Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR Software BEPR Komplet Popis software BEPR Komplet

NA ÚVOD

Určení povinností fyzických a právnických osob vyplývajících z platné legislativy v oblastech Všeobecné bezpečnosti (VB – profesí / činností), Technické bezpečnosti (TB – prostor, zařízení, strojů, el. spotřebičů, el. nářadí, žebříků, regálů, atd.), Hygieny (HY), Pracovního prostředí (PP), Požární ochrany (PO) a Životní prostředí (ŽP), nelze dosáhnout vytvořením šablon dle resortů nebo činností firem, ale vyžaduje systémový přístup, který je možno uplatnit na konkrétního uživatele.

Z praktického důvodu není řešením nákup několika počítačových softwarů, ale softwaru jednoho, který svými jednotlivými částmi / bloky s příslušnými datovými základnami řeší shora uvedené oblasti (VB, TB, HY, PP, PO, ŽP) najednou. Ušetříte tím značné finanční prostředky za nákup jednotlivých softwarů, ale hlavně za jednotlivé aktualizace jejich datových základen.

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP A TÍM I UVEDENÉ VÝHODY VÁM UMOŽNÍ SYSTÉM PREVENCE BEPR

V informačním, pracovním a kontrolním počítačovém softwaru BEPR Komplet jediným vyznačením problematik organizační jednotky získáte informatiku a podklady pro práci, a to přímo ze vztahující se legislativy na provozní podmínky těchto organizačních jednotek.

POPIS ZÁKLADNÍ NABÍDKY

Základní nabídka se rozděluje na:

VÝTAŽKY Z POVINNOSTÍ PŘEDPISŮ

Slouží pro informatiku při řešení povinností vyplývajících z legislativy (právních a ostatních předpisů).

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNOST

Slouží pro informatiku při řešení povinností vyplývajících z legislativy (právních a ostatních předpisů) vztahujících se k jednotlivým problematikám, vytvořených firmou BEPR.
VÝTAŽKY Z POVINNOSTÍ PŘEDPISŮ

INFOSYSTÉM

V části Infosystém se nachází nabídka:
- Seznam problematik
- Výběrem oblastí k problematice

Tato část softwaru umožňuje prohlížet výpisy z právních a ostatních předpisů vztahujících se k jednotlivým problematikám.

Využití
Slouží pro informatiku při řešení povinností vyplývajících z legislativy (právních a ostatních předpisů) vztahujících se k jednotlivým problematikám.

Například:
- v případě pracovního úrazu vyhledáme problematiku „Úrazy a nemoci z povolání“ a postupujeme dle uvedených výpisů.
- pokud se vyskytnou problémy při skladování u regálů, vyhledáme problematiku „Skladování - regály“ a naplníme povinnosti určené výpisy ze vztahující se legislativy, atd.

LHŮTNÍ POVINNOSTIV části Lhůtní povinnosti se nachází nabídka:
- Lhůtní povinnosti

Tato část softwaru umožňuje prohlížet lhůtní povinnosti z právních a ostatních předpisů.

Využití
Slouží pro informatiku při řešení povinností vyplývajících z legislativy (právních a ostatních předpisů).

PRÁCE S DOKUMENTYV části Práce s dokumenty se nachází nabídka:
- Vytisknutí tiskopisů a formulářů
- Rizika
- Sbírky zákonů
- OOPP
- Profese

Tato část softwaru umožňuje prohlížet výpisy z právních a ostatních předpisů.

Využití
Slouží pro informatiku při řešení povinností vyplývajících z legislativy (právních a ostatních předpisů).


VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNOST

SYSTÉM PREVENCEUmožňuje zpracování projektu - sestavy povinností organizační jednotky (firma – provoz – pracoviště) z datové základny softwaru s možností doplnění vlastních zápisů z návodů výrobců, interních směrnic, nebo z plných znění právních předpisů, atd.

Využití
Výpisy (projekt) nám poslouží jako informatika o povinnostech na provozní podmínky firmy pro vedoucí zaměstnance (VHZ), nebo jako studijní materiál pro VHZ pro samostudium v přípravě na přezkoušení VHZ a dále jako podklady podle kterých je možno provádět školení ostatních zaměstnanců (OZ).

