Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


KURZY A ZKOUŠKY OZO Nabídka zkoušek

NABÍDKA ZKOUŠEK prevence rizik z odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Součástí Přihlášky jsou doklady, které žadateli prokazují, že splnil zákonné předpoklady odborné způsobilosti, tj. délku odborné praxe a vzdělání. Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín zkoušky, může se zkouška konat nejdříve za 21 kalendářních dnů od zaslání Pozvánky ke zkoušce, pokud si uchazeč nedohodne jiný termín zkoušky. Uchazeč odevzdá/zašle po zpracování Písemnou práci v rozsahu 10 až 15 stránek nejméně 10 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky.

Zájemci pouze o zkoušku si navíc stáhnou v Objednávce zkoušky prevence rizik Přihlášku a Prohlášení, které vyplní a zašlou na adresu vzdělávacího zařízení BEPR s.r.o. poštou – prosíme obyčejně (ne doporučeně).

Pro větší úspěšnost při zkoušce doporučuje firma BEPR s.r.o. účast na přípravném třídenním kurzu. V případě absolvování zkoušky bez přípravného kurzu, Vám zašleme písemné testové otázky a ústní otázky se správnými odpověďmi, včetně fotografií pro určování rizik emailem za cenu 1.500,- Kč včetně DPH.

Termín zkoušky: v případě skupiny možno dohodou a u jednotlivců dle termínů určených na našich internetových stránkách, jinak na podkladě telefonického rozhovoru.

TERMÍNY ZKOUŠEK PRO ROK 2024:

28. května 2024
25. června 2024
26. července 2024
28. srpna 2024
24. září 2024
30. října 2024
27. listopadu 2024

TERMÍNY ZKOUŠEK PRO ROK 2025:

03. ledna 2025
28. ledna 2025
26. února 2025
26. března 2025
23. dubna 2025
28. května 2025
25. června 2025
23. července 2025
27. srpna 2025
24. září 2025
29. října 2025
26. listopadu 2025

TERMÍNY ZKOUŠEK PRO ROK 2026:

09. ledna 2026

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Místo konání zkoušky: Archeologická 1884, 155 00 Praha 5 - Lužiny

Popis cesty: metrem trasa „B“ směr Zličín – výstup na stanici LUŽINY – za výstupními turnikety uvnitř skleněné haly vpravo – venku směr vpravo přes malé parkoviště – stoupající ulice Archeologická – po 5 minutách chůze první panelák vlevo – čtvrtý vstup č.p. 1884 – první zvonek vlevo dole BEPR s telefonkem

Ubytování: zajišťuje si účastník, na vyžádání Vám zašleme kontakt na ubytování v blízkosti učebny

Časový rozvrh zkoušky: od 8.00 do 17.00 hodin

Registrace účastníků: od 7.45 do 8.00 hodin

Zvýhodnění:
- počítačový software BEPR Komplet je poskytnut jako studijní materiál. Tento informační – kontrolní – pracovní počítačový software systémové prevence rizik BEPR Komplet může absolvent využít pro přípravu k závěrečnému ověření znalostí, ale i jako zázemí při své činnosti a to nejenom u svého potenciálního zaměstnavatele, ale i při výkonu činnosti na ŽL.
- zaučení a přístup do software BEPR Komplet včetně měsíčních aktualizací na 6 měsíců
- přístup do mobilní aplikace BEPR Mobil včetně měsíčních aktualizací na 6 měsíců
- přístup do Databáze BEPR on-line včetně měsíčních aktualizací na 6 měsíců (Databáze BEPR on-line možno použít na počítači s připojením na internet po celé ČR)
- přístup na zkušební Testové otázky na našich stránkách do data zkoušky
- přístup do dokumentací ke zkoušce na našich stránkách do data zkoušky

Bližší informace o informačním, kontrolním a pracovním počítačovém softwaru systémové prevence rizik BEPR Komplet najdete ZDE.

Cena zkoušky: 7.260,- Kč včetně DPH. K ceně zkoušky/periodické zkoušky bude připočteno 1.500,- Kč včetně DPH za administrativu spojenou se zkouškou. Administrativa zahrnuje i dodání testových a ústních otázek ke zkoušce a kontrolu zpracované písemné práce. Přihláška ke zkoušce je závazná!
Na základě přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení na zkoušku. O zahájení zkoušky Vás vyrozumíme pozvánkou.

Manažerka zkoušky: Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz

ZKUŠEBNÍ ŘÁD

pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (dále jen „zkouška“) a pro zkoušky opakované po 5-ti letech (dále jen „periodická zkouška“) podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném znění

I. PODMÍNKY PRO UCHAZEČE O ÚČAST NA ZKOUŠCE A PERIODICKÉ KOUŠCE (dále jen „ZKOUŠKA“) Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

Čl. 1
Všeobecná ustanovení

Účelem zkušebního řádu je stanovení organizace provádění zkoušek pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ a „NV“).

Čl. 2
Zákonné předpoklady odborné způsobilosti uchazeče

Žadatel o vykonání zkoušky a uchazeč o periodickou zkoušku musí mít:
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
b) odbornou praxi v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže získala vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává Činnost v oblasti BOZP,
c) v případě uchazeče o vykonání periodické zkoušky musí mít uchazeč platné osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky nebo periodické zkoušky, ke stanovenému termínu zkoušky, na kterou se hlásí. Ode dne vydání osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce nesmí uplynout více jek 5 let.

Čl. 3
Postup při přípravě zkoušky

1. Výběr členů odborné zkušební komise (dále jen „OZK“)

Členy OZK navrhuje odborný garant projektu z osob uvedených v projektu a jmenování provádí držitel akreditace v dostatečném časovém předstihu, nejpozději týden před stanoveným termínem zkoušky.

2. Úkoly odborného garanta projektu

Odborný garant před každou zkouškou zajistí aktualizaci otázek pro písemný test s ohledem na možné změny právních předpisů, popř. písemně potvrdí, že otázky jsou v souladu s platným právním řádem, účastní se každé zkoušky, ale do jejího průběhu nezasahuje.

