Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY Manažer BOZP Nabídka přípravných / konzultačních čtyřdenních kurzů

NABÍDKA ZÁKLADNÍHO KURZU k pracovní činnosti MANAŽER/MANAŽERKA BOZP (39-005-T)

NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ: BEPR s.r.o., Archeologická 1882, 155 00 Praha 5 - Lužiny

CHARAKTERISTIKA:
Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

PRACOVNÍ ČINNOSTI:
Seznamování zaměstnavatele, zejména statutárních zástupců a top managementu s povinnostmi v oblasti BOZP, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů nebo technických norem.
Navrhování a řízení procesů spojených s tvorbou systémů řízení BOZP ve firmách a jejich dalším vývojem ve spolupráci s top managementem firmy.
Plnění funkce interního nebo externího auditora systémů řízení BOZP.
Řízení procesu identifikace a hodnocení rizik a posuzování opatření navržených k odstraňování nebo minimalizaci jejich působení na bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
Provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání, navrhování opatření k jejich snižování a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji.
Provádění analýz nedostatků zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek BOZP na pracovištích z hlediska účinnosti dříve navržených opatření.
Provádění analýz účinnosti opatření ke snižování působení faktorů pracovního prostředí.
Hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy nebo technickými normami.
Vyhodnocování ekonomické účinnosti opatření souvisejících s realizací systému řízení BOZP ve firmě.
Poskytování poradenství, školení a ověřování znalostí techniků a specialistů BOZP.
Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.
Účast na činnosti týmu krizového řízení firmy.

Vstupní předpoklady (podmínky) pro přijetí:
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP nebo vzdělání vysokoškolské (Mgr., MgA., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., JUDr., PhDr., RNDr., Pharm.Dr., ThLic., ThDr.).

TERMÍNY ČTYŘDENNÍCH KONZULTAČNÍCH KURZŮ PRO ROK 2024:

10., 14., 15. a 16. května 2024
6., 11., 12. a 13. června 2024
4., 8., 9. a 10. července 2024
8., 12., 13. a 14. srpna 2024
5., 16., 17. a 18. září 2024
3., 14., 15. a 16. října 2024
7., 18., 19. a 20. listopadu 2024
5., 16., 17. a 18. prosince 2024

SROVNÁNÍ OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik) A MANAŽER BOZP

Rozdíl mezi OZO BOZP a vyšší kvalifikací Manažer BOZP na příkladu:

Ve firmě je několik desítek samostatně stojících regálů, na jednom chybí označení nosnosti buňky:
OZO BOZP provádí kontrolu BOZP (pozn: nejedná se zde o zákonnou, tzv. Prověrku BOZP 1x rok) do zápisu o kontrole uvede, že byla zjištěna závada, a porušení právního předpisu (čl. 10.2 přílohy NV č. 101/2005 Sb.), ale již neposuzuje systémová opatření (zda je v interních předpisech stanoveno, kdo tam má štítek umístit a kdo a jak často má štítky kontrolovat). Manažer BOZP provádí audit a již zjišťuje, jak je systémově zajištěno, aby takový stav nenastal – zda je zpracován interní předpis řešící tuto problematiku (posuzuje systémová opatření, zda je v interních předpisech stanoveno, kdo tam má štítek umístit a kdo a jak často má štítky kontrolovat/zda jsou prováděny a vyhodnocovány kontroly označení včetně odstranění zjištěných závad).

Pracovní činnosti

OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik) MANAŽER BOZP
Zajišťuje plnění úkolů zaměstnavatele v oblasti BOZP. Navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení BOZP.
Sledování a dodržování právních předpisů BOZP. Seznamování zaměstnavatele, zejména statutárních zástupců a top managementu s povinnostmi v oblasti BOZP, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů nebo technických norem.
Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích. Provádění analýz nedostatků zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek BOZP na pracovištích z hlediska účinnosti dříve navržených opatření.
Analyzování a hodnocení rizik BOZP. Řízení procesu identifikace a hodnocení rizik a posuzování opatření navržených k odstraňování nebo minimalizaci jejich působení na bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
Koordinování prošetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Vyhodnocování příčin pracovních úrazů, jejich zdrojů a navrhování opatření k zabránění jejich opakování. Provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání, navrhování opatření k jejich snižování a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji.
Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP. Hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy nebo technickými normami.
Školení osob v oblasti BOZP včetně vedoucích pracovníků. Poskytování poradenství, školení a ověřování znalostí techniků a specialistů BOZP.
Jednání s kontrolními a inspekčními orgány. Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.
- - - Účast na činnosti týmu krizového řízení firmy.
- - - Plnění funkce interního nebo externího auditora systémů řízení BOZP.
- - - Navrhování a řízení procesů spojených s tvorbou systémů řízení BOZP ve firmách a jejich dalším vývojem ve spolupráci s top managementem firmy.
- - - Provádění analýz účinnosti opatření ke snižování působení faktorů pracovního prostředí.
- - - Vyhodnocování ekonomické účinnosti opatření souvisejících s realizací systému řízení BOZP ve firmě.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik) MANAŽER BOZP
Orientace v právních a ostatních předpisech, technických normách BOZP a jejich aplikace v praxi. Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP.
Odhalování nedostatků v rámci provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích a navrhování opatření k jejich odstranění. Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
Zpracování dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy. Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP.
Provádění školení zaměstnanců v BOZP. Školení vedoucích pracovníků v BOZP.
- - - Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP ve firmě.
- - - Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP.
- - - Aplikace ergonomických přístupů.
- - - Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP.

