Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Jednodenní kurzy Jednodenní kurzy on-line

Kategorie práce
Pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby
Ergonomie pracovních míst a manipulace s břemeny
Vyhrazená technická zařízení po 1.7.2022 (zákon č. 250/2021 Sb.)
Měření rizikových faktorů s ohledem na kategorizaci práce a bezpečnostní přestávky
Práce ve výškách a na žebříku
OOPP
Lékařské prohlídky
Místní provozní bezpečnostní předpisy
Používání barev a rozpouštědel pohledem ekologických předpisů
Kategorizace prací
Požárně bezpečnostní řešení stavby
Odpadové hospodářství firem po změně legislativy
Chemické látky ve firmě
Podnik jako znečišťovatel ovzduší
Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků
BOZP a PO pro administrativní podpory

Název kurzu Kategorie práce
Popis kurzu Rizikové faktory – definice kategorií dle Přílohy č. 1 k vyhlášce 432/2003 Sb.
Opatření zavedená ke snížení rizikových faktorů dle jednotlivých zátěží.
Limity rizikových faktorů.
Jak probíhá měření rizikových faktorů akreditovanými laboratořemi.
Jak vytvořit časový snímek pro hodnocení rizikových faktorů.
Datum kurzu 7. září 2023
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby
Popis kurzu Vyhláška 79/2013 Sb. s ohledem na aktuální novelu (převedení větší zodpovědnosti na zaměstnavatele).
Typy prohlídek vstupní / periodické / mimořádné / výstupní / následné.
Co musí obsahovat Žádost o provedení prohlídky a Posudek o zdravotní způsobilosti.
Práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.
Periodicita prohlídek – doporučené postupy s ohledem na novelu vyhlášky.
Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Datum kurzu 23. února 2024
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Ergonomie pracovních míst a manipulace s břemeny
Popis kurzu Ergonomie pracovních míst pro práce vstoje a vsedě u různých profesí – administrativa, balení zboží, montáže, opravy aj. – prevence nemocí z povolání.
Ruční manipulace s břemeny – povolené hmotnosti manipulovaných břemen, správné polohy při manipulaci s břemeny, využívání manipulačních pomůcek.
Datum kurzu 21. listopadu 2023
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Vyhrazená technická zařízení po 1.7.2022 (zákon č. 250/2021 Sb.)
Popis kurzu Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu.
Výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.
Práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují.
Předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

