Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR Software BEPR Komplet Popis software BEPR Komplet

NA ÚVOD

Určení povinností fyzických a právnických osob vyplývajících z platné legislativy v oblastech Všeobecné bezpečnosti (VB – profesí / činností), Technické bezpečnosti (TB – prostor, zařízení, strojů, el. spotřebičů, el. nářadí, žebříků, regálů, atd.), Hygieny (HY), Pracovního prostředí (PP) a Požární ochrany (PO), nelze dosáhnout vytvořením šablon dle resortů nebo činností firem, ale vyžaduje systémový přístup, který je možno uplatnit na konkrétního uživatele.

Z praktického důvodu není řešením nákup několika počítačových softwarů, ale softwaru jednoho, který svými jednotlivými částmi / bloky s příslušnými datovými základnami řeší shora uvedené oblasti (VB, TB, HY, PP, PO) najednou. Ušetříte tím značné finanční prostředky za nákup jednotlivých softwarů, ale hlavně za jednotlivé aktualizace jejich datových základen.

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP A TÍM I UVEDENÉ VÝHODY VÁM UMOŽNÍ SYSTÉM PREVENCE BEPR

V informačním, pracovním a kontrolním počítačovém softwaru BEPR Komplet jediným vyznačením problematik organizační jednotky získáte informatiku a podklady pro práci, a to přímo ze vztahující se legislativy na provozní podmínky těchto organizačních jednotek.

POPIS ZÁKLADNÍ NABÍDKY

Základní nabídka se rozděluje na: INFOSYSTÉM, SYSTÉM PREVENCE, LHŮTNÍK, KONTROLA, BLOKY, DATA.

INFOSYSTÉM
Otevřením části Infosystém se zobrazí nabídka:
- Seznam problematik
- Výběrem oblastí k problematice
- Vyhledávání v problematikách
- Problematiky k objednání – software BEPR Komplet obsahuje všechny zpracované problematiky.

Tato část softwaru umožňuje prohlížet výpisy z právních a ostatních předpisů vztahujících se k jednotlivým problematikám.

Využití
Slouží pro informatiku při řešení povinností vyplývajících z legislativy (právních a ostatních předpisů) vztahujících se k jednotlivým problematikám.

Například:
- v případě pracovního úrazu vyhledáme problematiku „Úrazy a nemoci z povolání“ a postupujeme dle uvedených výpisů.
- pokud se vyskytnou problémy při skladování u regálů, vyhledáme problematiku „Skladování - regály“ a naplníme povinnosti určené výpisy ze vztahující se legislativy, atd.

SYSTÉM PREVENCEUmožňuje zpracování projektu - sestavy povinností organizační jednotky (firma – provoz – pracoviště) z datové základny softwaru s možností doplnění vlastních zápisů z návodů výrobců, interních směrnic, nebo z plných znění právních předpisů, atd.

Využití
Výpisy (projekt) nám poslouží jako informatika o povinnostech na provozní podmínky firmy pro vedoucí zaměstnance (VHZ), nebo jako studijní materiál pro VHZ pro samostudium v přípravě na přezkoušení VHZ a dále jako podklady podle kterých je možno provádět školení ostatních zaměstnanců (OZ).

LHŮTNÍKZpracovaný projekt ( výpisy z právních a ostatních předpisů ) vztahujících se povinností včetně termínových povinností je přenesen do lhůtníku a tak je jednoduchým způsobem možné obdržet návrh vztahujících se termínových povinností organizační jednotky šité přímo na její provozní podmínky.

Využití
Zpracování vlastního lhůtníku na provozní podmínky firmy / instituce v písemné nebo digitální formě je legislativní povinnost (vyplývá z NV. č. 101/2005 Sb.).

KONTROLNÍ SYSTÉMOtevřením části Kontrola se zobrazí nabídka:
- Nesplněné termínové povinnosti v nastaveném projektu
- Splněné termínové povinnosti v nastaveném projektu
- Nesplněné termínové povinnosti ve všech projektech

Ve všech případech se postupuje obdobně - zadáte období „od-do“ ve kterém potřebujete, aby software vyhledal termínové povinnosti. Bude probrán celý lhůtník ze všech oblastí (VB-TB-HY-PO).

Vybrané termíny v požadovaném období je možno tisknout s poznámkami nebo bez poznámek vztahujících se k jednotlivým termínovým povinnostem.

