Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Nabídka základních rekvalifikačních kurzů

ZÁKLADNÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ v pracovní činnosti TECHNIK/TECHNIČKA BOZP (39-004-M)

Rekvalifikační kurz Technik/Technička BOZP je pouze pro zájemce, kteří jsou vedeni na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a budou si na Úřadu práce žádat o proplacení této rekvalifikace.

NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ: BEPR s.r.o., Archeologická 1884, 155 00 Praha 5 - Lužiny

Typ rekvalifikace: Příprava k podnikání / zaměstnání v pracovní činnosti TECHNIK/TECHNIČKA BOZP (39-004-M) s akreditací MŠMT ČR.

Doba trvání vzdělání: 3 měsíční kurz – kombinované studium (přednáška - konzultace - samostudium se zázemím počítačového programu BEPR Komplet - závěrečná zkouška). Kurz je rozložen do 10 dnů v průběhu 3 měsíců.

Vstupní předpoklady (podmínky) pro přijetí:
Alespoň základní vzdělání.
Věk nejméně 18 let.
Praxe v oboru není požadována.

Pracovní činnosti, které můžete vykonávat po absolvování základního kurzu:
Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
Shromažďování podkladů pro analýzu rizik.
Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
Školení osob v oblasti BOZP vyjma vedoucích pracovníků.
Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací.
Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP kromě analýzy a hodnocení rizik.
Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.

TERMÍNY ZAHÁJENÍ ZÁKLADNÍCH KURZŮ PRO ROK 2022:

od 12. září 2022
od 10. října 2022
od 07. listopadu 2022
od 12. prosince 2022

TERMÍNY ZAHÁJENÍ ZÁKLADNÍCH KURZŮ PRO ROK 2023:

od 09. ledna 2023
od 06. února 2023
od 06. března 2023
od 03. dubna 2023
od 09. května 2023
od 05. června 2023
od 03. července 2023
od 07. srpna 2023
od 04. září 2023
od 02. října 2023
od 06. listopadu 2023
od 04. prosince 2023

Registrace účastníků: první přednáškový den od 9.45 až 10.00 hodin

TERMÍNY ZÁKLADNÍCH ZKOUŠEK PRO ROK 2022:

25. srpna 2022
30. září 2022
27. října 2022
24. listopadu 2022
15. prosince 2022

TERMÍNY ZÁKLADNÍCH ZKOUŠEK PRO ROK 2023:

26. ledna 2023
02. března 2023
30. března 2023
27. dubna 2023
25. května 2023
29. června 2023
28. července 2023
24. srpna 2023
27. září 2023
26. října 2023
30. listopadu 2023
19. prosince 2023

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Organizační forma vzdělávání: Kombinovaná forma výuky v rozsahu 150 hodin rozložených v průběhu tří na sebe navazujících měsíců sestává z presenční /teoretické části (75 vyučovacích hodin) a z distanční formy výuky (75 hodin). Výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky.

Metody výuky: Z výukových metod bude nejvíce používána přednáška s aktivizačními prvky. V průběhu vyučovacího procesu budou využívány materiály k prevenci úrazů, písemné materiály vhodné pro administrativu v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, informační, kontrolní a pracovní software systémové prevence rizik BEPR Komplet pro práci na počítači.

Obsahem kurzu jsou: okruhy všeobecné bezpečnosti práce (profese, činnosti, kvalifikace) + technické bezpečnosti práce (venkovní a vnitřní prostory, zařízení, stroje, vybavenost pracovišť, např. elektrospotřebiče, el. nářadí, žebříky, regály, atd.) + hygieny práce. Součástí je příprava na písemnou / testovou zkoušku, příprava na ústní zkoušku, zpracování písemné práce a její obhajobu při ústní zkoušce. Součástí kurzu je závěrečná zkouška.