Poznámka: Vyhrazeným technickým zařízením se dle § 2 zákona č. 250/2021 Sb. rozumí tlaková, zdvihací, elektrická nebo plynová zařízení, která při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
Datum kurzu 23. ledna 2024
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 3.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Měření rizikových faktorů s ohledem na kategorizaci práce a bezpečnostní přestávky
Popis kurzu Měření, s tím související LP a bezpečnostní přestávky – požadavky KHS na měření.
Příklady akreditovaných firem.
Datum kurzu 30. října 2023
Délka kurzu 09:00 – 12:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Práce ve výškách a na žebříku
Popis kurzu V zaměření na údržbáře a úklidové pracovníky, kdy školit výšky a kdy stačí žebříky a schůdky, různé typy žebříků, plošin, pojízdných lešení a schůdků se smí používat zábradlí dle normy.
Kdy práce na rovné střeše není práce ve výškách, …
Pády do prohlubně – do sil atd. – předpisy pro osamocené pracoviště.
Datum kurzu 11. ledna 2024
Délka kurzu 09:00 – 13:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu OOPP
Popis kurzu OOPP tabulky riziky, přidělování, nákup, evidence s ohledem na kontrolní orgány.
Propojení se školením a kategorizací prací + náplní práce.
Datum kurzu 26. ledna 2024
Délka kurzu 09:00 – 12:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Lékařské prohlídky
Popis kurzu Lékařské prohlídky.
PLS.
Dohled na pracovišti.
Lékárničky a jejich vybavení dle druhu provozu.
Poskytování první pomoci – školení první pomoci.
Datum kurzu 13. listopadu 2023
Délka kurzu 09:00 – 12:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Místní provozní bezpečnostní předpisy
Popis kurzu MPBP tvorba, obsah, jak a kdy je nutné ho zpracovat – odpovědnosti, školení, ...
Když chybí návody – postup.
Když chce firma CE na dodělanou část strojního zařízení.
Datum kurzu 16. února 2024
Délka kurzu 09:00 – 12:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Používání barev a rozpouštědel pohledem ekologických předpisů
Popis kurzu Přehled legislativních aspektů, které jsou spojeny s používáním barev a rozpouštědel:
- chemické látky – požadavky na klasifikaci, balení, označování, skladování, zabránění expozice pracovníků a jejich proškolení, informování zákazníků o případných SVHC látkách,
- ovzduší – spotřeba organických rozpouštědel a od ní odvislá kategorizace zdroje znečišťování ovzduší, povinnosti provozovatele zdroje,
- havarijní plánování – barvy a rozpouštědla jako hořlavé látky a výpočet protokolu o nezařazení objektu,
- nebezpečné odpady z používání barev a rozpouštědel – zabezpečení, označování, vedení evidence a ohlašování.
Datum kurzu 7. listopadu 2023
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Kategorizace prací
Popis kurzu Vysvětlení pojmů a pravidel tvorby Návrhu kategorizace prací.
Měření rizikových faktorů.
Časové snímky sestavené OZO a kvalifikovaný odhad.
Jednání s KHS.
Místní šetření.
Návaznosti na provedenou kategorizaci prací.
Datum kurzu 27. listopadu 2023
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Požárně bezpečnostní řešení stavby
Popis kurzu Vysvětlení pojmů.
Seznámení se základními ČSN 73 08XX.
Projektovaný vs. skutečně užívaný stav budov.
Požárně bezpečnostní zařízení jako součást stavby.
Datum kurzu 31. října 2023
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Chemické látky ve firmě
Popis kurzu Základy chemické legislativy – nařízení ( ES ) REACH, CLP.
Bezpečnostní list – jaké informace obsahuje.
Povinnosti uživatelů chemických látek.
Látky v předmětech.
Související legislativa chemických látek - odpady, závadné látky pro vody, zdroje znečišťování ovzduší, havarijní plánování a ekologická újma.
Datum kurzu 12. ledna 2024
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Podnik jako znečišťovatel ovzduší
Popis kurzu Legislativa ochrany ovzduší.
Kdo je znečišťovatel?
Bilanční výpočty emisí.
Vedení provozní evidence a elektronická ohlašování.
Související legislativa – ekologická újma a havarijní plánování.
Datum kurzu 9. února 2024
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Odpadové hospodářství firem po změně legislativy
Popis kurzu Základní požadavky legislativy ČR v odpadovém hospodářství.
Tvorba požadované dokumentace, elektronická ohlašování.
Odpady jako závadné látky pro vodu.
Souvislosti s havarijním plánováním a ekologickou újmou.
Datum kurzu 5. ledna 2024
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu Pracovně bezpečnostní návyky při pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou - povinnosti vedoucích pracovníků
Popis kurzu Informování o legislativních požadavcích na pracovníky ve výškách.
Tvorba a vedení potřebné dokumentace.
Vysvětlení problematiky používaných pracovních postupů.
Seznámení s návody k používání základních OOPP pro práce ve výškách.
Datum kurzu 27. září 2023
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

Název kurzu BOZP a PO pro administrativní podpory
Popis kurzu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
- Zákoník práce
- Odpovědnost a povinnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele
- Financování BOZP ve společnosti
- ISO 45001
- Systém řízení BOZP, dokumentace BOZP
- Vzdělávání zaměstnanců
- Motivační programy pro zaměstnance
- Elearning
- Možnosti identifikace a hodnocení rizik
- Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
- Pracovní úrazy
- Kategorizace prací
- Hygiena práce, pracovní prostředí, ergonomie pracoviště
- Pracovně lékařská služba
- Zdraví zaměstnanců
- Státní odborné dozory

Požární ochrana (PO)
- Základní předpisy PO
- Optimalizace požární ochrany v organizaci
- Dokumentace PO
Datum kurzu 18. ledna 2024
Délka kurzu 09:00 – 14:00
Místo kurzu Vámi volitelné
Cena kurzu 2.000 Kč
Objednávka ZDE
Manažerka kurzu Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz