Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY OZO Nabídka přípravných / konzultačních třídenních kurzů

CHARAKTERISTIKA:
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP zajišťuje plnění úkolů zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

PRACOVNÍ ČINNOSTI:
Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
Analyzování a hodnocení rizik BOZP.
Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
Školení osob v oblasti BOZP včetně vedoucích pracovníků.
Koordinování prošetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Vyhodnocování příčin pracovních úrazů, jejich zdrojů a navrhování opatření k zabránění jejich opakování.
Podávání návrhů na zařazení prací do kategorií.
Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP.
Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
Jednání s kontrolními a inspekčními orgány.

TŘÍDENNÍ PŘÍPRAVNÉ KONZULTAČNÍ KURZY v prevenci rizik v oblasti BOZP ke zkoušce podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zveme Vás na třídenní kurz, týkající se získání odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento konzultační kurz je určen pro zkušené odborníky s praxí.

Účastníci konzultačního kurzu a následné zkoušky k získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik musí splňovat tyto požadavky zákona č.309/2006 Sb.:

§ 10

(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
b) odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20).
(2) Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

TERMÍNY TŘÍDENNÍCH KONZULTAČNÍCH KURZŮ PRO ROK 2024:

02. až 04. července 2024
06. až 08. srpna 2024
03. až 05. září 2024
01. až 03. října 2024
05. až 07. listopadu 2024
03. až 05. prosince 2024

TERMÍNY TŘÍDENNÍCH KONZULTAČNÍCH KURZŮ PRO ROK 2025:

07. až 09. ledna 2025
04. až 06. února 2025
04. až 06. března 2025
01. až 03. dubna 2025
06., 07. a 09. května 2025
03. až 05. června 2025
01. až 03. července 2025
05. až 07. srpna 2025
02. až 04. září 2025
07. až 09. října 2025
04. až 06. listopadu 2025
02. až 04. prosince 2025

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Místo konání kurzu: Archeologická 1884, 155 00 Praha 5 - Lužiny

Popis cesty: metrem trasa „B“ směr Zličín – výstup na stanici LUŽINY – za výstupními turnikety uvnitř skleněné haly vpravo – venku směr vpravo přes malé parkoviště – stoupající ulice Archeologická – po 5 minutách chůze první panelák vlevo – čtvrtý vstup č.p. 1884 – první zvonek vlevo dole BEPR s telefonkem

Ubytování: zajišťuje si účastník, na vyžádání Vám zašleme kontakt na ubytování v blízkosti učebny

Stravování: v polední přestávce občerstvení

Časový rozvrh kurzu: od 9.00 do 14.00 hodin
1. den – příprava na písemnou / testovou zkoušku
2. den – příprava na ústní zkoušku
3. den – počítačové zpracování prevence rizik (seznámení pro písemnou práci)

Uvedený postup při kurzu je určen záměrně, protože počet předpisů, z nichž jsou otázky sestaveny, by nebylo možno probrat a kurz by byl kontraproduktivní a způsobil by pouze chaotický stav, místo zaměření se na zdárné zvládnutí látky ke zkoušce.

Testové i ústní otázky jsou na kurzu prokonzultovány a s poznámkami předány uchazečům ke studiu / přípravě ke zkoušce. Uchazeči jsou seznámeni s podrobnostmi k provedení Písemné práce. Podrobné informace je možno čerpat z plných znění právních a ostatních předpisů přes vyhledávání v počítačovém softwaru BEPR Komplet. Software si stáhnete jako studijní materiál zdarma po uhrazení kurzu a zkoušky. Pro aktivaci softwaru Vám bude zaslán návod s Licenčním číslem.

Registrace účastníků: od 8.45 do 9.00 hodin první den kurzu

Zvýhodnění:
- občerstvení
- počítačový software BEPR Komplet je poskytnut jako studijní materiál. Tento informační – kontrolní – pracovní počítačový software systémové prevence rizik BEPR Komplet může absolvent využít pro přípravu k závěrečnému ověření znalostí, ale i jako zázemí při své činnosti a to nejenom u svého potenciálního zaměstnavatele, ale i při výkonu činnosti na ŽL.
- zaučení a přístup do software BEPR Komplet včetně měsíčních aktualizací na 6 měsíců
- přístup do mobilní aplikace BEPR Mobil včetně měsíčních aktualizací na 6 měsíců
- přístup do Databáze BEPR on-line včetně měsíčních aktualizací na 6 měsíců (Databáze BEPR on-line možno použít na počítači s připojením na internet po celé ČR)
- přístup na zkušební Testové otázky na našich stránkách do data zkoušky
- přístup do dokumentací ke zkoušce na našich stránkách do data zkoušky

Bližší informace o informačním, kontrolním a pracovním počítačovém softwaru systémové prevence rizik BEPR Komplet najdete ZDE.

Cena přípravného kurzu: 6.690,- Kč včetně DPH. Daňový doklad vystavíme po uhrazení zálohové faktury, kterou Vám zašleme emailem po obdržení Vaší objednávky přípravného kurzu. Při neúčasti na zajištěném kurzu nebo při zrušení účasti méně než 14 dnů přede dnem konání, se úhrada nevrací. Přihláška ke kurzu je závazná!

Na základě přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení do kurzu. O zahájení studia Vás vyrozumíme pozvánkou.

Manažerka kurzu: Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz