Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Jednodenní kurzy on-line

Kategorizace prací

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Základní legislativní povinnosti firem v oblasti ekologie

Odpady a chemické látky ve firmě

Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOZP a PO a WORKSHOP BOZP a PO ve výrobních / nevýrobních společnostech

BOZP a PO pro administrativní podpory

Název kurzu Kategorizace prací
Popis kurzu Vysvětlení pojmů a pravidel tvorby Návrhu kategorizace prací.
Měření rizikových faktorů.
Časové snímky sestavené OZO a kvalifikovaný odhad.
Jednání s KHS.
Místní šetření.
Návaznosti na provedenou kategorizaci prací.
Datum kurzu 24. září 2021
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Jana Špryslová, tel.: 724 802 678, e-mail: jana@bepr.cz
Technická podpora Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Požárně bezpečnostní řešení stavby
Popis kurzu Vysvětlení pojmů.
Seznámení se základními ČSN 73 08XX.
Projektovaný vs. skutečně užívaný stav budov.
Požárně bezpečnostní zařízení jako součást stavby.
Datum kurzu xx. xxx 2021
Délka kurzu 09:00 – 15:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Jana Špryslová, tel.: 724 802 678, e-mail: jana@bepr.cz
Technická podpora Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Základní legislativní povinnosti firem v oblasti ekologie
Popis kurzu Přehledné a ucelené představení základních legislativních povinností, které se týkají každé firmy. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí v těchto oblastech:
- Odpadové hospodářství
- Vodní hospodářství
- Ochrana ovzduší
- Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP
- Nakládání s obalyv - Nakládání s chemickými látkami
- Prevence závažných havárií
- Ekologická újma
Konání kurzu 22. října 2021
Délka kurzu 09:00 - 15:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Jana Špryslová, tel.: 724 802 678, e-mail: jana@bepr.cz
Technická podpora Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Odpady a chemické látky ve firmě
Popis kurzu Legislativa odpadů ( nový zákon platný od 1.1.2021 ) a chemických látek
Povinnosti firem - původců odpadů a uživatelů chemických látek
Souvislosti s dalšími právními předpisy
Konání kurzu 19. listopadu 2021
Délka kurzu 09:00 - 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Jana Špryslová, tel.: 724 802 678, e-mail: jana@bepr.cz
Technická podpora Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků
Popis kurzu Informování o legislativních požadavcích na pracovníky ve výškách.
Tvorba a vedení potřebné dokumentace.
Vysvětlení problematiky používaných pracovních postupů.
Seznámení s návody k používání základních OOPP pro práce ve výškách.
Datum kurzu 20. září 2021
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Jana Špryslová, tel.: 724 802 678, e-mail: jana@bepr.cz
Technická podpora Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOZP a PO a WORKSHOP BOZP a PO ve výrobních / nevýrobních společnostech
Popis kurzu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
- Zákoník práce
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele
- Systém řízení BOZP, dokumentace BOZP
- Vzdělávání zaměstnanců
- Identifikace a hodnocení rizik
- Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
- Hygiena práce, pracovní prostředí, ergonomie pracoviště
- Pracovně lékařská služba
- Státní odborné dozory
- Stroje a technická zařízení, vyhrazená technická zařízení
- Manipulace s břemeny, skladování
- Nebezpečné chemické látky
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele v praxi
- Systém řízení BOZP
- Identifikace a hodnocení rizik
- Pracovní úrazy, příklady a řešení
- Hygiena práce, PLS
- Stroje a technická zařízení
- Skladování, logistika

Požární ochrana (PO)
- Základní předpisy PO
- Optimalizace požární ochrany v organizaci
- Dokumentace PO
- Požární nebezpečí na pracovišti organizace a zásady prevence
- Požární taktika
Datum kurzu 20. ledna 2022
Délka kurzu 09:00 – 15:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Jana Špryslová, tel.: 724 802 678, e-mail: jana@bepr.cz
Technická podpora Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz

Název kurzu BOZP a PO pro administrativní podpory
Popis kurzu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
- Zákoník práce
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele
- Financování BOZP ve společnosti
- OHSAS 18001:2008
- Systém řízení BOZP, dokumentace BOZP
- Vzdělávání zaměstnanců
- Motivační programy pro zaměstnance
- Elearning
- Možnosti identifikace a hodnocení rizik
- Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
- Pracovní úrazy
- Kategorizace prací
- Hygiena práce, pracovní prostředí, ergonomie pracoviště
- Pracovně lékařská služba
- Zdraví zaměstnanců
- Státní odborné dozory

Požární ochrana (PO)
- Základní předpisy PO
- Optimalizace požární ochrany v organizaci
- Dokumentace PO
Datum kurzu 17. února 2022
Délka kurzu 09:00 – 15:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 1.500 Kč
Objednávka ZDE
Kontaktní osoba Jana Špryslová, tel.: 724 802 678, e-mail: jana@bepr.cz
Technická podpora Jana Špryslová, tel.: 602 557 420, e-mail: jana@bepr.cz