3. Termíny zkoušek

a) Jsou vyhlašovány na celý rok dopředu. V případě většího zájmu fyzických osob, které se chtějí přihlásit ke zkouškám a stanovené termíny již budou obsazeny, budou vyhlášeny další termíny.

b) Přihlásí-li se na jeden termín zkoušky méně než 3 uchazeči, bude tento termín zrušen a s jednotlivými uchazeči bude dohodnut nejbližší další termín zkoušky, který jim bude nejlépe vyhovovat. Informace o stanovených termínech jsou na www.bepr.cz.

c) Členové OZK se mohou stát z pověření odborného garanta hodnotiteli (oponenty) písemných prací na základě tohoto posouzení zpracují posudek, zda písemnou práci doporučují k obhajobě před OZK anebo nikoliv.

Čl. 4
Postup podání přihlášky k účasti na zkoušce

1. Předpoklady k zaslání pozvánky k účasti na zkoušce a úhrada nákladů za provedení zkoušky uchazeče za provedení zkoušky - vrácení náhrady v případě neúčasti na zkoušce

a) Uchazeči, který splnil všechny zákonné předpoklady odborné způsobilosti a jehož přihláška byla zaregistrována do 21 kalendářních dnů od doručení přihlášky, bude zaslána administrativní pracovnicí pozvánka ke zkoušce.

b) Přílohou přihlášky ke zkoušce musí být kopie dokladů o dosaženém vzdělání a doklad o odborné praxi podle požadavků 10 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona. U periodické zkoušky musí uchazeč zaslat i kopii platného osvědčení ke stanovenému dni periodické zkoušky.

c) Každá doručená přihláška podepsaná uchazečem obdrží číslo, tzv. evidenční číslo sestavené z označení běžného roku lomeno pořadovým číslem došlé přihlášky. Evidenční číslo bude uvedeno na všech dalších dokumentech spojených s průběhem a vyhodnocením zkoušky. Pokud tyto požadavky na Přihlášku ke zkoušce nebo k periodické zkoušce nebyly uchazečem splněny, tak se mu Přihláška vrátí k úpravě a doplnění.

d) Uchazeč po obdržení pozvánky ke zkoušce složí na účet držitele akreditace stanovenou náhradu za provedení zkoušky ve výši 6.000,- Kč (bez DPH). Úhradu uhradí uchazeč nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky. Administrativní pracovnice ověří, zda poplatek za zkoušku byl ve stanoveném termínu uhrazen. Pokud uchazeč poplatek za zkoušku neuhradí, nemůže se zkoušky zúčastnit.

e) Při neodůvodněné neúčasti na zkoušce nebude úhrada nákladů na zkoušku uchazeči vrácena. Tím se rozumí především vážné důvody (např. zdravotní důvody uchazeče nebo jeho blízkých, či případy vyšší moci dle zákona), kdy uchazeč zruší svoji účast na zkoušce, a to minimálně 3 pracovní dny před stanoveným termínem zkoušky.

f) Držitel akreditace posoudí důvod uchazeče na zrušení jeho účasti na zkoušce ve stanoveném termínu zkoušky.

2. Žádost o dřívější termín zkoušky

Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín zkoušky, může se zkouška konat nejdříve za 21 kalendářních dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce, pokud si uchazeč nedohodne s držitelem akreditace jiný termín zkoušky.

3. Prohlášení o mlčenlivosti

Personální obsazení odborné zkušební komise (dále jen „OZK“), tzv. členové OZK, mohou být pouze ti, kteří byli schváleni v projektu zkoušek a mají platná osvědčení, podepíší před zahájením své činnosti tiskopis (viz. Příloha):

prohlášení o důvěrnosti a mlčenlivosti

Čl. 5
Průběh zkoušky z odborné způsobilosti

1. Úloha předsedy a členů OZK

Zkouška probíhá před OZK složené z předsedy a dvou členů přítomných zkoušce po celou dobu jejího provádění. Za objektivní průběh a za úplné a správné vyplnění „Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky“ odpovídá předseda OZK.

Členové OZK podepíší před zahájením své činnosti tiskopis (viz. Příloha):

prohlášení o nepodjatosti

2. Poučení o průběhu zkoušky

a) Před zahájením zkoušky zajistí předseda nebo jím pověřený člen OZK, že všichni uchazeči budou poučeni o průběhu zkoušky, především pak o způsobu vyplňování a oprav písemného testu a o zákazu používání pomůcek a prostředků informačních a komunikačních technologií.

b) Předseda OZK před zahájením zkoušky ověří společně s administrátorkou zkoušky totožnost uchazeče, a dále porovnáním kopií zaslaných dokladů o vzdělání a odborné praxi uchazeče s originálními doklady, které předloží k ověření.

3. Vlastní provedení zkoušky

a) Zkouška je neveřejná a skládá se z písemné části a ústního pohovoru. Každý uchazeč, který se v průběhu zkoušky neřídí pravidly zkoušky, nebo se dopustí podvodného jednání, může být z další účasti na zkoušce vyloučen, a to bez nároku na vrácení zaplacené úhrady na zkoušku.

b) Písemná část zkoušky zahrnuje volbu jedné varianty správné odpovědi 80 písemných testových otázek zpracovaných podle okruhů Přílohy č. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Písemné testy se zaměřují na ověření znalostí vybraných zkušebních okruhů dle části II/l A Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a to po dobu 50 minut s tím, že uchazeči mohou tuto část zkrátit podpisem určeného formuláře.

c) Písemné testové otázky jsou uzavřené a tvoří je tři varianty možných odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Všechny písemné testové otázky jsou bodově rovnocenné.

d) Pro úspěšné hodnocení písemné části zkoušky je třeba dosáhnout alespoň
80% úspěšnosti zodpovězení testových otázek v každém okruhu podle částí II/l Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. a zároveň alespoň 85 % úspěšnosti v písemném testu jako celku.

e) Písemné otázky jsou generovány z úplného souboru písemných otázek v počtu
400 písemných otázek, přičemž pro každý zkušební okruh je zpracováno alespoň 100 písemných otázek, ze kterých se písemné testy zpracují dle Přílohy č. 3 písmene A části II/l nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

f) Stanovené okruhy písemných otázek jsou:
• Znalost právních předpisů o BOZP - 30 písemných otázek (80% je 24)
• Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a odborové organizace atd. - 15 písemných otázek (80% je 12)
• Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popř. minimalizaci rizik při práci, vč. metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání - 25 písemných otázek (80% je 20)
• Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu - 10 písemných otázek (80% je 8).

Celkem má písemný test 80 písemných otázek. Pro úspěšné vykonání této části zkoušky je třeba 85% správních odpovědí, tj. 68 správných odpovědí ve stanoveném časovém limitu 50 minut.

g) Po uplynutí doby stanovené pro písemnou část zkoušky, popř. i dříve, pokud jsou uchazeči hotovi a souhlasí s tím, si vylosují podle dohodnutého pořadí 4 ústní otázky a jednu fotografii konkrétního pracoviště podle Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., pomocí které se identifikuje nebezpečí a závady v BOZP v konkrétních případech.

h) Ústní část zkoušky se skládá z odpovědí na vylosované 4 ústní otázky
(otevřené), z odpovědi na jednu vylosovanou fotografií pracoviště a z obhajoby písemné práce, kterými se ověřuje dovednost uchazečů získané znalosti z oblasti BOZP aplikovat v praxi.

i) Stanovené okruhy ústních otázek jsou:
• Prokázat dovednost při uplatňování právních předpisů o BOZP - 1 vylosovaná ústní otázka
• Prokázat dovednost při praktickém uplatňování znalosti povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a odborové organizace atd. - 1 vylosovaná ústní otázka
• Prokázat v praxi dovednost prosazování všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popř. minimalizaci rizik při práci, vč. metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání - 1 vylosovaná ústní otázka
• Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu - 1 vylosovaná ústní otázka

Celkem: 4 ústní otázky.

j) Vylosovaná jedna fotografie vybraného pracoviště
Ústní ověření dovednosti při identifikaci nebezpečí a závad v BOZP na konkrétním pracovišti - 1 vylosovaná fotografie pracoviště.

k) Obhajoba písemné práce
V zápětí je uchazeč vyzván k prezentaci svojí písemné práce a její obhajobě před
přítomnou OZK na zkoušce, pomocí které prokazuje dovednost při komplexním
posouzení rizik a přijetí vhodných opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP.

l) Hodnocení písemné práce členem OZK pověřeným odborným garantem probíhá na základě předem stanovených kritérií, která byla uchazeči v Pozvánce ke zkoušce sdělena:
• Komplexní posouzení rizik na vybraném pracovišti
• Dovednost při navrhování účinných opatření k nápravě
• Schopnost reagovat na doplňující otázky k písemné práci
• Schopnost prezentace, komunikace a vyjadřování

m) Hodnocení celé zkoušky
Uchazeč u zkoušky uspěl, pokud uspěl v písemné a v ústní části zkoušky. Tento uchazeč obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti. V případě, že uchazeč nevykoná zkoušku nebo její část úspěšně, obdrží po skončení zkoušky písemné sdělení o tomto výsledku Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky, ve kterém jsou konkrétně uvedeny důvody, proč u zkoušky neuspěl a poučen o možnosti vykonat znovu celou zkoušku nebo opravnou zkoušku, pokud neuspěl v jedné z částí zkoušky. Rovněž je uchazeč po skončení zkoušky poučen o možnosti podat odvolání mimo odvolací řízení proti rozhodnutí OZK, že u zkoušky neuspěl, popř. stížnost na postup OZK u zkoušky. Na základě žádosti o vykonání opravné části zkoušky, kterou uchazeč nevykonal úspěšně, je uchazeči zaslána nová Pozvánka obsahující potvrzení vybraného nebo dohodnutého termínu opravné zkoušky, výzvu k zaplacení úhrady nákladů za opravnou část zkoušky na uvedené číslo účtu a termín, do kterého musí být úhrada nákladů za opravnou zkoušku zaplacena.

Čl. 6
Hodnocení zkoušky podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Vyhodnocení zkoušky

Po skončení písemné části zkoušky a ústního pohovoru se OZK v nepřítomnosti uchazeče rozhoduje na základě počítačového vyhodnocení testové části a dílčích hodnocení obou částí ústního pohovoru o celkovém hodnocení zkoušky u každého jednotlivého uchazeče zvlášť. Za vyhodnocení zkoušky odpovídá předseda OZK.

Tabulka hodnocení:

Body Kritérium
3 Velmi dobrá znalost platných právních předpisů a jejich uplatňování v praxi
2 Dobrá znalost platných právních předpisů a schopnost jejich uplatňování v praxi
1 Pouze základní znalost platných právních předpisů a jejich uplatňování v praxi
0 Neznalost základních právních předpisů, neschopnost jejich uplatnění v praxi

Hodnocení – 3 body

Odpovídá hodnocení „splnil – výborně“, představuje zvládnutí ústní části zkoušky na 100 až 85 %.

Uchazeč ovládá požadované znalosti platných právních předpisů, poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově reaguje na odborné dotazy. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Jeho odborná činnost je kvalitní, popř. pouze s menšími nepodstatnými nedostatky.

Hodnocení – 2 body

Odpovídá hodnocení „splnil — velmi dobře“, představuje zvládnutí ústní části zkoušky na 84 až 70 %.

Uchazeč ovládá požadované znalosti platných právních předpisů, poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů odborné zkušební komise uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pří řešení teoretických a praktických úkolů, pří výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

Hodnocení – 1 bod

Odpovídá hodnocení „splnil — dobře“, představuje zvládnutí ústní části zkoušky na 69 až 45 %.

Uchazeč má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných znalostí platných právních předpisů, poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci odborné zkušební komise korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů odborné zkušební komise. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Nedostatky a chyby dovede uchazeč s pomocí odborné zkušební komise.

Hodnocení – 0 bodů

Odpovídá hodnocení „nesplnil - dostatečně‘, představuje zvládnutí ústní části zkoušky no 44 až 0 %.

Uchazeč má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných znalostí platných právních předpisů, poznatků závažné, někdy i značné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě jeho činnosti se projevují nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí odborné zkušební komise.

2. Kritéria hodnocení ústního pohovoru:

Minimum – maximum pro hodnocení ústního pohovoru (celkem 4 ústní otázky + fotografie) je pro zkoušku z odborné způsobilosti s výsledkem „vyhověl“ 38 – 45 bodů,

3. Kritéria hodnocení obhajoby písemné práce:

Minimum – maximum pro hodnocení písemné práce (celkem 1 presentace) je pro zkoušku z odborné způsobilosti s výsledkem „vyhověl“ 7 – 9 bodů,

4. Celkový výsledek zkoušky - vyhověl:

Písemná část zkoušky (min.– max. 68 / 80 zodpovězených otázek) 68/80 bodů
Ústní pohovor (min. – max. zodpovězených otázek) 38/45 bodů
Písemná práce (min. – max.) 7/9 bodů

Celkový výsledek zkoušky se oznamuje uchazeči po skončení celé zkoušky.

Zkouška z odborné způsobilosti je hodnocena celkovým výsledkem „vyhověl“, jestliže uchazeč vyhověl v písemné části, v ústním pohovoru i při obhajobě písemné práce. Celkový výsledek (min-max. / 113 - 134 bodů) se oznamuje uchazeči předseda odborné zkušební komise po skončení celé zkoušky. V případě úspěšné zkoušky držitel akreditace do 5 pracovních dnů zašle nebo předá uchazeči (dle dohody) osvědčení.

Zkouška z odborné způsobilosti je hodnocena výsledkem „nevyhověl“, jestliže uchazeč nevyhověl, buď v písemné části, nebo při ústním pohovoru anebo při obhajobě písemné práce. Předseda odborné zkušební komise oznámí tento výsledek uchazeči s tím, že držitel akreditace do 5 pracovních dnů zašle nebo předá uchazeči (dle dohody) písemné „Sdělení o neúspěšném výsledku zkoušky“. Držitel akreditace / předseda odborné komise uchazeče poučí o možnostech podat „Žádost o opravnou zkoušku“, to je opakování celé zkoušky nebo části zkoušky, v níž nevyhověl.

Čl. 7
Časový plán zkoušky

Časový rozsah písemné a ústní části zkoušky na 1 účastníka je nejméně 90 minut bez času na přestávky a na přípravu ústní části zkoušky, z toho 50 minut pro písemnou část zkoušky, 50 minut ústní část zkoušky včetně rozboru písemné práce na téma „Posuzování a řízení rizik“ a odpovědi na ústní otázky. Příprava od okamžiku vylosování ústních Otázek je cca 20 minut.

Obě části zkoušky se konají v jeden den.

08.00 - 08.10 Organizační náležitosti před zahájením zkoušky - kontrola kopií dokladů o vzdělání, praxe, kontrola totožnosti uchazečů.
08.10 - 08.15 Poučení o průběhu zkoušky – předseda neb člen OZK
08.15 - 09.05 Písemná / testová část zkoušky
09.05 - 09.15 Vyhodnocení písemných testů
09.15 - 09.20 Přestávka
09.20 - 09.40 Příprava na ústní pohovor 1. uchazeč
09.40 - 10.30 Ústní pohovor – 1. uchazeč + příprava 2. uchazeč
10.30 - 11.20 Ústní pohovor – 2. uchazeč + příprava 3. uchazeč
11.20 - 12.10 Ústní pohovor – 3. uchazeč + příprava 4. uchazeč
12.10 - 13.00 Ústní pohovor – 4. uchazeč
13.00 - 13.10 Přestávka
13.10 - 13.30 Příprava na ústní pohovor 5. uchazeč
13.30 - 14.20 Ústní pohovor – 5. uchazeč + příprava 6. uchazeč
14.20 - 15.10 Ústní pohovor – 6. uchazeč + příprava 7. uchazeč
15.10 - 16.00 Ústní pohovor – 7. uchazeč + příprava 8. uchazeč
16.00 - 16.50 Ústní pohovor – 8. uchazeč
16.50 - 17.00 Závěr zkoušky – hodnocení


II. PODMÍNKY PRO OPAKOVANOU ZKOUŠKU PO PĚTI LETECH (DÁLE JEN „PERIODICKÁ ZKOUŠKA“) PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ MAJÍ PLATNÉ OSVĚDČENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK.

Čl. 1
Odlišný postup při provádění periodické zkoušky

a) Přílohou přihlášky k periodické zkoušce musí být ověřená kopie osvědčení platného ke stanovenému dni periodické zkoušky, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a doklad o odborné praxi podle požadavků 10 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 88/20 16 Sb. Pokud nebudou tyto požadavky uchazečem splněny, tak se uchazeči Přihláška k periodické zkoušce vrátí k úpravě a doplnění o kopie osvědčení, dokladů o vzdělání a dokladů o odborné praxi.

b) Držitel akreditace, pokud bylo ověřeno u uchazeče splnění zákonných předpokladů odborné způsobilosti dle 10 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona zašle uchazeči do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení Přihlášky k periodické zkoušce Pozvánku k periodické zkoušce, pokud uchazeč nepožádá o dřívější termín na formuláři Žádost o dřívější termín periodické zkoušky.

c) Pozvánka k periodické zkoušce bude obsahovat:
1) evidenční číslo uchazeče o provedení periodické zkoušky,
2) potvrzení vybraného nebo dohodnutého termínu periodické zkoušky,
3) výzvu k zaplacení registračního poplatku a úhrady nákladů za periodickou zkoušku na v pozvánce uvedené číslo účtu a termín, do kterého musí být tyto částky zaplaceny nejpozději ve stanovený den periodické zkoušky před jejím zahájením a další informace, které budou zahrnovat:
• zkušební okruhy pro periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle Přílohy č. 1 NV Č. 592/2006 Sb., ve znění Přílohy č. 3 NV Č. 136/2016 Sb.,
• ukázku k prověření znalostí a ověření dovedností v identifikaci a hodnocení rizik (fotografie) na pracovištích,
• výzvu ke zvolení tématu písemné práce,
• požadavky na písemnou práci (formální a věcné), kterými jsou rozsah od 10 do 15 stran strojopisu A4, úroveň technického zpracování písemné práce, posouzení obsahového řešení zadané práce, posouzení návrhů opatření k zajištění nejvyšší možné úrovně BOZP na vybraném pracovišti, dovednost při aplikaci právních předpisů v oblasti BOZP),
• termín odevzdání uchazečem zpracované písemné práce (e-mailem nebo poštou) držiteli akreditace k zajištění jejího posouzení před stanoveným termínem periodické zkoušky,
• bez doporučení písemné práce k obhajobě se nelze periodické zkoušky zúčastnit, proto držitel akreditace zajistí podle 7 odst. 2 zákona prostřednictvím odborného garanta projektu zkoušek podle stanovených kritérií posouzení písemné práce uchazeče pověřeným členem OZK a nejpozději 3 kalendářní dny před stanoveným termínem periodické zkoušky sdělí uchazeči, zda písemnou práci doporučuje k obhajobě na periodické zkoušce před odbornou zkušební komisí.

d) Zkouška je neveřejná a skládá se ze dvou částí: písemné a ústní. Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost a předložit k porovnání originály dokladů o vzdělání a doklad o odborné praxi se zaslanými kopiemi podle 10 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona. Pokud není tato kontrola úspěšně provedena, tak se uchazeč nemůže periodické zkoušky zúčastnit.

e) Zahájení periodické zkoušky - periodická zkouška je zahájena předsedou OZK, a to vyplněním vygenerovaných písemných testů na PC.

f) Průběh periodické zkoušky z odborné způsobilosti
1) Písemná část periodické zkoušky zahrnuje volbu jedné varianty správné odpovědi 40 písemných testových otázek zpracovaných podle okruhů v Příloze č. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Písemné testy se zaměřují na ověření znalostí vybraných zkušebních okruhů dle části II/l A Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a to po dobu k tomu určenou. Písemné testové otázky jsou uzavřené a tvoří je tři varianty možných odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Všechny písemné testové otázky jsou bodově rovnocenné.

2) Pro úspěšné hodnocení písemné části zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 80% úspěšnosti zodpovězení testových otázek v každém okruhu podle částí II/l Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/20 16 Sb. a zároveň alespoň 85 % úspěšnosti v písemném testu jako celku. Písemné otázky jsou generovány z úplného souboru písemných otázek v celkovém počtu alespoň 400 písemných otázek, přičemž pro každý zkušební okruh je zpracováno alespoň 100 písemných otázek, ze kterých se písemné testy zpracují dle Přílohy č. 3 písmene A části II/l nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/20 16 Sb.

g) Stanovené okruhy písemných otázek periodické zkoušky jsou:
• Znalost právních předpisů o BOZP - 15 písemných otázek (80% je 12)
• Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a odborové organizace atd. - 7 písemných otázek (80% je 6)
• Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popř. minimalizaci rizik při práci, vč. metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání - 13 písemných otázek (80% je 11)
• Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu - 5 písemných otázek (80% jsou 4)

Celkem 40 písemných otázek z toho 85% je 33 odpovědí na písemné otázky.

h) Ústní část periodické zkoušky se skládá:
1) z odpovědí na vylosované 2 ústní otázky (otevřené) a
2) z odpovědi na jednu uchazečem vylosovanou fotografii, týkající se identifikace nebezpečí a závad v BOZP na vybraném pracovišti, pomocí které se identifikuje nebezpečí a závady v BOZP v konkrétních případech a dále,
3) z obhajoby písemné práce, kterými se ověřuje dovednost uchazečů získané znalosti aplikovat v praxi podle části II./1 B nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. u periodické zkoušky, a to při aplikaci všeobecných preventivních zásad v BOZP, při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných opatření na vybraném pracovišti.

i) Stanovené okruhy dvou ústních otázek jsou:
1) Prokázat znalost právních předpisů o BOZP se zaměřením na novelizované
právní předpisy - 1 vylosovaná ústní otázka

2) Prokázat znalosti povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a odborové organizace atd. - 1 vylosovaná ústní otázka.

j) V průběhu obhajoby uchazečem zpracované písemné práce se dále ověřuje v praxi:
a) dovednost prosazování všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popř. minimalizaci rizik při práci, vč. metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání;
b) dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných opatření na vybraném pracovišti.

k) Hodnocení písemné práce probíhá na základě uchazeči předem stanovených kritérií (uvedených v Pozvánce k periodické zkoušce):
• Komplexní posouzení rizik na vybraném pracovišti
• Dovednost při navrhování účinných opatření k nápravě
• Schopnost reagovat na doplňující otázky k písemné práci
• Schopnost prezentace, komunikace a vyjadřování

l) Hodnocení celé periodické zkoušky Uchazeč u periodické zkoušky uspěl, pokud uspěl v písemné a v ústní části periodické zkoušky. Tento uchazeč obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti.

m) V případě, že uchazeč nevykoná úspěšně periodickou zkoušku nebo její část, obdrží po jejím skončení písemné sdělení o tomto výsledku Oznámení o neúspěšném vykonání periodické zkoušky, ve kterém jsou konkrétně uvedeny důvody, proč u periodické zkoušky neuspěl a poučen o možnosti vykonat znovu celou periodickou zkoušku nebo opravnou zkoušku, pokud neuspěl v jedné z částí periodické zkoušky. Na základě žádosti o vykonání opravné části periodické zkoušky, kterou uchazeč nevykonal úspěšně, je uchazeči zaslána nová pozvánka obsahující: potvrzení vybraného nebo dohodnutého termínu opravné periodické zkoušky, výzvu k zaplacení poplatku za opravnou část periodické zkoušky na uvedené číslo účtu a termín, do kterého musí být poplatek zaplacen.

n) Rovněž je uchazeč poučen o možnosti podat odvolání mimo odvolací řízení proti rozhodnutí OZK, že u periodické zkoušky neuspěl.

Čl. 2
Časový plán periodické zkoušky

Časový rozsah písemné a ústní části periodické zkoušky na 1 účastníka je nejméně 90 minut bez času na přestávky a na přípravu ústní části zkoušky, z toho 50 minut pro písemnou část zkoušky, 50 minut ústní část zkoušky včetně rozboru písemné práce na téma „Posuzování a řízení rizik“ a odpovědi na ústní otázky. Příprava od okamžiku vylosování ústních Otázek je cca 20 minut.

Obě části zkoušky se konají v jeden den.

08.00 - 08.10 Organizační náležitosti před zahájením zkoušky - kontrola kopií dokladů o vzdělání, praxe, kontrola totožnosti uchazečů.
08.10 - 08.15 Poučení o průběhu zkoušky – předseda neb člen OZK
08.15 - 09.05 Písemná / testová část zkoušky
09.05 - 09.15 Vyhodnocení písemných testů
09.15 - 09.20 Přestávka
09.20 - 09.40 Příprava na ústní pohovor 1. uchazeč
09.40 - 10.30 Ústní pohovor – 1. uchazeč + příprava 2. uchazeč
10.30 - 11.20 Ústní pohovor – 2. uchazeč + příprava 3. uchazeč
11.20 - 12.10 Ústní pohovor – 3. uchazeč + příprava 4. uchazeč
12.10 - 13.00 Ústní pohovor – 4. uchazeč
13.00 - 13.10 Přestávka
13.10 - 13.30 Příprava na ústní pohovor 5. uchazeč
13.30 - 14.20 Ústní pohovor – 5. uchazeč + příprava 6. uchazeč
14.20 - 15.10 Ústní pohovor – 6. uchazeč + příprava 7. uchazeč
15.10 - 16.00 Ústní pohovor – 7. uchazeč + příprava 8. uchazeč
16.00 - 16.50 Ústní pohovor – 8. uchazeč
16.50 - 17.00 Závěr zkoušky – hodnocení

Čl. 3
Hodnocení periodické zkoušky podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů

1. Kritéria hodnocení písemné části - testu:

Pro úspěšné hodnocení písemného testu je třeba dosáhnout alespoň 80 % úspěšnosti zodpovězení testových otázek v každém okruhu kritéria hodnocení a zároveň alespoň 85 % úspěšnosti v písemném testu jako celku.

Minimum – maximum pro hodnocení písemné části výsledkem „vyhověl“: 34 – 40 zodpovězených otázek.

2. Kritéria hodnocení ústního pohovoru:

Minimum – maximum pro hodnocení ústního pohovoru (celkem 2 ústní otázky + fotografie) je pro periodickou zkoušku s výsledkem „vyhověl“ 23 – 27 bodů,

3. Kritéria hodnocení obhajoby písemné práce:

Minimum – maximum pro hodnocení ústního pohovoru (celkem 2 presentace) je pro periodickou zkoušku s výsledkem „vyhověl“ 14 – 18 bodů,

4. Celkový výsledek periodické zkoušky:

periodická zkouška

Písemná část zkoušky (min.– max. 34 / 40 zodpovězených otázek) 34/40 bodů
Ústní pohovor (min. – max. zodpovězených otázek) 23/27 bodů
Písemná práce (min. – max.) 14/18 bodů

Celkový výsledek periodické zkoušky se oznamuje uchazeči po skončení celé periodické zkoušky.

Periodická zkouška s celkovým výsledkem „vyhověl“ je hodnocena, jestliže uchazeč vyhověl v písemné části, v ústním pohovoru i při obhajobě písemné práce. Celkový výsledek (min-max./ 71 – 85 bodů pro periodickou zkoušku) se oznamuje uchazeči předseda odborné zkušební komise po skončení celé periodické zkoušky. V případě úspěšné periodické zkoušky držitel akreditace do 5 pracovních dnů zašle nebo předá uchazeči (dle dohody) osvědčení.

Periodická zkouška je hodnocena výsledkem „nevyhověl“, jestliže uchazeč nevyhověl, buď v písemné části, nebo při ústním pohovoru anebo při obhajobě písemné práce. Předseda odborné zkušební komise oznámí tento výsledek uchazeči s tím, že držitel akreditace do 5 pracovních dnů zašle nebo předá uchazeči (dle dohody) písemné „Sdělení o neúspěšném výsledku zkoušky“. Držitel akreditace / předseda odborné komise, uchazeče poučí o možnostech podat „Žádost o opravnou zkoušku“, to je opakování celé periodické zkoušky nebo části periodické zkoušky ve které nevyhověl.

Každý uchazeč, který se v průběhu periodické zkoušky neřídí pravidly periodické zkoušky, nebo se dopustí podvodného jednání, může být z další účasti na periodické zkoušce vyloučen, a to bez nároku na vrácení zaplacené úhrady na periodickou zkoušku.


III. ZKUŠEBNÍ DEN, VE KTERÉM SE KONÁ SOUČASNĚ ZKOUŠKA, PERIODICKÁ ZKOUŠKA A OPRAVNÁ ZKOUŠKA

1. V případě, že se na jeden termín zkoušky hlásí uchazeči ke zkoušce, periodické zkoušce i k opravné zkoušce, je možné provést zkoušky v jednom zkušebním dni, pokud bude dodržen maximální počet uchazečů stanovených v rozhodnutí MPSV, tj. 8 uchazečů na zkoušku nebo periodickou zkoušku + 2 na opravnou písemnou zkoušku.

2. Písemná část zkoušky proběhne současně pro všechny uchazeče s tím, že uchazeči o zkoušku vypracují písemný test pro zkoušku a uchazeči o opravnou zkoušku (písemnou část zkoušky) vypracují písemný test pro zkoušku.

3. Každý z uchazečů o zkoušku, o periodickou zkoušku anebo opravnou zkoušku má jiný písemný test.

4. Čas pro písemnou část zkoušky činí 50 minut.

5. Po vyhodnocení písemných testů proběhne ústní část zkoušky pouze pro uchazeče o zkoušku a periodickou zkoušku dle časového harmonogramu.

6. Časový harmonogram na jednoho uchazeče o zkoušku a periodickou zkoušku je uveden v tomto Zkušebním řádu.


IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1
Místo provedení zkoušky a periodické zkoušky

Místem provedení zkoušek je stanovené zkušební místo, kterým je Praha 5 – Lužiny ulice Archeologická 1884, kde bude probíhat jak písemná, tak ústní část zkoušky. Datum a hodinu zahájení zkoušky uveřejní držitel akreditace minimálně 30 dnů před plánovaným dnem zkoušky na webové stránce www.bepr.cz. K provedení zkoušky podá žadatel písemnou přihlášku, jejíž formulář je ke stažení na výše uvedené webové stránce, nebo bude na požádání zaslána poštou.

Čl. 2
Formální a obsahové náležitosti zadání písemné práce

TITULNÍ LIST
BEPR s.r.o. Praha 5
Postupy a metody v prevenci rizik

Název písemné práce: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, titul zpracovatele: ……..……………………………………………………….

Prohlašuji, že jsem autorem zpracované písemné práce

Datum: ………………..…….. Jméno a podpis: ………………………….………………

Podrobnější základní požadavky na písemnou práci

1) Analýza a posouzení rizik


Uchazeč uvede stručný popis vybrané práce a činnosti nebo pracoviště, u nichž se bude provádět analýza a posouzeni rizik. Uvede bližší specifikaci pracovních podminek a pracovniho prostředi, prostorového uspořádáni, technického vybaveni, základnich technologických a pracovních postupů, používaných látek a materiálů, uvede rizikové faktory, dle zákona č. 309/2006 Sb., které se k posuzovanému pracovišti vztahuji. Dále se zaměři na pracovní podmínky, personál, požadavky na jeho způsobilost apod. Soustředí se na zdroje a na faktory, které k závažnosti rizik významně přispivaji a ovlivňuji.

2) Identifikace nebezpečí a počáteční vyhodnocení následků a nebezpečí

Uchazeč uvede identifikaci předvidatelných nebezpeči, nebezpečných situací - okolnosti, při kterých je osoba vystavena alespoň jednomu nebezpečí - nebo nebezpečné události, které mohou způsobit újmu na zdravi. Déle popíše významnější zdroje potenciální škody nebo situace s potenciálni možnosti následné škody na zdraví, na majetku, či na životnim prostředi. V seznamu identifikovaných nebezpeči nutno uvést zejména nebezpečí vznikající na základě rizikových faktorů dle zákona 309/2006 Sb. V pisemné práci uchazeč uvede rovněž uplatněni požadavků právnich a ostatnich předpisů k zajištěni BOZP vztahujicich se k posuzované činnosti nebo objektu, s cilem co nejvíce vyloučit a snižit působeni zdrojů rizik.

3) Odhadování rizika

Po identifikaci nebezpeči musí být pro každou nebezpečnou situaci proveden odhad rizika určením prvků, spojených s jednotlivou nebezpečnou situaci:
- závažnosti škody
- pravděpodobnosti výskytu této škody.
Při odhadování rizika použit přiměřeně účelu posuzováni vhodnou metodu, např. bodovou.

4) Hodnocení rizika

Na základě zpracovaného odhadu rizika bude v písemné práci uvedeno, zda je riziko přijatelné nebo musí být provedeno dalši zhodnoceni rizika se zaměřením na jeho sniženi.

5) Opatřeni na ochranu před působením rizik

V případě navržení opatřeni za účelem sníženi rizika, musi být specifikována zvolená a použitá vhodná opatřeni kolektivní nebo individuálni ochrany v rozsahu § 102 zákoníku práce.

6) Dokumentace

O použitém postupu a výsledcich analýzy a posuzováni rizik bude zpracována dokumentace ve formě formuláře, tabulky, protokolu apod., která bude obsahovat zejména:
- značení činnosti a pracoviště, které byly předmětem analýzy a posouzeni rizik
- skupinu a zdroj identifikovaného nebezpečí
- odhad pravděpodobnosti vzniku nežádouci událostí
- odhad následku nežádoucí události
- vyhodnoceni závažnosti rizika
- seznam ochranných opatřeni

Doporučený rozsah písemné práce: 10-15 stran

Písemná práce bude spolu s touto přílohou doručena minimálně 10 dní před provedením zkoušky pro ověření, zda má požadované obsahové náležitosti a zda je způsobilá k obhajobě na adresu: BEPR s.r.o., Láz 252, 262 41 Bohutín. V případě, že zaslaná písemná práce nebude zpracována dle shora uvedených náležitostí, bude předkladatel vyzván k odstranění nedostatků, aby se mohl uchazeč zkoušky v daném termínu zúčastnit zkoušky, pokud bude vyzván k přepracování práce, tak se dohodne s držitelem akreditace na dalším termínu zkoušky poté, co budou nedostatky písemné práce odstraněny.

7) Zadání písemné práce

Ověření znalostí uchazeče podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti a jeho dovedností tyto znalosti uplatnit v praxi, se provádí pomocí předem zpracované písemné práce, kterou uchazeč v rámci ústní periodické zkoušky obhajuje. Před zkouškou a periodickou zkouškou zpracovaná a posuzovatelem práce k obhajobě doporučená písemná práce je podmínkou účasti uchazeče na zkoušce a periodické zkoušce. Písemnou práci uchazeč zpracuje před stanoveným termínem zkoušky a periodické zkoušky.

Uchazeč odevzdá písemnou práci nejméně 10 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky a periodické zkoušky držiteli akreditace, který jí následně předá jím pověřenému členu odborné zkušební komisi k posouzení (tzv. posuzovateli). Uchazeč, který do tohoto termínu neodevzdá držiteli akreditace písemnou práci, se nemůže zkoušky nebo periodické zkoušky zúčastnit. V případě zájmu o vykonání zkouška nebo periodické zkoušky se musí uchazeč s držitelem akreditace dohodnout na dalším termínu zkoušky či periodické zkoušky.

Požadavky na písemnou práci

Písemná práce uchazeče se bude týkat zjišťování a hodnocení rizik v oblasti BOZP na konkrétním pracovišti, které si sám zvolí z níže stanovených témat, a to nejlépe podle svých zkušeností z praxe. Písemná práce bude zpracována v rozsahu 10 -15 stran formátu A4. Úvodní strana, která obsahuje datum zpracování, musí být podepsána uchazečem, který zde prohlašuje, že práci zpracoval sám.

V písemné práci uchazeč musí prokázat znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání. Rovněž však dovednosti při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to včetně zpracování stanovené dokumentace.

Přehled témat písemné práce

1. Školení zaměstnanců v oblasti BOZP pro vybrané rizikové práce a pracoviště, např. chov zemědělských zvířat, práce s chemickými látkami, práce v lese, práce v prostředí rizika výbuchu.
2. Stavební práce na uchazečem vybraném staveništi, včetně montážních a udržovacích prací.
3. Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou, např. při rekonstrukci dálničního mostu, při rekonstrukci střechy haly (na uchazečem vybrané stavbě).
4. Provoz motorových vozíků, popř. jiných dopravních prostředků na vybraném pracovišti.
5. Provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a používání nástrojů na vybraném pracovišti.
6. Práce na kovoobráběcích strojích.
7. Práce na dřevoobráběcích strojích.
8. Vázání břemen, manipulace s břemeny a jejich skladování na staveništi.
9. Práce na tlakových zařízeních.
10. Práce na zdvihacích zařízeních.
11. Práce na plynových zařízeních.
12. Svařování (druhy)
13. Práce s chemikáliemi.

Čl. 3
Opravná zkouška

Na opravnou zkoušku se vztahuje obdobný postup jako na zkoušku či periodickou z odborné způsobilosti. Pokud uchazeč nevyhoví ani při opravné zkoušce, může podat novou Žádost o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky.

O provedení opravné zkoušky musí uchazeč požádat písemně prostřednictvím tiskopisu „Přihláška na opravnou zkoušku“.

Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž nevyhověl. Pokud uchazeč neuspěl jen v písemném testu, musí písemný test znovu opakovat. V případě, že uchazeč neuspěl v ústní části zkoušky, ale jeho písemná práce byla posuzovatelem doporučena k obhajobě a uchazeč písemnou práci obhájil, bude uchazeč skládat pouze ústní pohovor.

Opravná zkouška je zpoplatněna částkou 2.000,- Kč bez DPH.

Pokud uchazeč neuspěje ani při opravné zkoušce, může podat novou přihlášku ke zkoušce, nejdříve však po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky u stejného, nebo jiného držitele akreditace.

Odstoupení od zkoušky nebo periodické zkoušky

Požádá-li uchazeč při zkoušce před začátkem nebo v průběhu této zkoušky o přerušení s tím, že zkoušku vykoná (nebo dokončí) v jiném termínu, je zkouška z odborné způsobilosti hodnocena výsledkem „nevyhověl“, a dále se postupuje jako při hodnocení celkové zkoušky.

Čl. 4
Postup při odvoláních uchazečů proti rozhodnutí odborné zkušební komise a při podání stížností na postup odborné zkušební komise

1. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí odborné zkušební komise

Odvolacím orgánem je držitel akreditace. O odvolání rozhoduje odborná zkušební komise sama, a to v případě, jestliže odvolání vyhoví bez jakýchkoliv pochybností v plném rozsahu navrhovateli.

Nemůže-li podanému odvolání odborná zkušební komise v plném rozsahu vyhovět, předloží jej držiteli akreditace s protokolem a všemi doklady včetně zjištěných důkazů z provedeného šetření, a to do patnácti kalendářních dnů od data ukončeného šetření. Součástí předkládaných dokumentů je zpráva odborné zkušební komise obsahující její stanovisko k odvolání. Držitel akreditace po předchozím projednání věci s odborným garantem zkoušky vydá rozhodnutí ve věci odvolání do 30 kalendářních dnů od data, kdy bylo odvolání doručeno k vyřízení. To znamená, že odvolání řeší na základě podkladů odborného garanta držitel akreditace. Jeho rozhodnutí je konečné. V případě, že držitel akreditace vyhoví uchazeči, který neuspěl, umožní mu vykonat další zkoušku v jiném personálním složení.

V případě, že držitel akreditace podanému odvolání proti rozhodnutí odborné zkušební komise nevyhoví, potvrdí její rozhodnutí.

2. Námitky a stížnosti uchazeče na postup komise

Námitky a stížnosti přijímá a eviduje administrativní pracovník zkoušky, který zajistí jejich předání odbornému garantovi k jejich prošetření. Z obsahu stížnosti musí být patrno, kdo ji podává, které věci se týká, čeho se stěžovatel domáhá nebo co navrhuje.
Stížnost na postup odborné zkušební komise řeší na základě podkladů odborného garanta držitel akreditace.

Stížnosti, které není třeba prověřovat, na základě spisového materiálu, musí administrativní pracovník vyřídit nejpozději do patnácti pracovních dnů od data jejich podání. Pokud nelze stížnost v této lhůtě vyřídit, oznámí administrativní pracovník stěžovateli příjem stížnosti a lhůtu, v níž bude stížnost vyřízena (maximálně do třiceti kalendářních dnů). Při prošetřování stížnosti je nutno vycházet z jejího obsahu bez zřetele na to, kdo stížnost podal a proti komu směřuje. Na základě všech zjištěných důkazů je nutno objektivně prověřit a úplně zjistit skutečný stav věci.

Čl. 5
Postup pro vnitřní audit systému řízení zkoušek

1. Interní dohled nad prováděním zkoušek

a) Interní dohled je prováděn tak, aby systém řízení zkoušky byl přezkoumán alespoň jednou za rok. Aktualizace otázek písemné i ústní části zkoušky je zajištěna průběžným prováděním aktualizací datových základen vyplývající z národní legislativy odborným garantem. K těmto účelům byl zpracován počítačový program BEPR Interní, jehož prostřednictvím je umožněno podchytit všechny změny národní legislativy a průběžně je přenášet do otázek pro písemný test a pro otázky ústní části zkoušky.

Interní dohled obsahuje prověřování, zejména:
a) organizační struktury zkoušky
b) činnost zaměstnanců a externích fyzických osob zabezpečujících zkoušku
c) přiměřenost materiálního vybavení včetně technického zabezpečení
d) vyřizování odvolání a stížností
e) respektování výsledků interního dohledu držitelem akreditace a realizace navrhovaných nápravných opatření.

S výsledkem provedeného interního dohledu a s opatřeními z toho vyplývajícími musí být seznámeny všechny osoby zúčastněné na zajištění zkoušek. Za splnění tohoto požadavku odpovídá držitel akreditace.

Dále interní dohled obsahuje detailní přezkoumání všech prvků spojených s průběhem a rozhodováním o výsledcích zkoušek (vydáním či nevydáním osvědčení o odborné způsobilosti), zejména:
a) metodické postupy zkoušky
b) platný Zkušební řád.

Za provedení interních dohledů podle schváleného programu odpovídá držitelem akreditace jmenovaný auditor a za realizaci přijatých nápravných opatření, za odstranění zjištěných odchylek, neshod, případně jiných nedostatků zjištěných v průběhu dozoru, zodpovídá sám držitel akreditace. Při provádění interního dohledu musí být dodržena zásada, že kdo provádí interní dohled, nemůže prověřovat oblast, kterou sám vykonává. Z každého provedeného interního dohledu je zpracován „Protokol“.

Protokol o interním auditu musí obsahovat:
• jméno auditora,
• datum dozoru,
• dozorovanou činnost, nebo prvky systému,
• podrobnosti o všech dozorovaných činnostech nebo prvcích systému,
• zjištěné odchylky, neshody, či jiné nedostatky,
• lhůtu k jejich odstranění,
• datum potvrzení o úplném provedení nápravných opatření.

Veškerá dokumentace o interním dohledu je archivována po dobu deseti let.

Čl. 6
Ostatní

Za evidenci a archivaci veškeré dokumentace o zkouškách a o uchazečích odpovídá držitel akreditace, ale zajišťuje jí pověřený administrativní pracovník, který je uvedený jmenovitě v personálním zabezpečení schváleného projektu zkoušky z této odborné způsobilosti.

Zkušební řád nabývá platnosti a účinnosti po podpisu držitele akreditace, nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí MPSV o změně akreditace.


Udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro firmu BEPR s.r.o.:Manažerka kurzu: Lucie Trojanowiczová, tel.: 602 557 420, e-mail: lucie@bepr.cz