Odborné zanalosti

OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik) MANAŽER BOZP
legislativa BOZP legislativa BOZP
ergonomie ergonomie
kategorizace prací kategorizace prací
pracovní úrazy a nemoci z povolání pracovní úrazy a nemoci z povolání
pracovní prostředí a pracovní podmínky pracovní prostředí a pracovní podmínky
systém řízení BOZP ve firmě systém řízení BOZP ve firmě
státní dozor v oblasti inspekce a bezpečnosti práce státní dozor v oblasti inspekce a bezpečnosti práce
metody identifikace, posuzování a hodnocení rizik metody identifikace, posuzování a hodnocení rizik
technická bezpečnost technická bezpečnost

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Kapacita kurzu: maximální počet účastníků 8

Místo konání kurzu: Archeologická 1882, 155 00 Praha 5 - Lužiny

Popis cesty: metrem trasa „B“ směr Zličín – výstup na stanici LUŽINY – za výstupními turnikety uvnitř skleněné haly vpravo – venku směr vpravo přes malé parkoviště – stoupající ulice Archeologická – po 5 minutách chůze první panelák vlevo – druhý vstup č.p. 1882 – první zvonek vlevo dole BEPR s telefonkem

Ubytování: zajišťuje si účastník, na vyžádání Vám zašleme kontakt na ubytování v blízkosti učebny

Stravování: v polední přestávce občerstvení

Časový rozvrh kurzu: od 10.00 do 15.00 hodin
1. den – počítačové zpracování prevence rizik (seznámení pro písemnou práci)
2. den – příprava na písemnou / testovou zkoušku
3. den – příprava na ústní zkoušku 1. část
4. den – příprava na ústní zkoušku 2. část

Uvedený postup při kurzu je určen záměrně, protože počet předpisů, z nichž jsou otázky sestaveny, by nebylo možno probrat a kurz by byl kontraproduktivní a způsobil by pouze chaotický stav, místo zaměření se na zdárné zvládnutí látky ke zkoušce.

Testové i ústní otázky jsou na kurzu prokonzultovány a s poznámkami předány uchazečům ke studiu / přípravě ke zkoušce. Uchazeči jsou seznámeni s podrobnostmi k provedení Písemné práce. Podrobné informace je možno čerpat z plných znění právních a ostatních předpisů přes vyhledávání v počítačovém softwaru BEPR Komplet. Software si stáhnete jako studijní materiál zdarma po uhrazení kurzu a zkoušky. Pro aktivaci softwaru Vám bude zaslán návod s Licenčním číslem.

Registrace účastníků: od 9.45 do 10.00 hodin první den kurzu

Zvýhodnění:
- občerstvení
- počítačový software BEPR Komplet je poskytnut jako studijní materiál. Tento informační – kontrolní – pracovní počítačový software systémové prevence rizik BEPR Komplet může absolvent využít pro přípravu k závěrečnému ověření znalostí, ale i jako zázemí při své činnosti a to nejenom u svého potenciálního zaměstnavatele, ale i při výkonu činnosti na ŽL.
- zaučení a přístup do software BEPR Komplet včetně měsíčních aktualizací na 6 měsíců
- přístup do mobilní aplikace BEPR Mobil včetně měsíčních aktualizací na 6 měsíců
- přístup do Databáze BEPR on-line včetně měsíčních aktualizací na 6 měsíců (Databáze BEPR on-line možno použít na počítači s připojením na internet po celé ČR)
- přístup na zkušební Testové otázky na našich stránkách do data zkoušky
- přístup do dokumentací ke zkoušce na našich stránkách do data zkoušky

Bližší informace o informačním, kontrolním a pracovním počítačovém softwaru systémové prevence rizik BEPR Komplet najdete ZDE.

Cena čtyřdenního přípravného kurzu a včetně zkoušky: 16.180,- Kč včetně DPH. Daňový doklad vystavíme po uhrazení zálohové faktury, kterou Vám zašleme emailem po obdržení Vaší objednávky přípravného kurzu. Při neúčasti na zajištěném kurzu nebo při zrušení účasti méně než 14 dnů přede dnem konání, se úhrada nevrací. Přihláška ke kurzu je závazná!

Na základě přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení do kurzu. O zahájení studia Vás vyrozumíme pozvánkou.

Manažerka kurzu: Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

ZKUŠEBNÍ ŘÁD

Pokyny k realizaci zkoušky:
Uchazeč musí být osobou odborně způsobilou v oblasti prevence rizik BOZP podle zákona 309/2006 Sb. v pozdějším znění.
Praktické ověření všech kompetencí se děje v rámci odborné práce, kterou uchazeč zpracuje předem a předá k odbornému posouzení. Téma práce zadá autorizovaná osoba 21 pracovních dnů před konáním zkoušky. Uchazeč vypracovanou práci v rozsahu minimálně tří normostran odevzdá 7 pracovních dnů před konáním zkoušky. Předmětem hodnocení výkonu na zkoušce bude obhajoba písemné práce. Autorizovaná osoba disponuje souborem minimálně 10 zadání odborných prací. Autorizovaná osoba může klást dopňující otázky.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování
Soubor písemných otázek pro písemné testy stanoví autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:
A. Testy pro jednotlivé uchazeče musejí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů. Minimální počet otázek úplného souboru písemných otázek je 360 (90 na každé písemně ověřované kritérium). Každá otázka má 3 varianty odpovědí z nichž právě jedna je správná.
B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:
B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:
Pro každé kritérium existuje několik otázek.
B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:
Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.
B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:
Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Rozsah testu je 70 otázek, přičemž každé kritérium musí být zastoupeno minimálně 15 otázkami. Doba stanovená na vypracování písemného testu je 75 minut.

Ověření kompetence Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP, kritérium d) - uchazeč si zvolí obor sám, podle svých předchozích zkušeností.