktika
Datum kurzu Bude naplánováno
Délka kurzu 09:00 – 15:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Petra Kubšová, tel.: 724 802 678, e-mail: petra@bepr.cz

Název kurzu BOZP a PO pro administrativní podpory
Popis kurzu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
- Zákoník práce
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele
- Financování BOZP ve společnosti
- OHSAS 18001:2008
- Systém řízení BOZP, dokumentace BOZP
- Vzdělávání zaměstnanců
- Motivační programy pro zaměstnance
- Elearning
- Možnosti identifikace a hodnocení rizik
- Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
- Pracovní úrazy
- Kategorizace prací
- Hygiena práce, pracovní prostředí, ergonomie pracoviště
- Pracovně lékařská služba
- Zdraví zaměstnanců
- Státní odborné dozory

Požární ochrana (PO)
- Základní předpisy PO
- Optimalizace požární ochrany v organizaci
- Dokumentace PO
Datum kurzu Bude naplánováno
Délka kurzu 09:00 – 15:00
Místo kurzu Archeologická 1884/2, 15500 Praha
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Petra Kubšová, tel.: 724 802 678, e-mail: petra@bepr.cz