Využití
Tento blok Vám poslouží:
- při plánování finančních nákladů na požadované období (roku, pololetí, kvartálu)
- pro určování plnění termínových povinností dle zvolených období (měsíce - týdne - potřebných kalendářních období) pro firmy - provozy - pracoviště
- v případě požadavků vedení firem o splněných / případně nesplněných termínových povinnostech v požadovaných obdobích

BLOKY

Otevřením části Bloky se zobrazí nabídka:
- Tiskopisů a formulářů
- Vypisování tiskopisů a formulářů
- Rizika (všechna a k nastavenému projektu s možností stanovení druhů nebezpečí a specifikace rizik s jejich výpočtem a s nabídkou opatření k jejich eliminaci z právních a ostatních předpisů jak ukládá „ZP“)
- Sbírky zákonů (všechny a k nastavenému projektu v plném znění)
- Písemnosti - doklady - dokumentace
- Předpisy / Osnovy školení
- Prověrky
- Prohlídky - kontroly - revize
- Kvalifikace pro výkon profese
- Školení

TISKOPISYNabídka „Podle problematiky - Kompletní databáze“ obsahuje knihovnu tiskopisů a formulářů vztahujících se k příslušným problematikám. Označením příslušného tiskopisu a tisku můžete potřebný vzor tiskopisu vytisknout.

Nastavením kolonky tiskopisy „Podle problematiky - K nastavenému projektu“ software vybere problematiky vyznačené ve Vámi vybraném projektu a nabídne vztahující se vzory tiskopisů k tomuto projektu s možností jejich tisku.

Využití
V Kompletní databázi tiskopisů Vám vzorová databáze poslouží při zpracování písemností - dokladů vztahujících se k jednotlivým problematikám (například: Knihy úrazů, záznamu o pracovním úrazu, pověření obsluh, deníků kontrol, místních provozních předpisů, evidencí strojů/zařízení a osob, atd.).

V kolonce Tiskopisy k nastavenému projektu Vám dle vytipovaných problematik do projektu (pro firmu, provoz, pracoviště) software vybere vztahující se tiskopisy.

VYPISOVÁNÍ TISKOPISŮ

Obsahuje tiskopisy s možností vypisování. Máte li nastavený projekt pro určitou firmu, hlavičku firmy Vám doplní software automaticky a z adresáře osob si můžete vybrat konkrétní osobu, ke které se formulář vztahuje. Po vyplnění si můžete tiskopis vytisknout a uložit v softwaru BEPR Komplet.

Využití
Tiskopisy a formuláře nemusíte vyplňovat ručně, potřebná data si zadáte do tiskopisu/formuláře přímo v software BEPR Komplet.

RIZIKAOtevřením bloku RIZIKA se zobrazí dvě nabídky: „Kompletní databáze“ a „K nastavenému projektu“.

Otevřením kolonky Kompletní databáze se dostanete do knihovny rizik. Tato vychází z ustanovení Zákoníku práce: „Prevencí rizik se rozumí: opatření z právních a ostatních předpisů ….“ vedoucí k eliminaci těchto rizik.

V nabídce Rizika K nastavenému projektu provedete „Sestavení rizik“. Na obrazovce se objeví seznam problematik, které byly vybrány jako rizikové z vytipovaných problematik ve vytváření projektu (viz. část Systém prevence).

Uvedené výpisy k eliminaci rizik je možno přes „Zápis do opatření“ upravit na provozní podmínky vytipovaného projektu:
a) vymazáním nevztahujících se částí opatření k eliminaci rizik
b) doplněním opatření:
- buď z dokumentací výrobců,
- nebo ze vztahujících se právních předpisů uvedených ve střední části obrazovky.

Software vybere z legislativy, (jak uvádí zákoník práce) opatření k eliminaci rizik dle jednotlivých druhů nebezpečí.

Kliknutím na „Výpočet rizik“se v horní části obrazovky zobrazí menu pro provádění výpočtu.

Závěr dle požadavku při zpracování rizik je hodnotící tabulka (tzv. seřazení) dle hodnot míry rizika od největšího k nejmenšímu riziku. Otevřeme kolonku „Tabulka míry rizika“.

Využití
Zpracováním rizik naplníte povinnost § 102, atd., Zákoníku práce. Blok „RIZIK“ je zpracován bodovou metodou a poslouží Vám dle vybraných problematik organizační jednotky / zakázky ke zjištění druhů nebezpečí, specifikaci rizik, výpočtu míry rizik a stanovení opatření k jejich eliminaci ve smyslu tohoto ustanovení.

