Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Jednodenní kurzy on-line

Měření rizikových faktorů s ohledem na kategorizaci práce a bezpečnostní přestávky
Práce ve výškách a na žebříku
OOPP
Lékařské prohlídky
Místní provozní bezpečnostní předpisy
Ekologická problematika používání barev a laků
Kategorizace prací
Požárně bezpečnostní řešení stavby
Odpadové hospodářství firem po změně legislativy
Chemické látky ve firmě
Podnik jako znečišťovatel ovzduší
Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOZP a PO a WORKSHOP BOZP a PO ve výrobních / nevýrobních společnostech
BOZP a PO pro administrativní podpory

Název kurzu Měření rizikových faktorů s ohledem na kategorizaci práce a bezpečnostní přestávky
Popis kurzu Měření, s tím související LP a bezpečnostní přestávky – požadavky KHS na měření.
Příklady akreditovaných firem.
Datum kurzu 16. září 2022
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Práce ve výškách a na žebříku
Popis kurzu V zaměření na údržbáře a úklidové pracovníky, kdy školit výšky a kdy stačí žebříky a schůdky, různé typy žebříků, plošin, pojízdných lešení a schůdků se smí používat zábradlí dle normy.
Kdy práce na rovné střeše není práce ve výškách, …
Pády do prohlubně – do sil atd. – předpisy pro osamocené pracoviště.
Datum kurzu 2. června 2022
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu OOPP
Popis kurzu OOPP tabulky riziky, přidělování, nákup, evidence s ohledem na kontrolní orgány.
Propojení se školením a kategorizací prací + náplní práce.
Datum kurzu 14. října 2022
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Lékařské prohlídky
Popis kurzu Lékařské prohlídky.
PLS.
Dohled na pracovišti.
Lékárničky a jejich vybavení dle druhu provozu.
Poskytování první pomoci – školení první pomoci.
Datum kurzu 9. prosince 2022
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Místní provozní bezpečnostní předpisy
Popis kurzu MPBP tvorba, obsah, jak a kdy je nutné ho zpracovat – odpovědnosti, školení, ...
Když chybí návody – postup.
Když chce firma CE na dodělanou část strojního zařízení.
Datum kurzu 4. listopadu 2022
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Ekologická problematika používání barev a laků
Popis kurzu Přehled legislativních aspektů, které jsou spojeny s používáním barev a rozpouštědel:
- chemické látky – požadavky na klasifikaci, balení, označování, skladování, zabránění expozice pracovníků a jejich proškolení, informování zákazníků o případných SVHC látkách,
- ovzduší – spotřeba organických rozpouštědel a od ní odvislá kategorizace zdroje znečišťování ovzduší, povinnosti provozovatele zdroje,
- havarijní plánování – barvy a rozpouštědla jako hořlavé látky a výpočet protokolu o nezařazení objektu,
- nebezpečné odpady z používání barev a rozpouštědel – zabezpečení, označování, vedení evidence a ohlašování.
Datum kurzu 3. června 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Kategorizace prací
Popis kurzu Vysvětlení pojmů a pravidel tvorby Návrhu kategorizace prací.
Měření rizikových faktorů.
Časové snímky sestavené OZO a kvalifikovaný odhad.
Jednání s KHS.
Místní šetření.
Návaznosti na provedenou kategorizaci prací.
Datum kurzu 25. července 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Požárně bezpečnostní řešení stavby
Popis kurzu Vysvětlení pojmů.
Seznámení se základními ČSN 73 08XX.
Projektovaný vs. skutečně užívaný stav budov.
Požárně bezpečnostní zařízení jako součást stavby.
Datum kurzu 13. června 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Chemické látky ve firmě
Popis kurzu Základy chemické legislativy – nařízení ( ES ) REACH, CLP.
Bezpečnostní list – jaké informace obsahuje.
Povinnosti uživatelů chemických látek.
Látky v předmětech.
Související legislativa chemických látek - odpady, závadné látky pro vody, zdroje znečišťování ovzduší, havarijní plánování a ekologická újma.
Datum kurzu 3. října 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Podnik jako znečišťovatel ovzduší
Popis kurzu Legislativa ochrany ovzduší.
Kdo je znečišťovatel?
Bilanční výpočty emisí.
Vedení provozní evidence a elektronická ohlašování.
Související legislativa – ekologická újma a havarijní plánování.
Datum kurzu 8. listopadu 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Odpadové hospodářství firem po změně legislativy
Popis kurzu Základní požadavky legislativy ČR v odpadovém hospodářství.
Tvorba požadované dokumentace, elektronická ohlašování.
Odpady jako závadné látky pro vodu.
Souvislosti s havarijním plánováním a ekologickou újmou.
Datum kurzu 13. září 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků
Popis kurzu Informování o legislativních požadavcích na pracovníky ve výškách.
Tvorba a vedení potřebné dokumentace.
Vysvětlení problematiky používaných pracovních postupů.
Seznámení s návody k používání základních OOPP pro práce ve výškách.
Datum kurzu 4. května 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOZP a PO a WORKSHOP BOZP a PO ve výrobních / nevýrobních společnostech
Popis kurzu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
- Zákoník práce
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele
- Systém řízení BOZP, dokumentace BOZP
- Vzdělávání zaměstnanců
- Identifikace a hodnocení rizik
- Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
- Hygiena práce, pracovní prostředí, ergonomie pracoviště
- Pracovně lékařská služba
- Státní odborné dozory
- Stroje a technická zařízení, vyhrazená technická zařízení
- Manipulace s břemeny, skladování
- Nebezpečné chemické látky
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele v praxi
- Systém řízení BOZP
- Identifikace a hodnocení rizik
- Pracovní úrazy, příklady a řešení
- Hygiena práce, PLS
- Stroje a technická zařízení
- Skladování, logistika

Požární ochrana (PO)
- Základní předpisy PO
- Optimalizace požární ochrany v organizaci
- Dokumentace PO
- Požární nebezpečí na pracovišti organizace a zásady prevence
- Požární taktika
Datum kurzu 19. května 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu BOZP a PO pro administrativní podpory
Popis kurzu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
- Zákoník práce
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele
- Financování BOZP ve společnosti
- ISO 45001
- Systém řízení BOZP, dokumentace BOZP
- Vzdělávání zaměstnanců
- Motivační programy pro zaměstnance
- Elearning
- Možnosti identifikace a hodnocení rizik
- Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
- Pracovní úrazy
- Kategorizace prací
- Hygiena práce, pracovní prostředí, ergonomie pracoviště
- Pracovně lékařská služba
- Zdraví zaměstnanců
- Státní odborné dozory

Požární ochrana (PO)
- Základní předpisy PO
- Optimalizace požární ochrany v organizaci
- Dokumentace PO
Datum kurzu 10. června 2022
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz