Informační, pracovní a kontrolní software systémové prevence rizik BEPR
Kurzy a zkoušky techniků BOZP


SOFTWARE BEPR Software BEPR Komplet Video návody k software BEPR Komplet

Pro plné využití software BEPR, se nejprve podívejte na video "NASTAVENÍ PROJEKTU A SESTAVENÍ PROJEKTU".

VIDEO NÁVOD SPUSTÍTE KLIKNUTÍM NA ZVOLENÉ VIDEO. DVOJITÝM KLIKEM SE OKNO ZOBRAZÍ NA CELOU OBRAZOVKU. OPĚTOVNÝM DVOJITÝM KLIKEM OKNO ZMENŠÍTE.

Software BEPR slouží jako informační, kontrolní a pracovní software pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu.

Software BEPR je hojně využívaný techniky BOZP a Odborně způsobilými osobami v prevenci rizik..

Svoje si najde i každá velká či malá firma. Podívejte se, co všechno software BEPR umí.

V software BEPR můžete nejen vyhledávat informace, ale i zpracovávat projekty přímo na tělo/provozní podmínky firmy/provozoven, ohlídáte si termíny, software zpracuje osnovu školení, určí rizika, umožní jejich výpočet a nabídne opatření k jejich odstranění.

V softwaru BEPR také najdete OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky a databázi Profesí s přiřazenými výpisy povinností pro každou z profesí v softwaru BEPR.

Video návody slouží jako ukázka funkcí software BEPR. Obsahují NEAKTUALIZOVANÁ DATA.

SEZNAM PROBLEMATIK - výpisy povinností, termínové povinnosti, předpisy, osnovy školení, písemnosti, doklady, dokumentace, prohlídky, kontroly, revize, kvalifikace pro výkon profese, opakovaná školení a tiskopisy. Návod obsahuje popis vyhledávání v předpisech.
NASTAVENÍ PROJEKTU A SESTAVENÍ PROJEKTU - PROJEKT je výpis povinností na provozní podmínky firmy / provozu / pracoviště z databází softwaru BEPR (sestavíte z problematik) s možností doplnění vlastních zápisů z návodů výrobců, interních směrnic nebo z plných znění právních předpisů.
PRÁCE S PROJEKTEM - Na základě vytvořeného projektu už můžete např. provádět školení, hlídat termínové povinnosti z projektu, zpracovávat výpisy kvalifikací, školení, osnovy školení nebo spočítat rizika na kalkulačce rizik, atd. Do projektu můžete doplňovat vlastní poznámky nebo smazat data, která nepotřebujete.

TERMÍNOVÉ POVINNOSTI - Termíny můžete vyhledat z nastaveného projektu, z celé databáze termínů software BEPR nebo si doplníte vlastní termíny k ohlídání.
KONTROLA TERMÍNOVÝCH POVINNOSTÍ - Můžete kontrolovat Nesplněné termínové povinnosti k nastavenému projektu a také Nesplněné termínové povinnosti ve všech projektech. Kontrola se dá nastavit od a do požadovaného data.
VYTISKNUTÍ TISKOPISŮ - Tiskopisy si můžete dohledat a vytisknout nebo vytisknout přímo k Nastavenému projektu pro konkrétní firmu. Tiskopisy a formuláře můžete hledat Podle problematiky nebo Podle názvu tiskopisu.

VYPISOVÁNÍ TISKOPISŮ - Vyplňování tiskopisů je provázané s projekty a adresářem osob. Hlavička firmy se Vám vyplní do tiskopisu automaticky z Vašeho projektu. Osoby se do tiskopisů propíší z Vašeho adresáře osob. Adresář osob Vám pomůže při vyplňování tiskopisů a můžete ho využívat jako databázi zaměstnanců.
RIZIKA - Jednoduše sestavíte rizika a opatření vztahující se k Vašemu projektu. Spočítáte si rizika, vztahující se k Vašemu projektu na kalkulačce rizik. Vytvoří se Vám tabulka míry rizik, ze které lze rizika tisknout a připisovat si k nim poznámky.
OOPP - Najdete osobní ochranné pracovní prostředky ke konkrétním činnostem, rozdělené pro hlavu, horní končetiny, dolní končetiny a ostatní části těla. Můžete vyhledávat v kompletním seznamu OOPP nebo si můžete sestavit OOPP přímo k projektu/projektům.

PROVĚRKY A PŘEDPISY - Získáte výpisy ze vztahující se legislativy na provozní podmínky ve firmě. Dále obdržíte Písemnosti - doklady - dokumentaci, Předpisy - osnovy školení, Prohlídky - kontroly - revize, Kvalifikace pro výkon profese, Opakovaná školení.
OBECNÉ INFORMACE BOZP - Popis vyhledávání informací v software BEPR (termínové povinnosti, tiskopisy, vypisování do tiskopisů, rizika a opatření, sbírky zákonů s přílohami, OOPP a profese).