SBÍRKY ZÁKONŮ (všechny a k nastavenému projektu)Plná znění právních předpisů se rozdělují na soubory:
1) Kompletní databáze
2) K nastavenému projektu (k výpisu povinností Organizační jednotky)

OOPP – Osobní ochranné pracovní prostředkyKliknutím na nabídku OOPP můžete vyhledávat v kompletním seznamu OOPP nebo si můžete sestavit OOPP přímo k projektu/projektům, který/é si vytvoříte v softwaru BEPR 7 Komplet.

Využití
Najdete osobní ochranné pracovní prostředky ke konkrétním činnostem, rozdělené pro hlavu, horní končetiny, dolní končetiny a ostatní části těla.

DATABÁZE PROFESÍKliknutím na nabídku Profese se dostanete do kompletního seznamu profesí v softwaru BEPR nebo do seznamu pro jednotlivý výběr profesí do Vašeho projektu na konkrétní podmínky ve zvolené firmě.

Využití
U každé profese v softwaru BEPR, najdete přiřazené výpisy povinností pro danou profesy a související sbírky zákonů.

PÍSEMNOSTI-DOKLADY-DOKUMENTACEObdržíme seznam písemnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k organizační jednotce. Kliknutím na „Zápis“ můžeme tento seznam na firmu/provoz/pracoviště (dle provedeného vytipování problematik) doplnit o interní směrnice, případně vlastní firemní písemnosti vztahující se k BOZP/HY/PP/PO nebo vymazat písemnosti se nevztahující.

Využití
Sestavu možno použít pro provádění AUDITU na provozní podmínky nejenom firmy jako celku, ale i všech organizačních jednotek. Potvrdí nám tak zda máme krytí příslušné organizační jednotky příslušnými písemnostmi v uvedených oblastech (VB, TB, HY, PP, PO), čili zda máme ALIBY.

PŘEDPISY / OSNOVY ŠKOLENÍZ výpisů povinností v systému prevence se provede převedení tohoto požadavku do sestavy / seznamu předpisů / osnovy školení dle vyznačených problematik v nastaveném projektu. Otevřením kolonky „Zápis“ můžete tento seznam na vytipovanou organizační jednotku (nastavený projekt) doplnit o čísla interních směrnic, o čísla příslušných částí dokumentací výrobců, atd. nebo vymazat čísla předpisů, které se na vytipovanou jednotku nevztahují.

Využití
Tímto způsobem obdržíte osnovu školení přesně na provozní podmínky školených zaměstnanců organizační jednotky, což znamená, že se vyhnete v případě SPÚ nebo těžké újmy na zdraví nebo kontrolách odborných i odborových dozorů tomu, že neprokážete seznámení zaměstnanců.

PROVĚRKYKliknutím na nabídku Prověrky se převedou výpisy ze vztahující se legislativy k vytipovaným problematikám organizační jednotky / projektu, ve kterém budeme dělat prověrku do tiskopisu / zápisu z prověrky.

Využití
Docílíme tak přesné nápovědy z legislativy vztahující se k prováděné prověrce. Ušetří nákup všech vztahujících se předpisů, dle kterých byste prováděli kontrolu při prověrkách.

PROHLÍDKY - KONTROLY - REVIZEKliknutím na nabídku Prohlídky-kontroly-revize označíme „Vytvoření revizí“. Z výpisů povinností v systému prevence se převede sestava / seznam prohlídek-zkoušek-revizí dle jednotlivých problematik na vytipovanou organizační jednotku (nastavený projekt).

Využití
Sestava může posloužit např. hospodářské správě, vedoucím zaměstnancům, pověřené osobě ale i Vám při zajišťování těchto povinností v oblastech TB, HY, PO, atd..

KVALIFIKACE PRO VÝKON PROFESEKliknutím na nabídku Kvalifikace pro výkon profese označíme „Vytvoření kvalifikací“. Z výpisu povinností v systému prevence se převede sestava / seznam dle jednotlivých problematik na vytipovanou organizační jednotku (nastavený projekt).

Využití
Sestava může posloužit např. personálnímu oddělení, vedoucím zaměstnancům, pověřené osobě v zajišťování VB, PO, atd. ale i Vám při zajišťování povinností.

OPAKOVANÁ ŠKOLENÍKliknutím na nabídku Školení označíme „Vytvoření školení“. Z výpisů povinností v systému prevence se převede sestava / seznam vztahujících se školení dle jednotlivých problematik na vytipovanou organizační jednotku / nastavený projekt.

Využití
Sestava může posloužit např. personálnímu oddělení, vedoucím zaměstnancům, pověřené osobě v zajišťování VB, PO, ale i Vám při zajišťování povinností atd. např. při zajišťování školení.

ZÁZNAM O ŠKOLENÍ BOZP A PO PRO ZAMĚSTNANCETato část programu usnadní uživateli zpracování osnovy školení zaměstnanců tím, že vyhledá dle zpracované osnovy je potom možné provést samotné školení. V této části programu je dále možno zadat čas, který bude věnován uvedeným předpisům. Nakonec se kromě údajů o lektorovi, místě konání a datu školení zadá počet zúčastněných osob, což určí počet řádků na prezenční listině, která je součástí dokumentu.

Využití
Takto zpracovaný dokument lze vytisknout a slouží (podepsaný lektorem a účastníky) jako doklad o provedeném školení.

KATEGORIZACE PRACÍZpracování zařazení prací a činností do kategorií rizikovosti 1 až 4 pomocí programu BEPR usnadňuje nabídkou vyhodnocení. Dává k výběru profese a činnosti, které uživatel po předepsaných měřeních popř. jiných způsobů vyhodnocení zařadí do příslušné kategorie. Současně s tím program zpracuje další opatření stanovená pro danou kategorii (lhůty pracovně lékařských prohlídek apod.). Na základě výše uvedeného je programem vytvořena přehledná tabulka se všemi potřebnými údaji.

Využití
Takto zpracovanou dokumentaci lze použít jako oznámení nebo návrh na zařazení práce nebo činnosti do kategorie orgánům Krajské hygienické stanice.

VYHODNOCENÍ RIZIK PRO VÝBĚR A POUŽITÍ OOPPDokumentaci vyhodnocení rizik pro výběr a použití osobních ochranných prostředků (dále jen „OOPP“) lze zpracovat pomocí této části programu BEPR. Jedná se zejména o tabulku z přílohy NV. Č. 390/2021 Sb.. V programu BEPR je tato tabulka zakomponována tak, že uživatel v ní zadá profesi nebo činnost (z datové základny BEPR). Vybere části těla, které je třeba chránit před riziky která je ohrožují.

Využití
Takto zpracovaná tabulka poslouží jako podklad pro zpracování Směrnice pro poskytování osobních ochranných prostředků.

DATAOtevřením části Data se zobrazí nabídka:
- Záloha nastaveného projektu
- Přenos nastaveného projektu
- Záloha všech projektů
- Přenos všech projektů
- Aktualizace databází (z CD nebo přes server BEPR z internetu a výpis aktualizovaných databází)
- Odkaz na www.bepr.cz
- Odeslání emailu na fi. BEPR
- Konfigurace softwaru
- Informace a adresy
- Projekty v koši (k uložení vymazaných projektů, případně jejich vrácení zpět do nabídky)
- Vymazat zálohy jednotlivých projektů
- Vymazat zálohy všech projektů

Při otevření těchto položek hlavního menu se otevřou jednotlivé nabídky. Tyto jsou koncipovány tak, že uživatele softwaru postupně vedou a jsou zřejmé.

NÁPOVĚDA

Otevřením části Nápověda se zobrazí nabídka:
- Nápověda k programu (popisuje menu softwaru BEPR Komplet)
- Průvodce programem BEPR Komplet (provede Vás přímo okny software BEPR Komplet a vyzkoušíte si práci se softwarem, můžete si spustit průvodce celým softwarem nebo pouze částí, která Vás zajímá)
- Vytisknutí postupu při práci (najdete popis práce se softwarem BEPR Komplet, který si můžete vytisknout, před tiskem si můžete zobrazit náhled popisu práce)
- Historie verzí programu (najdete historii úprav softwaru BEPR Komplet)
- O programu (najdete licenční číslo a verzi softwaru BEPR Komplet)

SOFTWARE JE VHODNÝ PRO:

1) firmy, které výkonem činnosti pověří zaměstnance v kumulaci funkcí (tj. dle zákona č. 309/2006 Sb., s počtem zaměstnanců do 25 osob)
2) odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (bezpečnostní techniky) v zázemí pro výkon činnosti pro vedení firem vlastních i jednorázových služeb a pro přípravu na zkoušku dle zákona č. 309/2006 Sb.. V tomto případě se doporučuje absolvování tří denního přípravného kurzu u naší firmy BEPR. Otázky k přezkoušení a zpracování písemné práce v oblasti prevence rizik je předmětem kurzu.
3) zástupce zaměstnanců jako informatiky na provozní podmínky firem
4) instituce provádějící audity u firem k získání ISA a OHSAS
5) vyšetřovatele policie při šetření SPÚ a těžkých újem na zdraví dle trestního zákona
6) inspektory odborů