LHŮTNÍ POVINNOSTIV části Lhůtní povinnosti se nachází nabídka:
- Termínové povinnosti

Zpracovaný projekt (výpisy z právních a ostatních předpisů) vztahujících se povinností včetně termínových povinností je přenesen do lhůtníku a tak je jednoduchým způsobem možné obdržet návrh vztahujících se termínových povinností organizační jednotky šité přímo na její provozní podmínky.

Využití
Zpracování vlastního lhůtníku na provozní podmínky firmy / instituce v písemné nebo digitální formě je legislativní povinnost (vyplývá z NV. č. 101/2005 Sb.).

KONTROLA LHŮTNÍCH POVINNOSTÍ

V části Kontrola lhůtních povinností se nachází nabídka:
- Kontrola termínových povinnosti
- Nesplněné termínové povinnosti podlenastavených dnů

Ve všech případech se postupuje obdobně - zadáte období „od-do“ ve kterém potřebujete, aby software vyhledal termínové povinnosti. Bude probrán celý lhůtník ze všech oblastí (VB-TB-HY-PO).

Vybrané termíny v požadovaném období je možno tisknout s poznámkami nebo bez poznámek vztahujících se k jednotlivým termínovým povinnostem.

Využití
Tato část Vám poslouží:
- při plánování finančních nákladů na požadované období (roku, pololetí, kvartálu)
- pro určování plnění termínových povinností dle zvolených období (měsíce - týdne - potřebných kalendářních období) pro firmy - provozy - pracoviště
- v případě požadavků vedení firem o splněných / případně nesplněných termínových povinnostech v požadovaných obdobích

PRÁCE S DOKUMENTY

Vytisknutí tiskopisů a formulářůSoftware vybere problematiky vyznačené ve Vámi vybraném projektu a nabídne vztahující se vzory tiskopisů k tomuto projektu s možností jejich tisku.

Využití
K nastavenému projektu Vám dle vytipovaných problematik do projektu (pro firmu, provoz, pracoviště) software vybere vztahující se tiskopisy (například: Knihy úrazů, záznamu o pracovním úrazu, pověření obsluh, deníků kontrol, místních provozních předpisů, evidencí strojů/zařízení a osob, atd.).

Vypisování tiskopisů a vytisknutí

Obsahuje tiskopisy s možností vypisování. Máte li nastavený projekt pro určitou firmu, hlavičku firmy Vám doplní software automaticky a z adresáře osob si můžete vybrat konkrétní osobu, ke které se formulář vztahuje. Po vyplnění si můžete tiskopis vytisknout a uložit v softwaru BEPR Komplet.

Využití
Tiskopisy a formuláře nemusíte vyplňovat ručně, potřebná data si zadáte do tiskopisu/formuláře přímo v software BEPR Komplet.

Rizika - jednotlivý výběr a kompletní výpisOtevřením části RIZIKA se zobrazí dvě nabídky: „Kompletní databáze“ a „K nastavenému projektu“.

Otevřením kolonky Kompletní databáze se dostanete do knihovny rizik. Tato vychází z ustanovení Zákoníku práce: „Prevencí rizik se rozumí: opatření z právních a ostatních předpisů ….“ vedoucí k eliminaci těchto rizik.

V nabídce Rizika K nastavenému projektu provedete „Sestavení rizik“. Na obrazovce se objeví seznam problematik, které byly vybrány jako rizikové z vytipovaných problematik ve vytváření projektu (viz. část Systém prevence).

Uvedené výpisy k eliminaci rizik je možno přes „Zápis do opatření“ upravit na provozní podmínky vytipovaného projektu:
a) vymazáním nevztahujících se částí opatření k eliminaci rizik
b) doplněním opatření:
- buď z dokumentací výrobců,
- nebo ze vztahujících se právních předpisů uvedených ve střední části obrazovky.

Software vybere z legislativy, (jak uvádí zákoník práce) opatření k eliminaci rizik dle jednotlivých druhů nebezpečí.

Kliknutím na „Výpočet rizik“se v horní části obrazovky zobrazí menu pro provádění výpočtu.

Závěr dle požadavku při zpracování rizik je hodnotící tabulka (tzv. seřazení) dle hodnot míry rizika od největšího k nejmenšímu riziku. Otevřeme kolonku „Tabulka míry rizika“.

Využití
Zpracováním rizik naplníte povinnost § 102, atd., Zákoníku práce. Blok „RIZIK“ je zpracován bodovou metodou a poslouží Vám dle vybraných problematik organizační jednotky / zakázky ke zjištění druhů nebezpečí, specifikaci rizik, výpočtu míry rizik a stanovení opatření k jejich eliminaci ve smyslu tohoto ustanovení.