Kapacita kurzu: maximální počet účastníků 12

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci si může zvolit rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést (např. BEPR s.r.o.): výtažky čerpány z www.mpsv.cz – rekvalifikace, § 109 a, zák. č. 435/2004 Sb.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží Úřadu práce formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“. Odkaz na formulář ZDE . nejméně dva týdny před uvažovaným termínem zahájení zvolené rekvalifikace, aby bylo možné jeho požadavek posoudit v odborné komisi a administrativně zpracovat. Úřad práce vydá zájemci o zvolenou rekvalifikaci potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace v případě, že zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění na trhu práce (poznámka: buď činnost na ŽL nebo ve firmě u zaměstnavatele). Úřad práce uhradí cenu rekvalifikace po předložení dokladu o úspěšném absolvování rekvalifikace. Tento doklad by měl absolvent zvolené rekvalifikace předložit do 14 dnů po ukončení rekvalifikace na příslušný ÚP.

Místo konání kurzu: BEPR s.r.o., Archeologická 1884, 155 00 Praha 5 – Lužiny

Popis cesty: metrem trasa „B“ směr Zličín – výstup na stanici LUŽINY – za výstupními turnikety uvnitř skleněné haly vpravo – venku směr vpravo přes malé parkoviště – stoupající ulice Archeologická – po 5 minutách chůze první panelák vlevo – čtvrtý vstup č. p. 1884 – první zvonek vlevo dole BEPR s telefonkem.

Ubytování: zajišťuje si účastník. V případě potřeby je možno se obrátit na naši firmu k doručení kontaktů na nejbližší ubytovací zařízení vzdálené 10 minut chůze od místa konání kurzu.

Stravování: v polední přestávce občerstvení

Časový a tematický rozvrh kurzu: od 09.00 až 16.00 hodin z důvodu dojíždění i ze vzdálenějších míst

Úhrada poplatku: na základě doručené závazné přihlášky do kurzu Vám bude vystavena faktura k úhradě ceny 22.000,- Kč bez DPH. V případě úhrady rekvalifikačního kurzu Úřadem práce je cena za kurz osvobozena od DPH. Cena je včetně závěrečné zkoušky.
Objednavatel uhradí částku nejpozději do 7 dnů před začátkem vzdělávání. Po úhradě bude posluchač do vzdělávání přijat. Objednavatel se zavazuje, že v případě, že by uvedený účastník vzdělávání nedokončil, nebude požadovat vrácení částky. Závaznou přihlášku je možné zrušit do 7 dnů před zahájením kurzu. Po uplynutí tohoto termínu bude účtován storno poplatek ve výši 3.000,- Kč (bez DPH). Zahájení studia je podmíněno dostatečným počtem přihlášených účastníků kurzu. Otevírá se podle zájmu – počtu účastníků. V tomto případě bude účastník informován a bude dohodnut další termín kurzu, případně vrácení ceny úhrady kurzu.

Zvýhodnění:
Jako studijní materiál poskytujeme počítačový software BEPR Komplet.
Tento informační, kontrolní a pracovní počítačový software systémové prevence rizik BEPR Komplet může absolvent využít pro přípravu k závěrečnému ověření znalostí a hlavně jako zázemí při své činnosti a to nejenom u svého potenciálního zaměstnavatele, ale i při výkonu činnosti na ŽL.
Zajistíme zaučení softwaru BEPR Komplet.
Zdarma dostanete aktualizace softwaru BEPR Komplet na 6 měsíců.
Získáte přístup do mobilní aplikace BEPR Mobil na 6 měsíců.
Získáte přístup do Databáze BEPR on-line na 6 měsíců (Databáze BEPR on-line možno použít na počítači s připojením na internet po celé ČR).

Bližší informace o informačním, kontrolním a pracovním počítačovém softwaru systémové prevence rizik BEPR Komplet najdete ZDE.
.
Vzdělávací program obsahuje tyto předměty Počet hodin
Orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP
100
Vedení dokumentace o preventivních prohlídkách na pracovištích
3
Provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech
2
Zařazování prací do kategorií pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví
6
Školení zaměstnanců v oblasti BOZP
7
Vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP a navrhování opatření k jejich minimalizaci
18
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
2
Vedení dokumentace BOZP
12

Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky, bude vydáno Potvrzení o absolvování rekvalifikačního kurzu Technik/Technička BOZP (39-004-M).

Udělení akreditace pro provádění kurzu Technik/Technička BOZP (39-004-M) pro firmu BEPR s.r.o.:Manažerka kurzu: Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz