Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR 7 Přehled pojmů v software BEPR 7

PROBLEMATIKA
Je výpis povinností ze vztahujících se předpisů zpracovaný firmou BEPR.

INFOSYSTÉM
Zahrnuje abecední Seznam problematik, vyhledávání v problematikách Výběrem z oblastí (všeobecná bezpečnost, technická bezpečnost, hygiena práce a požární ochrana) a možnost vyhledávání v textu problematik (Vyhledávání v problematikách).

PROJEKT
Výpis povinností na provozní podmínky organizační jednotky (firma - provoz - pracoviště) z datové základny programu BEPR (sestavíte z problematik) s možností doplnění vlastních zápisů z návodů výrobců, interních směrnic, nebo z plných znění právních předpisů. Obdržíte tak přesné zmapování povinností na provozní podmínky firmy. Tento výpis (projekt) se automaticky přenáší do všech bloků programu (do Lhůtníku, bloku Rizika, prověrek, osnov školení, tiskopisů, atd.).

OBLAST
Všeobecná bezpečnost (VB) = profese, činnosti,
Technická bezpečnost (TB) = prostory, zařízení, stroje, vybavení pracovišť (např.: elektrické spotřebiče a nářadí, regály, žebříky, atd.),
Hygiena práce (HY) = kategorizace, ochrana zdraví, škodliviny, pracovní prostředí, atd.,
Požární ochrana (PO) = RHP, hydranty, atd..

KAPITOLA
Jednotlivé oblasti (VB, TB, HY, PO) se člení na kapitoly (např. TB se dále člení na: budovy - prostory - doprava - elektrická zařízení - energetické stroje - hutnictví - kotle, atd.).

PODKAPITOLA
Jednotlivé kapitoly se člení na podkapitoly.

LHŮTNÍK (TERMINOVÉ POVINNOSTI)
V tomto bloku se sestavují termínové povinnosti vyplývající ze vztahujících se předpisů na provozní podmínky organizační jednotky (firma - provoz - pracoviště).

NESPLNĚNÝ TERMÍN
Je termín, který ještě nebyl naplněn.

SPLNĚNÝ TERMÍN
Je termín, který byl již splněn.

TISKOPIS (FORMULÁŘ)
Je předepsaný vzor tiskopisu / formuláře vyplývající z právních a ostatních předpisů k jednotlivým problematikám.

RIZIKO
Je možné ohrožení života a zdraví, které se týká výkonu práce.

NEBEZPEČÍ
Druh možných nebezpečí určujeme u jednotlivých problematik (zařízení, strojů, vybavení pracovišť, materiálů a látek, profesí a činností) vyskytujících se v pracovním procesu.

SPECIFIKACE
Vyplývá z jednotlivých druhů nebezpečí (viz. Riziko - shora uvedený popis pojmu).

OPATŘENÍ
Je výpis z právních a ostatních předpisů k eliminaci (odstranění nebo snížení) rizik.

PRAVDĚPODOBNOST (P)
Koeficient dosazovaný při výpočtu "Míry rizika" (např.: Lze očekávat - Je to možné - Ne příliš obvyklé, ale možné - atd.).

NÁSLEDEK (N)
Koeficient dosazovaný při výpočtu "Míry rizika" (např.: Katastrofa (mnoho smrtelných pracovních úrazů, škoda přes 100 mil.Kč - atd.).

EXPOZICE (E)
Koeficient dosazovaný při výpočtu "Míry rizika" (např.: Stále - Často (denně) - Příležitostně (týdně) - atd.).

VÝPOČET HODNOTY RIZIKA (Mr)
Vynásobení předešlých koeficientů: P x N x E = Mr

TABULKA MÍRY RIZIKA
Je hodnotící tabulka (tzv. seřazení) dle hodnot míry rizika od největšího k nejmenšímu riziku do Protokolu, který zpracuje automaticky software BEPR.

OOPP
Osobní ochranné pracovní prostředky

DATABÁZE PROFESÍ
V databázi profesí najdete jednotlivé profese a k nim přiřazené výpisy povinností (problematiky).

PÍSEMNOSTI - DOKLADY - DOKUMENTACE
Získáte seznam písemností vyplývající z předpisů vztahujících se k organizační jednotce.

PŘEDPISY / OSNOVY ŠKOLENÍ
Z výpisů povinností/projektu zpracovaného v systému prevence získáte seznam předpisů / osnovy školení dle vyznačených problematik v nastaveném projektu.

PROVĚRKY
Přesná nápověda z legislativy vztahující se k prováděné prověrce.

PROHLÍDKY - KONTROLY - REVIZE
Z výpisů povinností/projektu zpracovaného v Systému prevence získáte sestavu prohlídek-kontrol-revizí vztahující se k organizační jednotce/ projektu.

KVALIFIKACE PRO VÝKON PROFESE
Z výpisu povinností/projektu zpracovaného v Systému prevence vytvoříte sestavu kvalifikací na organizační jednotku / projekt.

OPAKOVANÁ ŠKOLENÍ
Z výpisu povinností/projektu získáte sestavu školení na organizační jednotku / projekt.