Sbírky zákonů k nastavenému projektuSoftware vybere problematiky vyznačené ve Vámi vybraném projektu a nabídne vztahující se Sbírky zákonů k tomuto projektu.

Využití
K nastavenému projektu Vám dle vytipovaných problematik do projektu (pro firmu, provoz, pracoviště) software vybere vztahující se Sbírky zákonů s přílohami ve formátu PDF.

OOPP – jednotlivý výběr a kompletní výpis

Kliknutím na nabídku OOPP můžete vyhledávat v kompletním seznamu OOPP nebo si můžete sestavit OOPP přímo k projektu/projektům, který/é si vytvoříte v softwaru BEPR Komplet.

Využití
Najdete osobní ochranné pracovní prostředky ke konkrétním činnostem, rozdělené pro hlavu, horní končetiny, dolní končetiny a ostatní části těla.

Profese - Kompletní databáze - jednotlivý výběrKliknutím na nabídku Profese se dostanete do kompletního seznamu profesí v softwaru BEPR nebo do seznamu pro jednotlivý výběr profesí do Vašeho projektu na konkrétní podmínky ve zvolené firmě.

Využití
U každé profese v softwaru BEPR, najdete přiřazené výpisy povinností pro danou profesy a související sbírky zákonů.

Dokumentace BOZP a POV části Dokumentace BOZP a PO se nachází nabídka:
- Písemnosti-doklady-dokumentace
- Předpisy/osnovy školení
- Prověrky
- Prohlídky-kontroly-revize
- Kvalifikace pro výkon profese
- Opakovaná školení

Záznam o školení BOZP a PO pro zaměstnanceTato část programu usnadní uživateli zpracování osnovy školení zaměstnanců tím, že vyhledá dle zpracované osnovy je potom možné provést samotné školení. V této části programu je dále možno zadat čas, který bude věnován uvedeným předpisům. Nakonec se kromě údajů o lektorovi, místě konání a datu školení zadá počet zúčastněných osob, což určí počet řádků na prezenční listině, která je součástí dokumentu.

Využití
Takto zpracovaný dokument lze vytisknout a slouží (podepsaný lektorem a účastníky) jako doklad o provedeném školení.

Kategorizace pracíZpracování zařazení prací a činností do kategorií rizikovosti 1 až 4 pomocí programu BEPR usnadňuje nabídkou vyhodnocení. Dává k výběru profese a činnosti, které uživatel po předepsaných měřeních popř. jiných způsobů vyhodnocení zařadí do příslušné kategorie. Současně s tím program zpracuje další opatření stanovená pro danou kategorii (lhůty pracovně lékařských prohlídek apod.). Na základě výše uvedeného je programem vytvořena přehledná tabulka se všemi potřebnými údaji.

Využití
Takto zpracovanou dokumentaci lze použít jako oznámení nebo návrh na zařazení práce nebo činnosti do kategorie orgánům Krajské hygienické stanice.

Vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP

Dokumentaci vyhodnocení rizik pro výběr a použití osobních ochranných prostředků (dále jen „OOPP“) lze zpracovat pomocí této části programu BEPR. Jedná se zejména o tabulku z přílohy NV. Č. 390/2021 Sb.. V programu BEPR je tato tabulka zakomponována tak, že uživatel v ní zadá profesi nebo činnost (z datové základny BEPR). Vybere části těla, které je třeba chránit před riziky která je ohrožují.

Využití
Takto zpracovaná tabulka poslouží jako podklad pro zpracování Směrnice pro poskytování osobních ochranných prostředků.


BEPR PROJEKTY ON-LINEV části Práce s dokumenty se nachází nabídka:
- Odeslání projektů na server


DATA

V části Práce s dokumenty se nachází nabídka:
- Záloha a přenos - projektu a tiskopisů
- Vymazání a obnovení projektů
- Aktualizace databází


INFORMACE A KONFIGURACE

V části Informace a Konfigurace se nachází nabídka:
- Informace a adresy
- Konfigurace programu


KONEC

V části Konec se nachází nabídka:
- Ukončení práce s programem


NÁPOVĚDA

V části Nápověda se nachází nabídka:
- Historie verzí programu
- Reaktivace programu
- O programu